Wraz z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu 1.0 pojawiło się wiele nowych ulg podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. tzw. ulga na powrót, ulga 4+ czy ulga dla seniorów. Celem niniejszego artykułu jest szersze opisanie tych preferencji oraz wskazanie warunków, które należy spełnić, aby z nich skorzystać.

Poniżej szerszy opis każdej z wprowadzonych ulg w zakresie podatku PIT.

Ulga na powrót

Ulga dedykowana jest dla osób fizycznych, które zdecydują się na przeniesienie swojej rezydencji podatkowej do Polski.

Tym samym z ulgi na powrót nie skorzystają osoby przeprowadzające się do Polski, ale pracujące dotychczas poza jej granicami – jeśli pozostawały polskimi rezydentami podatkowymi. Takie sytuacje mają często miejsce, gdy np. w Polsce pozostaje rodzina pracownika, a wyjazd ma charakter zarobkowy.

Zwolnienie obejmuje przychody uzyskane:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umowy zlecenia,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważny fragment

Przychody niemieszczące się w powyższym katalogu nie będą uprawniały do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Ulga obowiązuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania albo od początku roku następnego – wybór w tym zakresie należy do podatnika.

Poza wskazanymi powyżej okolicznościami, osoby, które chcą skorzystać z ulgi na powrót, muszą również spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. Podatnik chcący skorzystać z ulgi na powrót musiał posiadać miejsce zamieszkania poza terytorium Polski w okresie:
  • obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym przeprowadził się do Polski oraz
  • od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 1. Ponadto osoba chcąca skorzystać z ulgi na powrót musi spełnić jeden z trzech poniższych warunków:
  • posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • zamieszkiwać nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w państwie członkowskim UE lub państwie EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwa Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
  • zamieszkiwać na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres 3 lat pobytu za granicą.
 1. Kolejnym warunkiem jest posiadanie przez podatnika certyfikatu rezydencji lub innego dowodu rezydencji dla celów podatkowych w okresie stosowania ulgi na powrót.
 2. Z preferencji są również wyłączeni podatnicy, którzy korzystali wcześniej w całości lub w części z przedmiotowej ulgi.

Więcej na temat ulgi na powrót: Ulga na powrót – preferencja podatkowa dla przeprowadzających się do Polski

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Łukasz Boszko jest do Twojej dyspozycji.

Ulga dla seniorów

Ulga dla seniorów skierowana jest do osób, które ukończyły 60 rok życia (w przypadku kobiet) oraz po ukończeniu 65 roku życia (w przypadku mężczyzn). Jednakże, nie każda osoba po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mogła skorzystać z przedmiotowej ulgi.

W celu skorzystania z ulgi poza ukończeniem określonego wieku, podatnik nie może korzystać z prawa do emerytury. Dopiero po spełnieniu powyższych warunków, możliwe jest zastosowanie ulgi dla seniorów. Zwolnienie obejmuje przychody uzyskane:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy
 • z umowy zlecenia,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważny fragment

Warunkiem skorzystania z ulgi jest podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu objętych zwolnieniem przychodów.

Ponadto osoba korzystająca z ulgi, poza wspomnianą już emeryturą, nie może jednocześnie pobierać renty rodzinnej, uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego oraz innych świadczeń w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy.

Ulga dla rodzin wielodzietnych – tzw. ulga 4+

Ulga 4+ adresowana jest nie tylko do osoby będącej rodzicem dziecka, ale także do osoby, która w roku podatkowym sprawowała władzę rodzicielską, pełniła funkcję opiekuna prawnego, pod warunkiem, że dziecko zamieszkiwało z nim lub sprawowała funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu. Dodatkowo, w celu skorzystania z ulgi 4+ nie jest konieczne wstąpienie w związek małżeński.

Ważny fragment

Ulga 4+ może zostać zastosowana, nawet jeśli czwarte dziecko urodzi się w trakcie roku.

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia, muszą wychowywać dzieci, za które uznaje się:

 • małoletnich,
 • pełnoletnich, otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku),
 • pełnoletnich, do ukończenia 25. roku życia, które wciąż się uczą lub studiują (w przypadku tej grupy dzieci wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków ustawowych).

Ulga uprawnia do zwolnienia z opodatkowania następujących przychodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • umowy zlecenia,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Cechy wspólne powyższych ulg

Wszystkie ulgi – ulga na powrót, ulga dla seniorów oraz ulga 4+ uprawnia do zwolnienia przychodów uzyskanych w trakcie roku do wysokości 85 528 zł. Ulga dla seniorów oraz ulga 4+ nie jest limitowana czasowo. Oznacza to, że ze zwolnienia korzystać można tak długo, jak spełnione są warunki z Ustawy PIT. W przypadku ulgi na powrót ze zwolnienia można korzystać tylko w okresie 4 następujących po sobie latach.

Ponadto z ww. ulg korzystać można zarówno po zakończeniu roku podatkowego (na etapie składania zeznania rocznego), jak i w trakcie roku. W celu skorzystania z ulg w trakcie roku, niezbędne jest złożenie oświadczenia pracodawcy. Co ważne, oświadczenie składane jest pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, dlatego warto upewnić się, że wszystkie warunki są spełnione do skorzystania z preferencji podatkowych.

Ulga dla samotnego rodzica

Ulga skierowana do osób samotnie wychowujących dziecko nie jest zupełną nowością, jednakże została ona znacząco zmieniona przez przepisy Polskiego Ładu 1.0. Zmienił się mechanizm obliczania wysokości podatku z uwzględnieniem ulgi (analogicznego do zasad rozliczenia wspólnie z małżonkiem) na mniej preferencyjne jednorazowe odliczenie w trakcie roku w wysokości 1500 zł.

Tym samym, sposób obliczania wysokości podatku z uwzględnieniem ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko uległ uproszczeniu. Dla osób uzyskujących wyższe dochody owa zmiana mogła spowodować niższą oszczędność na podatku niż przy zastosowaniu zasad przepisów uprzednio obowiązujących.

Audyt PIT i ZUS

2022 rok to prawdziwa rewolucja w PIT! Wprowadzonych zostało wiele zmian i poprawek, które miały znaczący wpływ na sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników. Pracodawcy musieli w pierwszej kolejności dostosować się do zmian w związku z Polskim Ładem 1.0, następnie do ustawy wprowadzającej tzw. „rolowanie zaliczek” i końcowo do zmian w związku z Polskim Ładem 2.0. Sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników różnił się w każdym z wyżej wymienionych „systemów”. Powyższe powoduje wiele trudności związanych z odpowiednim przygotowaniem listy płac. W takim środowisku prawnym nietrudno było o nieumyślną pomyłkę. Z tego też względu warto zastanowić się nad audytem poprawności sposobu, w jakim naliczane było wynagrodzenie pracowników w roku 2022 roku.

>> Więcej o Audyt PIT i ZUS << 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.