Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego ciąży na pracowniku. Zagraniczny pracownik, delegowany do pracy w Polsce, ma obowiązek samodzielnego rozliczenia i uiszczenia podatku. Polski pracodawca ma obowiązek przygotowania informacji PIT-11 również dla nierezydenta podatkowego.

Zeznanie podatkowe w Polsce

Co do zasady, w polskim systemie podatkowym, obowiązek poprawnego obliczenia, pobrania oraz zapłaty podatku spoczywa na płatniku.

Poza powyższym, na płatniku spoczywa również obowiązek przygotowania i przekazania pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, która stanowi informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Na podatniku natomiast ciąży obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego na właściwym formularzu i ewentualnego uregulowania należności z tytułu podatku.

W przypadku pracownika niebędącego polskim rezydentem podatkowym, polski pracodawca ma obowiązek wystawienia informacji PIT-11 z uwzględnieniem tych dochodów, które zostały uzyskane za pracę wykonaną na terytorium Polski. Wówczas w przekazywanej do urzędu i pracownikowi informacji należy wskazać aktualny adres podatnika oraz jego status rezydencji.

W celu uniknięcia sytuacji, w której wynagrodzenie pracownika będzie niższe ze względu na wyższy poziom opodatkowania w kraju przyjmującym (w porównaniu z ciężarem podatkowym, jaki zostałby nałożony w Polsce), pracodawcy często zapewniają pracownikom oddelegowanym metodę wyrównania podatkowego. Temat ten opisaliśmy w naszych kolejnych artykułach.

Ważny fragment

W informacji PIT-11 przekazywane są dane, które mają służyć obliczeniu wysokości zobowiązania podatkowego w Polsce.

Zeznanie podatkowe za granicą

Pracownicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowego w Polsce, mają obowiązek opodatkowania dochodów uzyskanych za pracę za granicą w państwie oddelegowującym. Tym samym, ich obowiązki rozliczeniowe od całości dochodów światowych wynikają z prawa krajowego państwa oddelegowania. W takim przypadku pracownik będzie musiał złożyć dwa zeznania podatkowe – jedno w Polsce , a drugie w kraju rezydencji podatkowej. Z kolei pracownicy, którzy są polskimi rezydentami podatkowy i zostali oddelegowani przez swojego polskiego pracodawcę do pracy za granicą, musza ustalić, czy na podstawie przepisów obowiązujących w kraju, do którego zostali oddelegowani, nie są zobowiązani do złożenia tamtejszym organom podatkowym rocznej deklaracji o osiągniętych dochodach.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Nierezydenci bez płatnika w Polsce

W przypadku pracowników podmiotów zagranicznych, którzy są delegowani do pracy w Polsce, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Kiedy na terytorium Polski pracownik osiąga dochody, ale jego pracodawca znajduje się za granicą, wówczas wszystkie obowiązki związane z kalkulacją oraz opłaceniem podatku spoczywają na pracowniku. Ze względu na trudności jak m.in. język, czy brak znajomości obowiązujących przepisów prawa podatkowego w Polsce osoby te w większości korzystają z pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie firm.

Tym samym, po zakończeniu roku podatkowego, oddelegowani pracownicy zobowiązani są do samodzielnego wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym dochodów które podlegają opodatkowaniu w Polsce. W ich przypadku nie wystąpi informacja PIT-11, ponieważ zagraniczny podmiot nie jest zobowiązany do jej przygotowania. Roczne zeznanie podatkowe powinni złożyć na podstawie uzyskiwanych w trakcie roku dochodów, od których opłacali miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

Podsumowanie

W przypadku transgranicznego delegowania pracowników najczęściej istnieje obowiązek złożenia dwóch rocznych zeznań podatkowych – jednego w kraju rezydencji podatkowej i drugiego w kraju oddelegowania. Ważne jest, aby prawidłowo przygotować oba zeznania podatkowe, tak aby były one spójne. Warto w tym celu skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych doradców podatkowych.

WSPÓŁAUTORZY: Karolina Nieścior i Joanna Krajnik, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.