Zaledwie pół roku po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu 1.0, dnia 1 lipca 2022 roku zostały ogłoszone kolejne zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0, które miały na celu uproszenie rozliczeń pracowników. Tym razem zmiany podatkowe były ogłaszane przez ustawodawcę pod hasłem „niskie podatki”.

Stawka podatkowa, próg podatkowy oraz kwota zmniejszająca

Obniżenie pierwszej stawki podatkowej z 17% na 12% na mocy Polskiego Ładu 2.0 miało swoje odzwierciedlenie w wysokości kwoty zmniejszającej podatek, która w świetle obowiązujących przepisów uległa zmianie z 5 100 zł rocznie (425 zł miesięcznie) do 3 600 zł rocznie (300 zł miesięcznie). Od 1 lipca 2022 skala podatkowa prezentuje się następująco:

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej była skierowana do osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), którzy uzyskują przychody w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Więcej na tematu ulgi dla klasy średniej: Polski Ład 1.0 – ulgi podatkowe

Na mocy przepisów Polskiego Ładu 2.0 ulga dla klasy średniej została zniesiona

Należy natomiast zaznaczyć, że w trakcie roku nie mogą pojawiać się negatywne zmiany dla podatników. Z tego też względu, gdy okaże się, że podatek należny za 2022 r. obliczony bez zastosowania ulgi dla klasy średniej jest wyższy od podatku obliczonego zgodnie z zasadami sprzed 1 lipca 2022 r., podatnik powinien otrzymać zwrot z urzędu skarbowego bez konieczności złożenia jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Sytuacja może wystąpić w szczególności w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, natomiast co do zasady, zdecydowana większość podatników nie straci bądź zyska na Polskim Ładzie 2.0.

Organ podatkowy, a nie płatnik zobowiązany jest do obliczenia podatku na zasadach wprowadzonych dnia 1 lipca 2022 roku oraz do obliczenia hipotetycznego podatku z uwzględnieniem zasad sprzed wejścia Polskiego Ładu 2.0 – obliczenie podatku przy zastosowaniu stawki podatkowej w wysokości 17% przy pierwszym progu podatkowym oraz ulgi dla klasy średniej. Jeżeli zasady zastosowane z Polskiego Ładu 1.0 okażą się korzystniejsze, wówczas podatnikowi przekazywany jest zwrot podatku.

Mechanizm rolowania zaliczek

Możliwość przedłużenia terminu poboru zaliczki na podatek i odroczenia ewentualnej nadwyżki, czyli tzw. mechanizm rolowania zaliczek również został zniesiony mocą przepisów Polskiego Ładu 2.0. Ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do ustawy, że uchylenie tego mechanizmu możliwe jest dzięki wprowadzeniu niższej stawki podatkowej, gdyż w pewnych sytuacjach wyeliminuje to ryzyko konieczności dokonania dopłaty w rocznym rozliczeniu.

Więcej na temat mechanizmu rolowania zaliczek pisaliśmy w poprzednich artykułach cyklu: Rolowanie zaliczek PIT – problemy praktyczne

Zaliczki na podatek od 1 lipca 2022 roku

Ponadto w celu wyeliminowania wątpliwości związanych z niepobranymi przez płatnika do 30 czerwca 2022 roku częściami zaliczek, które zostały niepobrane w związku z pojawieniem się różnicy między zaliczką obliczoną na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz na zasadach sprzed tego okresu, mocą Polskiego Ładu 2.0 płatnik został zwolniony z obowiązku pobrania nadwyżki podatku, która została odroczona – mechanizm rolowania zaliczek.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Polski Ład 2.0 a ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko

Poza zniesieniem ulgi dla klasy średniej pojawiły się zmiany również w zakresie ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko. Po wprowadzeniu możliwości odliczenia kwoty w wysokości 1500 zł, ustawodawca powrócił do sposobu obliczania ulgi dla uprawnionych podmiotów sprzed 1 stycznia 2022 roku, co było odpowiedzią na powszechną krytykę wprowadzonej zmiany wraz z początkiem roku.

Dodatkowo wprowadzono pewne ograniczenie w przypadku dzieci uzyskujących dochody. Przy obliczaniu wysokości podatku z uwzględnieniem ulgi, do dochodu rodzica dodaje się dochód dziecka (z wyłączeniem renty rodzinnej), a suma nie może przekroczyć w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej, aby nie utracić uprawnienia do skorzystania z ulgi. Od marca 2022 r. kwota renty socjalnej wynosi 1338,44 zł, zatem jej dwunastokrotność to kwota 16 061,28 zł. Powyższy limit obowiązuje również przy uldze 4+.

Więcej na temat ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko: Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko

Zmiany w zakresie ulgi na powrót, ulgi dla seniorów, ulgi 4+

W zakresie ulg podatkowych, które zostały wprowadzone na mocy Polskiego Ładu 1.0 tj. ulga na powrót, ulga dla seniorów oraz ulga dla rodzin wielodzietnych – tzw. ulga 4+ nie zostało wprowadzonych wiele zmian.

Powyższe ulgi posiadają pewne cechy wspólne, jak na przykład maksymalna wysokość kwoty podlegająca zwolnieniu w trakcie roku tj. 85 528 zł oraz katalog źródeł przychodu podlegających zwolnieniu.

Do 1 lipca 2022 roku ww. ulgi obejmowały przychody uzyskane:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umowy zlecenia,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Na mocy Polskiego Ładu 2.0 ulga na powrót, ulga dla seniorów oraz ulga 4+ obejmuje również przychody uzyskane z zasiłku macierzyńskiego. Natomiast wysokość przychodu, który podlega zwolnienia pozostała taka sama tj. 85 528 zł w skali roku.

Więcej na tematu ulg podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Polski Ład 1.0 – ulgi podatkowe

Audyt PIT i ZUS

2022 rok to prawdziwa rewolucja w PIT! Wprowadzonych zostało wiele zmian i poprawek, które miały znaczący wpływ na sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników. Pracodawcy musieli w pierwszej kolejności dostosować się do zmian w związku z Polskim Ładem 1.0, następnie do ustawy wprowadzającej tzw. „rolowanie zaliczek” i końcowo do zmian w związku z Polskim Ładem 2.0. Sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników różnił się w każdym z wyżej wymienionych „systemów”. Powyższe powoduje wiele trudności związanych z odpowiednim przygotowaniem listy płac. W takim środowisku prawnym nietrudno było o nieumyślną pomyłkę. Z tego też względu warto zastanowić się nad audytem poprawności sposobu, w jakim naliczane było wynagrodzenie pracowników w roku 2022 roku.

>> Więcej o Audyt PIT i ZUS << 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.