Jedną z głównych przesłanek decydujących o tym, czy dany podmiot można uznać za spółkę holdingową w rozumieniu Ustawy CIT jest wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Przepisy Ustawy CIT odnoszą się w tej kwestii do regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych. Kwestia ta może budzić w praktyce istotne wątpliwości.

Polska Spółka Holdingowa

W ramach zmian wprowadzonych wraz z Polskim Ładem, ustawodawca przewidział nowe rozwiązanie jakim jest Polska Spółka Holdingowa. Nowy reżim opodatkowania dedykowany jest polskim spółkom kapitałowym, które spełniają warunki określone w Ustawie CIT. Do głównych korzyści tego modelu należy zaliczyć przede wszystkim zwolnienie z podatku przychodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji spółki zależnej.

Spółka holdingowa a rzeczywista działalność gospodarcza

Jednym z kryteriów możliwości skorzystania z nowo wprowadzonego rozwiązania jest przesłanka wykonywania rzeczywistej działalności gospodarczej przez spółkę holdingową. Nowe przepisy wprost odwołują się w tej kwestii do przepisów dotyczących zagranicznej jednostki kontrolowanej. Zgodnie z tymi regulacjami, przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

  1. zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
  2. podmiot nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
  3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez podmiot a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;
  4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;
  5. podmiot samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Często, całokształt wyżej wymienionych elementów określa się jako substrat majątkowo-osobowy, który decyduje o tym, czy dany podmiot faktycznie prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

Pomimo krótkiego okresu obowiązywania przepisów o Polskiej Spółce Holdingowej, już teraz można zakładać, że ustalenie, czy spółka holdingowa prowadzi rzeczywistą działalność będzie powodować wiele wątpliwości interpretacyjnych. Jak wiadomo, sama specyfika spółek holdingowych powoduje, że z reguły podmiot holdingowy przede wszystkim koordynuje działalność spółek zależnych, zarządza płynnością finansową grupy, czy też zajmuje się planowaniem strategicznym i organizacją działalności całej struktury. Specyfika pełnionej funkcji powoduje, że zakres niezbędnych aktywów i zasobów ludzkich jest inny niż w przypadku spółek operacyjnych. Wobec tego, wydaje się, że spełnienie omawianego wymogu potencjalnie może nastręczać spółkom wiele problemów, a sprawy z pewnością nie ułatwia brak precyzyjnych regulacji.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Założenie i reorganizacja biznesu
Dowiedz się więcej

Skutki braku spełnienia wymogu wykonywania rzeczywistej działalności

W sytuacji, w której fiskus uzna, że spółka nie prowadzi rzeczywistej działalności, traci ona prawo do uznania jej za spółkę holdingową w rozumieniu Ustawy CIT. Co za tym idzie, nie może ona skorzystać w szczególności ze zwolnienia dotyczącego odpłatnego zbycia udziałów lub akcji, co w praktyce pociągać będzie za sobą daleko idące konsekwencje podatkowe.

Podsumowując, aby spółka mogła zostać uznana za spółkę holdingową w rozumieniu Ustawy CIT, musi spełnić przesłankę wykonywania rzeczywistej działalności gospodarczej. Polski ustawodawca odwołuje się w tej kwestii wprost do przepisów o zagranicznej jednostce kontrolowanej. Jak się wydaje, przesłanki spełnienia omawianego wymogu mogą być różne, w zależności od tego czym dana spółka się zajmuje, a interpretacji przepisów z pewnością nie ułatwia brak precyzji po stronie polskiego ustawodawcy.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Założenie i reorganizacja biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Konieczny

Doradca, Radca Prawny

Skontaktuj się

Szymon Konieczny

Doradca, Radca Prawny

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.