Mające miejsce zmiany ustawy o rachunkowości wprowadziły dwie kategorie jednostek: jednostki mikro oraz  jednostki małe. Zmiany te zostały wprowadzone: ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014., poz. 1100) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2015 r., poz. 1333).

Pozostałe jednostki, które nie kwalifikują się do małych lub mikro to tak zwane „jednostki duże”

W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę dwóch kategorii jednostek małych i mikro, można uznać , że jednostki pozostałe zaliczane są do kategorii „jednostek dużych”. Dokładniej zalicza się do nich:

  • jednostki publiczne, które jeśli nie zakaz ustawy mogłyby zostać zakwalifikowane jako jednostki małe lub mikro, mowa tu na przykład o emitentach papierów wartościowych; sprawozdania finansowe tych jednostek podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta,
  • jednostki, które spełniają warunki zaliczenia do kategorii jednostek małych lub mikro, których organ zatwierdzający nie podjął decyzji o stosowaniu przepisów przewidzianych dla tego rodzaju podmiotów,
  • jednostki faktycznie prowadzące działalność w większym zakresie, które nie klasyfikują się do jednostek małych ze względu na przekroczenie limitów progowych.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Sprawozdanie finansowe jednostek dużych

Podjęcie przez organ zatwierdzający decyzji o zakwalifikowaniu jednostki do mikro lub małej oraz spełnienie wymogów określonych ustawą o rachunkowości daje możliwość stosowania uproszczeń polegających m. in. na sporządzaniu mniej rozbudowanych sprawozdań finansowych. I, tak jednostki mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy, a jednostki małe według załącznika nr 5 do ustawy.

Nie mogą korzystać z tego rodzaju uproszczeń podmioty zakwalifikowane do jednostek pozostałych – dużych. Jednostki te zobligowane są do przygotowania sprawozdania finansowego w formie najbardziej rozbudowanej. Wzór jednostkowego sprawozdania finansowego dla jednostek dużych określony został w załączniku nr 1 do ustawy. Co więcej,  jeśli jednostki te podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, to sporządzają także zestawienie zmian w kapitale funduszu własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Dodatkowym elementem sprawozdawczym dla jednostek dużych jest obowiązkowe sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki jako uzupełnienia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Uproszczenia dla jednostek dużych

Jednostki wspomniane wyżej w punkcie 2, które mimo posiadania możliwości zakwalifikowania jako jednostki mikro lub jednostki małe nie otrzymały w tym zakresie akceptacji organu zatwierdzającego mogą korzystać z dodatkowych uproszczeń jeśli w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły dwóch z trzech wielkości progowych: – suma bilansowa 17 mln zł, – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 43 mln zł, – średnioroczne zatrudnienie 50 osób.

Jednostki, które nie przekroczyły powyższych limitów mogą :

  • odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego, jeżeli są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych,
  • stosować podatkową definicję leasingu,
  • nie stosować rozporządzenia o instrumentach finansowych.
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów