Zmiana rezydencji podatkowej i miejsca opodatkowania dochodów ze stosunku pracy budzi wiele wątpliwości. W celu zabezpieczenia interesów podatnika, często dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie wsparcia wykwalifikowanego doradcy podatkowego.

Ostatni wpis z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” koncentruje się na wątpliwościach dotyczących opodatkowania dochodów w przypadku oddelegowania pracowników do pracy za granicą. Nasz cykl szczegółowo omawia kluczowe aspekty oddelegowania pracowników do wykonywania pracy w innym kraju, tworząc wszechstronne kompendium wiedzy na ten temat.

Pracownik oddelegowany do pracy za granicą – wyrównanie podatkowe

Zdarza się, że pracownik będący rezydentem podatkowym w Polsce jest zobowiązany do zapłaty podatku również w kraju oddelegowania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy przepisy państwa oddelegowania nakładają na pracownika obowiązek opodatkowania dochodów za pracę wykonywaną w tym państwie.

Aby uniknąć sytuacji, w której wynagrodzenie pracownika będzie niższe ze względu na wyższy poziom opodatkowania w kraju przyjmującym (w porównaniu z ciężarem podatkowym, jaki zostałby nałożony w Polsce), rozwiązaniem jest zastosowanie metody wyrównania podatkowego (z ang. tax equalization). Jest to rozwiązanie, zgodnie z którym pomimo sytuacji, w której pracownik jest oddelegowany do pracy za granicą oraz opłaca tam podatek lub składki na ubezpieczenie społeczne, otrzyma on takie samo wynagrodzenie netto, jakie uzyskiwałby pracując cały rok w Polsce na tych samych warunkach zatrudnienia. Powstałą ewentualną nadwyżkę zagranicznych zobowiązań nad polskimi pokryje w jego imieniu pracodawca. Jeśli natomiast zagraniczny podatek okaże się niższy, będzie to z kolei korzyść pracodawcy.

Metoda wyrównania podatkowego generuje wątpliwość dotyczącą tego, czy wydatki pracodawcy ponoszone w związku z opłaceniem zagranicznych zobowiązań stanowią dla pracownika świadczenia pieniężne ze stosunku pracy podlegające opodatkowaniu.

Kierując się definicją przychodu w Ustawie PIT, wydatki ponoszone przez pracodawcę na pokrycie zobowiązań pracownika pozwalają pracownikowi uniknąć wydatku, co w rezultacie stanowi jego przysporzenie. Powyższe jest zbieżne z praktyką organów podatkowych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Składniki przychodu pracownika oddelegowanego

W temacie stosunku pracy w czasie oddelegowania pracownika, pojawiają się również wątpliwości dotyczące składników przychodu pracownika, które podlegają opodatkowaniu.

W okresie oddelegowania pracownicy otrzymują różne dodatkowe świadczenia, jak na przykład dodatek za rozłąkę z rodziną, zwrot kosztów zakwaterowania, koszty przejazdu, dodatek delegacyjny. Na gruncie polskiego prawa podatkowego dodatki te stanowią przychód pracownika i należy je opodatkować. Wyjątki od tej zasady zostały określone w ustawie.

Wątpliwości pojawiają się w przypadku, gdy dochody pracownika podlegają opodatkowaniu również lub wyłącznie w innym państwie, wówczas należy zweryfikować, czy poszczególne składniki wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów państwa oddelegowania lub na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Programy motywacyjne

W wyniku programów motywacyjnych realizowanych przez spółkę zatrudniającą, pracownicy mogą otrzymywać akcje tej spółki. Na gruncie polskich przepisów podatkowych, przychód z tego tytułu powstaje po stronie pracownika, jednakże dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji. Pozwala to na uproszczenie rozliczeń podatkowych. Temat programów motywacyjnych omówimy szerzej w naszych kolejnych wpisach.

Może się zdarzyć, iż w momencie nabycia opcji pracownik był rezydentem podatkowym w Polsce, natomiast następnie został oddelegowany oraz utracił polską rezydencję podatkową. W momencie odpłatnego zbycia akcji, pracownik jest już rezydentem podatkowym w państwie oddelegowania. Wówczas często pojawiającą się wątpliwością, w jaki miejscu należy opodatkować taki przychód. Stanowisko organów podatkowych jest rozbieżne w tym zakresie, dlatego warto uzyskać interpretację indywidualną we wysłanej sprawie.

WSPÓŁAUTORKA: Karolina Nieścior, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.