Polska Spółka Holdingowa to nowe rozwiązanie wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Aby skorzystać z nowych zasad opodatkowania nazywanych też „reżimem holdingowym”, należy spełnić odpowiednie warunki, dotyczące m.in. wzajemnych powiązań pomiędzy spółką holdingową a spółkami zależnymi. Nowe regulacje dają w szczególności możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółek zależnych.

Polska Spółka Holdingowa – dla kogo?

Od 1 stycznia 2022 roku w ramach zmian wprowadzonych przez Polski Ład przewidziano nową instytucję jaką jest Polska Spółka Holdingowa. Według obecnie obowiązujących przepisów, rozwiązanie zostało przeznaczone wyłącznie dla spółki z o.o., spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. posiada co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
  2. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową;
  3. nie korzysta ze zwolnień podatkowych w ramach SSE lub PSI,
  4. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą (szerzej na temat problemów praktycznych związanych ze spełnieniem tego warunku tutaj);
  5. nie jest kontrolowana przez podmiot z siedzibą w kraju uznawanym za raj podatkowy, niechętnym współpracy w zakresie podatków, czy z którym Polska lub UE nie ratyfikowała umowy międzynarodowej.

Powyższe warunki powinny być spełnione przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji).

Spółka zależna – czym jest i co ją cechuje?

Kiedy mówimy o spółce zależnej (zarówno krajowej jak i zagranicznej), to powinniśmy przez to rozumieć spółkę, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. spółka holdingowa posiada w niej min. 10% udziałów (akcji),
  2. nie posiada praw udziałowych oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia w funduszu inwestycyjnym, fundacji, truście lub innych podmiotach o podobnym charakterze
  3. nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Założenie i reorganizacja biznesu
Dowiedz się więcej

Zwolnienie dywidendowe

Do końca 2022 roku, zasady obowiązujące w ramach reżimu holdingowego przewidywały możliwość zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłaconych przez spółkę zależną na rzecz spółki holdingowej wyłącznie w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend. Dotyczyło to zarówno krajowej jak i zagranicznej spółki zależnej. W praktyce oznaczało to, że 5% kwoty dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną na rzecz spółki holdingowej podlegało opodatkowaniu.

Od 1 stycznia 2023 roku przewidziano całkowite zwolnienie z opodatkowania przychodów z dywidend otrzymanych przez spółkę holdingową od spółki zależnej. Oznacza to, że obecnie wypłacenie dywidendy przez spółkę zależną na rzecz spółki dominującej, funkcjonujących w ramach reżimu holdingowego jest całkowicie neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Odpłatne zbycie udziałów lub akcji

Bez wątpienia kluczową zaletą skorzystania z reżimu holdingowego jest zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółek zależnych.

Całkowite zwolnienie od opodatkowania dotyczy dochodów spółki holdingowej  z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji krajowej bądź zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego. Oznacza to, że w wypadku gdy spółka holdingowa dokona zbycia udziałów którejś ze spółek zależnych na rzecz podmiotu niepowiązanego, nie musi płacić 19% podatku od kwoty uzyskanego przychodu. Co ważne, zwolnienie to nie dotyczy zbycia udziałów (akcji), jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów zbywanych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Polska Spółka Holdingowa to jedna z nowości wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Zastosowanie związanych z nią rozwiązań umożliwia przede wszystkim zwolnienie z opodatkowania transakcji zbycia udziałów lub akcji. Należy jednak pamiętać, że aby móc z tego skorzystać należy spełnić odpowiednie wymogi wynikające z Ustawy CIT.

AUTOR: Filip Borowicz, Zespół Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego, Założenie i reorganizacja biznesu

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Konieczny

Doradca, Radca Prawny

Skontaktuj się

Szymon Konieczny

Doradca, Radca Prawny

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.