fbpx

Jedną ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, które oceniane były jednoznacznie pozytywnie, było wejście w życie przepisów dotyczących tzw. Polskiej Spółki Holdingowej, pozwalających na zwolnienie z opodatkowania transakcji zbycia udziałów i akcji. Pomimo relatywnie krótkiego okresu obowiązywania tych regulacji, Rząd pracuje nad nowelizacją, która poszerzy zakres zastosowania zwolnienia.

Polska Spółka Holdingowa – obecne zasady

W związku z rewolucją podatkową wprowadzoną w ramach tzw. Polskiego Ładu, do Ustawy CIT zostały wprowadzone rewolucyjne przepisy dotyczące tzw. Polskiej Spółki Holdingowej. Kluczową korzyścią wynikającą z nowego reżimu podatkowego jest zwolnienie z podatku przychodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji spółek, co do tej pory zarezerwowane było wyłącznie dla specyficznych kategorii podmiotów (np. fundusze inwestycyjne lub alternatywne spółki inwestycyjne).

Zgodnie z uzasadnieniem twórców nowych przepisów, ich celem jest m.in. wprowadzenie reżimu podatkowego, który będzie sprzyjał lokalizacji spółek holdingowych w Polsce oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego, które będzie sprzyjać powrotowi polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych.

Nowy reżim opodatkowania dedykowany jest polskim spółkom holdingowym, które m.in. posiadają co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej przez okres co najmniej 1 roku, a także prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą oraz nie korzystają ze standardowego zwolnienia dywidendowego (w szczególności na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy CIT) w odniesieniu do dywidend otrzymanych po 1 stycznia 2022 r.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Szymon Konieczny jest do Twojej dyspozycji.

Obecne przepisy wymagają również, aby spółka zależna, w której udziały posiada spółka holdingowa, nie posiadała:

  1. więcej niż 5% udziałów w innych spółkach,
  2. praw udziałowych w spółkach osobowych,
  3. praw udziałowych oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia w funduszu inwestycyjnym, fundacji, truście lub innych podmiotach o podobnym charakterze.

Ponadto, spółka holdingowa oraz spółka zależna nie mogą być członkami PGK, czy korzystać ze zwolnień w ramach SSE lub PSI.

Zmiany dotyczące opodatkowania dywidend

Pomimo relatywnie krótkiego okresu obowiązywania tych regulacji, w ramach zmian do Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy z dnia 27 czerwca 2022 r., obejmujący między innymi zmiany przepisów Ustawy CIT w zakresie spółek holdingowych.

Zmiany mają obejmować odejście od zasady, zgodnie z którą w ramach reżimu holdingowego dywidendy wypłacane na rzecz spółki holdingowej nie mogą podlegać pełnemu zwolnieniu na podstawie standardowego zwolnienia dywidendowego, lecz spółka holdingowa powinna stosować szczególne regulacje pozwalające na zwolnienie wyłącznie w części odpowiadającej 95% kwoty dywidend. Obecne zasady powodują, że zastosowanie pełnego zwolnienia choćby w przypadku jednej operacji wypłaty dywidendy (dotyczy dywidend wypłaconych po 1 stycznia 2022 r.) skutkowało całkowitą utratą możliwości stosowania reżimu holdingowego w przyszłości.

Po zmianach, stosowanie pełnego zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych na rzecz spółki holdingowej nie będzie wyłączało możliwości zwolnienia z opodatkowania transakcji zbycia udziałów spółki zależnej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Założenie i reorganizacja biznesu
Dowiedz się więcej

Zmiany dotyczące grup kapitałowych o strukturze wielopoziomowej

Inne z istotnych ograniczeń wynikających z obecnie obowiązujących przepisów obejmuje warunek braku posiadania przez spółkę zależną więcej niż 5% udziałów w innych spółkach oraz ogółów praw i obowiązków w spółkach osobowych. Zasady te wynikają z założenia, zgodnie z którym reżim holdingowy nie powinien mieć zastosowania w przypadku grup kapitałowych o strukturze wielopoziomowej (w ramach których spółki zależne posiadałyby prawa udziałowe w innych spółkach).

Również w tym zakresie Rząd planuje zniesienie restrykcji uznanych za nieuzasadnione, poprzez umożliwienie stosowania reżimu holdingowego w przypadku struktur wielopoziomowych (zniesienie warunku nieposiadania przez spółkę zależną udziałów w innych spółkach).

Pozostałe zmiany dotyczące reżimu holdingowego

Projekt nowelizacji Ustawy CIT przewiduje również inne zmiany dotyczące reżimu holdingowego, w tym:

  1. spółkami holdingowymi korzystającymi z reżimu holdingowego będą mogły być nie tylko spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, ale również proste spółki akcyjne,
  2. spółki zależne będą mogły korzystać ze zwolnień w ramach SSE i PSI bez utraty korzyści związanych z reżimem holdingowym (nadal możliwości takiej nie będzie miała spółka holdingowa),
  3. warunki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia będą musiały zostać spełnione przez okres co najmniej 1 roku (w tym np. wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę holdingową), podczas gdy obecnie okres ten odnoszony jest wyłącznie do posiadania 10% udziałów w spółce zależnej – zmiana ta może być uznawana za niekorzystną dla podatników.

Zgodnie z założeniami twórców projektu, niezależnie od planowanego wejścia ustawy w życie od 1 stycznia 2023 r., zmiany dotyczące Polskiej Spółki Holdingowej mają znajdować zastosowanie już do dochodów osiąganych po 1 stycznia 2022 r. (wstecznie, tj. już w okresie przed wejściem w życie ustawy nowelizującej).

Rząd przedstawił projekt zmiany przepisów dotyczących Polskiej Spółki Holdingowej obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany co do zasady poszerzą zakres grup kapitałowych, które będą mogły korzystać z nowego reżimu opodatkowania oraz pozwolą na pełne zwolnienie z opodatkowania wypłat dywidend w ramach grup kapitałowych chcących skorzystać z reżimu holdingowego.

Zgodnie z założeniami, zmiany mają znaleźć zastosowanie wstecznie, tj. już do transakcji realizowanych po 1 stycznia 2022 r.

Więcej o Polskiej Spółce Holdingowej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Założenie i reorganizacja biznesu

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Szymon Konieczny

Doradca, Radca Prawny

Skontaktuj się

Szymon Konieczny

Doradca, Radca Prawny

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.