fbpx

Treść artykułu

Czwarty wpis z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” prezentuje sytuację pracownika oddelegowanego do pracy za granicę oraz jego obowiązków podatkowych w Polsce. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym państwie. W każdym z wpisów zostały przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat transgranicznego delegowania pracowników.

Obowiązek podatkowy w Polsce

Kwestia rezydencji podatkowej została opisana szerzej w poprzednim artykule niniejszego cyklu. W przypadku pracowników, posiadających centrum interesów życiowych w Polsce, niezależnie od ilości dni przepracowanych za granicą, w większości przypadków będą oni polskimi rezydentami podatkowymi. Oznacza to, że w Polsce opodatkowana będzie całość dochodu uzyskiwanego przez pracownika, niezależnie od miejsca, w którym wykonywał pracę. Niemniej jednak, dochód uzyskiwany za granicą może następnie zostać zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem, do którego został oddelegowany pracownik.

W przypadku dłuższego oddelegowania pracownika za granicę, może również dojść do sytuacji, w której zmieni on swoją rezydencję podatkową ze względu na brak silnych powiązań prywatnych oraz gospodarczych w Polsce. W takiej sytuacji zmienią się obowiązki podatkowe w Polsce – od dnia zmiany rezydencji podatkowej, jego dochody nie będą podlegały opodatkowaniu w naszym kraju.

Ważny fragment

Ponadto, należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy pomiędzy Polską, a państwem, do którego pracownik został delegowany nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, może dojść do sytuacji, iż dochód zostanie opodatkowany podwójnie – w Polsce oraz w państwie wykonywania pracy.

Sprawdź Transgraniczne delegowanie pracowników Grant Thornton

Oddelegowanie pracownika – obowiązki płatnika

Fakt oddelegowania pracownika do wykonywania pracy za granicą nie zwalnia pracodawcy z funkcji płatnika. Obowiązki te oczywiście uzależnione są od rezydencji podatkowej danej osoby, dlatego zalecane jest podjęcie rozmów z pracownikiem w tym zakresie, aby ustalić, w którym państwie znajduje się jego centrum interesów życiowych. Pozwoli to zabezpieczyć interesy płatnika i uniknąć ewentualnych komplikacji.

Co do zasady, na płatniku spoczywa obowiązek:

 • obliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • odprowadzenia zaliczek do polskiego urzędu skarbowego,
 • wystawienia informacji PIT-11 oraz dostarczenia jej pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego.

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy PIT:

Ważny fragment

Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Określenia, czy dochód będzie podlegał opodatkowaniu w innym państwie, należy dokonać np. na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z uwzględnieniem kalendarza dni pobytu w poszczególnych państwach. Kalendarz taki powinien prowadzić każdy pracownik, który wykonuje pracę poza terytorium kraju, w którym znajduje się jego pracodawca.

Niezależnie od tego, czy płatnik w ciągu roku podatkowego będzie pobierał zaliczki od podatnika i wpłacał je do urzędu skarbowego, czy też obowiązek ten zostanie wyłączony na podstawie wyżej przytoczonej regulacji, płatnik ma obowiązek wykazania dochodów krajowych jak i zagranicznych pracownika w rocznej informacji PIT-11.

Podsumowując, w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, obowiązek opłacenia zaliczek na podatek dochodowy w Polsce, spoczywać będzie na polskim pracodawcy (o ile obowiązek ten nie został wyłączony w związku z opodatkowaniem dochodów w kraju wykonywania pracy). Obowiązkiem pracodawcy jest również sporządzenie i przekazanie pracownikowi rocznej informacji o dochodach.

Z kolei sposób opodatkowania dochodów pracownika, który został oddelegowany do pracy w innym kraju, będzie zależał od rezydencji podatkowej tego pracownika oraz postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Transgraniczne delegowanie pracowników Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane