Aby prawidłowo określić obowiązki podatkowe pracownika delegowanego, należy ustalić jego rezydencję podatkową. Od rezydencji podatkowej pracownika zależy, jaka część jego dochodów zostanie opodatkowana w Polsce.

Czwarty wpis z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” skupia się na sytuacji pracownika oddelegowanego do pracy za granicą oraz jego obowiązkach podatkowych w Polsce. W naszym cyklu szczegółowo przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do pracy w innych krajach. Każdy wpis analizuje odrębne zagadnienia, tworząc kompleksowe kompendium wiedzy na temat transgranicznego delegowania pracowników.

Obowiązek podatkowy w Polsce

Kwestia rezydencji podatkowej została szerzej omówiona w poprzednim artykule niniejszego cyklu. W przypadku pracowników, posiadających centrum interesów życiowych w Polsce, niezależnie od ilości dni przepracowanych za granicą, w większości przypadków będą oni polskimi rezydentami podatkowymi. Oznacza to, że w Polsce opodatkowana będzie całość dochodu uzyskiwanego przez pracownika, niezależnie od miejsca, w którym wykonywał pracę. Niemniej jednak, dochód uzyskiwany za granicą może następnie zostać zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem, do którego został oddelegowany pracownik.

W przypadku dłuższego oddelegowania pracownika za granicę, może również dojść do sytuacji, w której zmieni on swoją rezydencję podatkową ze względu na brak silnych powiązań prywatnych oraz gospodarczych w Polsce. W takiej sytuacji zmienią się obowiązki podatkowe w Polsce – od dnia zmiany rezydencji podatkowej, jego dochody nie będą podlegały opodatkowaniu w naszym kraju.

Zgodnie z Interpretacją Dyrektora KIS (0115-KDIT2-1.4011.386.2018.2.MST) Miejsce zamieszkania na terytorium RP jest określane przez posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych, co obejmuje zarówno powiązania rodzinne i towarzyskie, aktywność społeczną, jak i prowadzenie działalności zarobkowej, źródła dochodów oraz posiadane inwestycje i majątek. Wskazana przesłanka, oparta na kryteriach osobistych i gospodarczych, może skutkować opodatkowaniem w Polsce wszystkich dochodów nawet w przypadku, gdy osoba ma rodzinę i większość swoich związków poza granicami kraju.

Ważny fragment

Ponadto, należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy pomiędzy Polską, a państwem, do którego pracownik został delegowany nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, może dojść do sytuacji, iż dochód zostanie opodatkowany podwójnie – w Polsce oraz w państwie wykonywania pracy.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Oddelegowanie pracownika – obowiązki płatnika

Fakt oddelegowania pracownika do wykonywania pracy za granicą nie zwalnia pracodawcy z funkcji płatnika. Obowiązki te oczywiście uzależnione są od rezydencji podatkowej danej osoby, dlatego zalecane jest podjęcie rozmów z pracownikiem w tym zakresie, aby ustalić, w którym państwie znajduje się jego centrum interesów życiowych. Pozwoli to zabezpieczyć interesy płatnika i uniknąć ewentualnych komplikacji.

Co do zasady, na płatniku spoczywa obowiązek:

 • obliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • odprowadzenia zaliczek do polskiego urzędu skarbowego,
 • wystawienia informacji PIT-11 oraz dostarczenia jej pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego.

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 9 Ustawy PIT:

Ważny fragment

Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Określenia, czy dochód będzie podlegał opodatkowaniu w innym państwie, należy dokonać np. na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z uwzględnieniem kalendarza dni pobytu w poszczególnych państwach. Kalendarz taki powinien prowadzić każdy pracownik, który wykonuje pracę poza terytorium kraju, w którym znajduje się jego pracodawca.

Niezależnie od tego, czy płatnik w ciągu roku podatkowego będzie pobierał zaliczki od podatnika i wpłacał je do urzędu skarbowego, czy też obowiązek ten zostanie wyłączony na podstawie wyżej przytoczonej regulacji, płatnik ma obowiązek wykazania dochodów krajowych jak i zagranicznych pracownika w rocznej informacji PIT-11.

W przypadku osób oddelegowanych do innego kraju pracodawcy często wypłacają pracownikowi dodatkowe świadczenia przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania lub podroży. Niekiedy spółki bezpośrednio wynajmują mieszkania lub kupują bilety lotnicze dla pracowników oddelegowanych.

Natomiast zgodnie z Dyrektywą 96/71/WE nie należy wliczać do wynagrodzenia pracownika oddelegowanego kosztów transportu oraz kosztów zakwaterowania. Powyższe potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21), a także z 9 stycznia 2024 r. (II FSK 434/21; II FSK 1332/21) oraz z 6 lutego 2024 r. (II FSK 609/21).

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowią przełom w interpretacji przepisów podatkowych dotyczących świadczeń dla pracowników delegowanych. Potwierdzają one zgodność polskiego prawa podatkowego z normami unijnymi i zapewniają większą pewność prawną zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Podsumowanie

W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, obowiązek opłacenia zaliczek na podatek dochodowy w Polsce, spoczywać będzie na polskim pracodawcy (o ile obowiązek ten nie został wyłączony w związku z opodatkowaniem dochodów w kraju wykonywania pracy). Obowiązkiem pracodawcy jest również sporządzenie i przekazanie pracownikowi rocznej informacji o dochodach.

Z kolei sposób opodatkowania dochodów pracownika, który został oddelegowany do pracy w innym kraju, będzie zależał od rezydencji podatkowej tego pracownika oraz postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

WSPÓŁAUTORKA: Karolina Nieścior, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.