Umowy zawierane pomiędzy państwami wprowadzają metody unikania podwójnego opodatkowania, które pozwalają zmniejszyć obciążenia podatkowe delegowanych pracowników. Każdorazowo przy delegowaniu pracowników należy zwrócić uwagę na odpowiednią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W siódmym wpisie z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” omawiamy kwestie związane z delegowaniem pracowników w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nasza seria artykułów szczegółowo analizuje najistotniejsze aspekty oddelegowania pracowników do pracy w innych krajach, tworząc kompleksowe kompendium wiedzy na ten temat.

Cel zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Co do zasady, jeżeli pracownik jest polskim rezydentem podatkowym, wówczas podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co w rezultacie oznacza, że całość „światowych” dochodów takiego pracownika podlega opodatkowaniu w Polsce.

Natomiast polscy nierezydenci podatkowi, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. dochody pracownika są opodatkowane w Polsce tylko za pracę wykonywaną na terytorium Polski.

W niektórych przypadkach może dojść do sytuacji, iż dochody pracownika będą podlegały opodatkowaniu w dwóch państwach.

Ważny fragment

W celu zapobiegania podwójnemu opodatkowania takich dochodów, pomiędzy państwami zawierane są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli umowa taka funkcjonuje, zasady opodatkowania pracownika oddelegowanego, należy ustalać na podstawie tej umowy. Tym samym, ma ona pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym.

W przypadku braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem, stosuje się wyłącznie przepisy krajowe.

W wielu państwach ratyfikowana została konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., podpisana w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r. Ma ona na celu ustandaryzowanie zasad odnośnie do unikania podwójnego opodatkowania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Każda umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania określa stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania. Najpopularniejszymi metodami są:

 • metoda wyłączenia z progresją oraz
 • metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku metody wyłączenia z progresją, w uproszczeniu –  dochód pracownika osiągnięty za granicą zostaje wyłączony z opodatkowania w Polsce, jednak ma on wpływ na ustalenie efektywnej stawki podatku od pozostałych dochodów.

Przykładem stosowania tej metody jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z: Niemcami i Czechami.

 

Przykład obliczenia podatku według metody wyłączenia z progresją

dochód uzyskany w Polsce 50 000 zł
dochód uzyskany za granicą 50 000 zł
razem dochód 100 000 zł
podatek polski wg skali podatkowej od 100.000 zł 8 400 zł
stawka podatkowa do zastosowania do polskich dochodów 8,4%
podatek do zapłacenia w Polsce (tylko od dochodu 50 000 zł) 4 200 zł

Z kolei metoda proporcjonalnego odliczenia polega na odliczeniu kwoty podatku zapłaconego za granicą, w momencie rozliczenia rocznego w Polsce od podatku należnego w Polsce. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

 

Przykład obliczenia podatku według metody proporcjonalnego odliczenia

dochód uzyskany w Polsce 50 000 zł
dochód uzyskany za granicą 50 000 zł
podatek zapłacony za granicą 7 000 zł
razem dochód 100 000 zł
podatek polski wg skali podatkowej od 100 000 zł 8 400 zł
limit podatku zapłaconego za granicą do odliczenia od podatku polskiego 4 200 zł
podatek zagraniczny podlegający odliczeniu od podatku polskiego 4 200 zł
podatek do zapłacenia w Polsce 4 200 zł

Ważny fragment

Zasada odliczania kwoty podatku zapłaconego za granicą znalazła również miejsce w polskim prawie podatkowym. Ustawodawca wyraził ją w art. 27 ust. 9 i 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Metoda proporcjonalnego odliczenia funkcjonuje np. na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych pomiędzy Polską a Belgią czy też Polską a Holandią.

Co do zasady, metoda odliczenia proporcjonalnego jest mniej korzystna niż metoda wyłączenia z progresją. W celu wyeliminowania tych nierówności, do polskiego systemu prawnego została wprowadzona instytucja ulgi abolicyjnej, która dotychczas pozwalała na zrównanie metody odliczenia proporcjonalnego z metodą wyłączenia z progresją. Wprowadzono jednak limit wysokości ulgi abolicyjnej. Kwota odliczona od podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2021 roku nie może przekroczyć 1 360 zł.

Zgodnie z art. 27g ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje wyjątek od zastosowania limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej. Odliczenie przysługuje w pełnej wysokości, bez zastosowania limitu, w przypadku osiągania dochodów za granicą, w przypadku gdy dochody są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

W związku z powyższym, do rozliczenia dochodów z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości (bez stosowania wprowadzonego limitu) uprawnieni są podatnicy osiągający zagraniczne dochody poza terytorium lądowym państw, w ramach niektórych zawodów takich jak np. marynarze, stewardesy lub piloci.

Podsumowanie

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają uniknąć negatywnych skutków sytuacji, w której dwa państwa mają prawo opodatkować ten sam dochód. Dzięki tym umowom, pracownicy delegowani mogą uniknąć podwójnego opodatkowania, co znacząco zmniejsza ich obciążenia podatkowe i upraszcza rozliczenia podatkowe. Warto zawsze sprawdzić, jakie umowy obowiązują między krajami, aby prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy i uniknąć problemów podatkowych.

WSPÓŁAUTORZY: Karolina Nieścior i Joanna Krajnik, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.