Dnia 23 września 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz.1333) obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, które wprowadziły obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności również przez spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Sprawozdanie z działalności sporządzają bez zmian grupy kapitałowe. Obecnie sprawozdanie to można sporządzać łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

Nowe informacje w sprawozdaniu

Od 1 stycznia 2017 roku nowe informacje w sprawozdaniu z działalności dla większych jednostek i grup kapitałowych

Dnia 11 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe zmiany ustawy o rachunkowości  (Dz. U. z 2017 r. poz.61) obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku , nakładające na jednostki, które na podstawie art. 49 ustawy o rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe z działalności oraz jednostki dominujące, sporządzające sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej obowiązek uwzględnienia informacji niefinansowych jako wyodrębnioną część w tych sprawozdaniach. Obowiązek ten będzie dotyczył jednostki wymienionej w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości, jeżeli w roku bieżącym i poprzednim przekroczone zostały w jej sprawozdaniu finansowym następujące wielkości:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 500 osób oraz
 • suma aktywów bilansu – 85 mln zł lub suma przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów – 170 mln zł.

Jeżeli chodzi o grupy kapitałowe to obowiązek ten będzie dotyczył tych grup, dla których spełnione są łącznie trzy warunki:

 • jednostka dominująca jest jednostką wymienioną w art.3 ust.1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości;
 • jednostka dominująca jest spółką kapitałową, komandytowo-akcyjną i jawną lub komandytową, gdzie wszyscy wspólnicy ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność są krajowymi lub zagranicznymi spółkami kapitałowymi;
 • w sprawozdaniach skonsolidowanych za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy przekroczyły przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych następujące wielkości:
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 500 osób oraz
 • suma bilansowa – 102 mln zł lub suma przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów – 204 mln zł;

albo

 • po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych przekraczają wielkości , o których mowa w art.49 b ust.1 ustawy o rachunkowości.

Sprawdź Audyt Grant Thornton

Obowiązek ujawnienia w sprawozdaniu z działalności

Nowe regulacje przewidują obowiązek ujawnienia w sprawozdaniu z działalności jako wyodrębnionej części – oświadczenia na temat informacji niefinansowych takich jak:

 • opis modelu biznesowego jednostki,
 • kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki,
 • opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych praktyk,
 • opis procedur należytej staranności,
 • opis istotnych ryzyk mogących wywierać niekorzystny wpływ na działalność jednostki, w tym opis zarządzania tymi ryzykami.

Sporządzając oświadczenie na temat informacji niefinansowych jednostka przedstawia te informacje w stopniu, w jakim są one niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki i wpływu jej działalności w odniesieniu do opisanych powyżej zagadnień. Jeżeli podmiot nie stosuje polityki w odniesieniu do jednego lub kilku powyższych zagadnień, w oświadczeniu jednostka podaje powody braku danej polityki.

Można pominąć informacje w oświadczeniu na temat oczekiwanych zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji tylko w sytuacji, gdy zgodnie z uzasadnioną opinią kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę ujawnienie takich informacji miałoby istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową jednostki. Jednostka nie może jednak pominąć tych informacji, jeżeli uniemożliwi to prawidłową i obiektywną ocenę rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności w odniesieniu do zagadnień np. społecznych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji.

Ujawnienia w sprawozdaniu z działalności zostały dość mocno rozbudowane i już teraz warto się zastanowić nad stosowanymi politykami w omawianych zakresach. Jest to dobry moment by rozważyć, czy spółka posiada wystarczające dane oraz zastanowić się jak je prezentować w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych za 2017 rok.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Poznaj ostatnie zmiany Ustawy o rachunkowości dotyczące sprawozdania z działalności

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.