Jedną ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, które oceniane były jednoznacznie pozytywnie, było wejście w życie przepisów dotyczących tzw. Polskiej Spółki Holdingowej, pozwalających na zwolnienie z opodatkowania transakcji zbycia udziałów i akcji. Pomimo relatywnie krótkiego okresu obowiązywania tych regulacji, Rząd wprowadził nowelizację, która poszerzyła zakres zastosowania zwolnienia.

Polska Spółka Holdingowa – zasady obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.

W związku z rewolucją podatkową wprowadzoną w ramach tzw. Polskiego Ładu, do Ustawy CIT zostały wprowadzone rewolucyjne przepisy dotyczące tzw. Polskiej Spółki Holdingowej. Kluczową korzyścią wynikającą z nowego reżimu podatkowego jest zwolnienie z podatku przychodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji spółek, co do tej pory zarezerwowane było wyłącznie dla specyficznych kategorii podmiotów (np. fundusze inwestycyjne lub alternatywne spółki inwestycyjne).

Zgodnie z uzasadnieniem twórców nowych przepisów, ich celem jest m.in. wprowadzenie reżimu podatkowego, który będzie sprzyjał lokalizacji spółek holdingowych w Polsce oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego, które będzie sprzyjać powrotowi polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych.

Nowy reżim opodatkowania dedykowany jest polskim spółkom holdingowym. Do końca 2022 roku musiały one posiadać co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej przez okres co najmniej 1 roku, oraz nie mogły korzystać ze standardowego zwolnienia dywidendowego (w szczególności na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy CIT) w odniesieniu do dywidend otrzymanych po 1 stycznia 2022 r.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Szymon Konieczny jest do Twojej dyspozycji.

Przepisy, które obowiązywały przed 1 stycznia 2023 roku wymagały również, aby spółka zależna, w której udziały posiada spółka holdingowa, nie posiadała:

  1. więcej niż 5% udziałów w innych spółkach,
  2. praw udziałowych w spółkach osobowych,
  3. praw udziałowych oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia w funduszu inwestycyjnym, fundacji, truście lub innych podmiotach o podobnym charakterze.

Ponadto, spółka zależna nie mogła korzystać ze zwolnień podatkowych w ramach SSE lub PSI.

Zmiany dotyczące opodatkowania dywidend

Pomimo relatywnie krótkiego okresu obowiązywania tych regulacji, w ramach zmian do Polskiego Ładu ustawodawca zdecydował się na nowelizację kilku kwestii, m.in. w zakresie spółek holdingowych.

Przede wszystkim, od 1 stycznia 2023 roku spółka holdingowa może skorzystać z pełnego zwolnienia dywidendowego. Oznacza to, że operacja wypłaty dywidendy przez spółkę zależną na rzecz spółki holdingowej będzie całkowicie neutralna podatkowo na gruncie Ustawy CIT.

Po zmianach, stosowanie pełnego zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych na rzecz spółki holdingowej nie eliminuje możliwości zwolnienia z opodatkowania transakcji zbycia udziałów spółki zależnej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Założenie i reorganizacja biznesu
Dowiedz się więcej

Zmiany dotyczące spełnienia warunków określonych w Ustawie CIT

Od 1 stycznia 2023 roku, spółka holdingowa może skorzystać z nowo wprowadzonego reżimu, jeśli spełnia następujące warunki:

  1. posiada co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
  2. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
  3. nie korzysta ze zwolnień podatkowych w ramach SSE lub PSI,
  4. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą (szerzej na temat problemów praktycznych związanych ze spełnieniem tego warunku tutaj),
  5. nie jest kontrolowana przez podmiot z siedzibą w kraju uznawanym za raj podatkowy, niechętnym współpracy w zakresie podatków, czy z którym Polska lub UE nie ratyfikowała umowy międzynarodowej.

Bardzo ważną zmianą jest to, że powyższe warunki powinny być spełnione przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji).

Zmiany dotyczące struktur wielopoziomowych

Inne z istotnych ograniczeń wynikających z obowiązujących do końca 2022 r. przepisów obejmowało warunek braku posiadania przez spółkę zależną więcej niż 5% udziałów w innych spółkach oraz ogółów praw i obowiązków w spółkach osobowych. Zasady te wynikały z założenia, zgodnie z którym reżim holdingowy nie powinien mieć zastosowania w przypadku grup kapitałowych o strukturze wielopoziomowej (w ramach których spółki zależne posiadałyby prawa udziałowe w innych spółkach).

Również w tym zakresie wprowadzono korzystne zmiany, poprzez umożliwienie stosowania reżimu holdingowego w przypadku struktur wielopoziomowych (zniesienie warunku nieposiadania przez spółkę zależną udziałów w innych spółkach).

Pozostałe zmiany dotyczące reżimu holdingowego

Od 1 stycznia 2023 roku przewidziano również inne zmiany dotyczące reżimu holdingowego, w tym:

  1. spółkami holdingowymi korzystającymi z reżimu holdingowego mohgą być nie tylko spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, ale również proste spółki akcyjne,
  2. spółki zależne będą mogły korzystać ze zwolnień w ramach SSE i PSI bez utraty korzyści związanych z reżimem holdingowym (nadal możliwości takiej nie będzie miała spółka holdingowa).

Zmiany przepisów dotyczących Polskiej Spółki Holdingowej co do zasady poszerzają zakres grup kapitałowych, które będą mogły korzystać z nowego reżimu opodatkowania oraz pozwalają na pełne zwolnienie z opodatkowania wypłat dywidend w ramach grup kapitałowych chcących skorzystać z reżimu holdingowego.

Więcej o Polskiej Spółce Holdingowej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Założenie i reorganizacja biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Konieczny

Doradca, Radca Prawny

Skontaktuj się

Szymon Konieczny

Doradca, Radca Prawny

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.