Polski Ład dokonał największych od lat zmian w polskim systemie podatkowym. Jedną z najbardziej intrygujących jest niewątpliwie wprowadzenie zbioru uregulowań – nazywanych nieco myląco  – „ulgą na powrót”.

Ulga na powrót – co to jest?

Wraz z dniem 1 stycznia 2022 roku do polskiego prawa wprowadzona została nowa preferencja dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy zdecydują się na przeniesienie swojej rezydencji podatkowej do Polski.

Co do zasady żaden przepis nie uzależnia prawa do skorzystania z ulgi od powrotu podatnika do Polski. W praktyce możliwe są przypadki, w których osoby zamieszkujące Wielką Brytanię bądź Niemcy, pomimo przeprowadzki (powrotu) do Polski nie będą uprawnione do skorzystania z ulgi. Natomiast prawo do ulgi będzie na przykład przysługiwało przeprowadzającemu się na terytorium Polski obywatelowi Japonii mieszkającemu dotychczas w Australii bądź w Chile.

Ulga na powrót – główne założenia

Zgodnie ze zmianami, wolne od podatku dochodowego są przychody podatników, którzy w wyniku przeprowadzki dokonają zmiany rezydencji podatkowej na polską.

Tym samym z ulgi na powrót nie skorzystają osoby przeprowadzające się do Polski, pracujące dotychczas poza jej granicami – jeśli pozostawały polskimi rezydentami podatkowymi. Takie sytuacje mają często miejsce, gdy np. w Polsce pozostaje rodzinna pracownika.

Zwolnienie obowiązuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania albo od początku roku następnego – wybór w tym zakresie należy do podatnika.

Ważny fragment

W świetle obowiązujących przepisów, uprawnionymi do skorzystania z ulgi na powrót są tylko osoby fizyczne, które przeprowadziły się do Polski po 31 grudnia 2021 r.
Zwolnienie stosuje się wyłącznie do kwoty przychodu nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym.

Zatem beneficjenci ulgi, w przypadku pozostawania polskimi rezydentami w okresie 4 następujących po sobie lat podatkowych, będą uprawnieni do zwolnienia z PIT kwoty przychodu w wysokości 342 112 zł. Co istotne podatnikom niezależnie od skorzystania z ulgi na powrót przysługuje również kwota wolna od podatku.

Na marginesie należy zaznaczyć, że wbrew pierwotnym zapowiedziom Ministerstwa Finansów, ulga na powrót funkcjonuje jedynie na gruncie podatku dochodowego. W szczególności beneficjenci ulgi nie posiadają żadnych preferencji dotyczących wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Łukasz Boszko jest do Twojej dyspozycji.

Jakie przychody kwalifikują się do ulgi?

Aby skorzystać z nowej preferencji podatkowej, podatnik będzie musiał osiągnąć przychody na terytorium Polski, z jednego ze źródeł wskazanych w Ustawie PIT:

  • ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy ,
  • z umów zlecenia,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • z zasiłku macierzyńskiego.

Ważny fragment

Przychody niemieszczące się w powyższym katalogu nie będą uprawniały do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

W konsekwencji osoby uprawnione do ulgi na powrót będą opłacały od nich podatek dochodowy na zasadach analogicznych jak reszta podatników.

Komu przysługuje ulga?

Poza wskazanymi powyżej okolicznościami, osoby, które chcą skorzystać z ulgi na powrót, muszą również spełnić łącznie poniższe warunki (we wskazanych wariantach).

1. Podatnik chcący skorzystać z ulgi na powrót musiał posiadać miejsce zamieszkania poza terytorium Polski w okresie:

  • obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym przeprowadził się do Polski oraz
  • okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

2. Ponadto osoba chcąca skorzystać z ulgi na powrót musi spełnić jeden z trzech poniższych warunków:

  • posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • zamieszkiwać nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w państwie członkowskim UE lub państwie EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwa Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lubf
  • zamieszkiwać na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres 3 lat pobytu za granicą.

3. Kolejnym warunkiem jest posiadanie przez podatnika certyfikatu rezydencji lub innego dowodu rezydencji dla celów podatkowych w okresie stosowania ulgi na powrót.

4. Z preferencji są również wyłączeni podatnicy, którzy korzystali wcześniej w całości lub w części z przedmiotowej ulgi.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zauważyć, że co do zasady z preferencji mogą korzystać osoby, które w ciągu poprzednich 3 lat mieszkały poza Polską.

Ważny fragment

Na szczególną uwagę zasługuje warunek nr 2 pkt 2, który oznacza, że z ulgi na powrót może skorzystać w zasadzie obywatel dowolnego kraju (w tym najbardziej egzotycznych) – mieszkający przez ostatnie lata w jednym z kilkudziesięciu państw do których odwołują się przytoczone wyżej przepisy.

Przepisy regulujące ulgę na powrót są dość nieprecyzyjne w zakresie niezbędnych warunków do jej zastosowania; np. posiadanie odpowiednich dowodów dokumentujących posiadanie rezydencji podatkowej przed przeprowadzką do Polski. W związku z powyższym sugerowanym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawo do zastosowania ulgi na powrót. Jak wskazano w treści artykułu przepisy są dość rozbudowane – szczególnie w zakresie liczby warunków które należy spełnić, aby skorzystać z ulgi. Ponadto ulga na powrót jest zupełnie nową instytucją prawa podatkowego – w związku z tym brakuje obecnie utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Należy również podkreślić, że ulga na powrót zapewnia bardzo duże korzyści podatkowe. W związku z tym możemy przyjąć za wysoce prawdopodobne, że organy podatkowe w przyszłości mogą prowadzić liczne kontrole podatkowe/czynności sprawdzające dotyczące prawidłowości rozliczenia przedmiotowej ulgi.

Podsumowując, ulga na powrót w obecnym kształcie stanowi atrakcyjną zachętę dla istotnej części osób przeprowadzających się do Polski. Skorzystają z niej osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej. W związku z licznymi wątpliwościami wynikającymi z przepisów regulujących ulgę na powrót, przed jej zastosowaniem warto uzyskać indywidualną interpretację.

WSPOŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Asystent, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.