Jak co roku, Prawnicy z zespołu Kancelarii Prawnej Grant Thornton przygotowali zbiorcze zestawienie kluczowych zmian w przepisach dla spółek w 2022 r.

1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

31 października 2021 r. weszły w życie zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj: Zmiany w zakresie danych zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Nowelizacja zmodyfikowała w szczególności:

  1. Zakres podmiotów objętych obowiązkiem weryfikacji i ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego m. in. o fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Termin na dokonanie zgłoszenia dla tych podmiotów upływa 31 stycznia 2021 r. Podpowiadamy, jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego dla fundacji, stowarzyszenia i spółdzielni?Więcej o tym w artykule: Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego fundacji, stowarzyszenia i spółdzielni?
  2.  Zakres danych, jakie należy ujawnić w CRBR – obecnie nie jest obowiązkowe ujawnianie danych wszystkich reprezentantów podmiotu, a jedynie reprezentantów składających wniosek. Tym samym aktualizowanie treści wpisu w CRBR nie będzie konieczne za każdym razem przy zmianie składu zarządu.
  3. Instytucje zobowiązane do badania statusu beneficjenta, tj.: w szczególności banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, ale także np. biura księgowe, czy też w określonym zakresie notariusze, adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi zostali zobowiązani do raportowania niezgodności weryfikowanych danych z treścią wpisu do CRBR do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zmiana ta powoduje wiele trudności praktycznych przy okazji realizacji przez spółki czynności przed wskazanymi podmiotami.
  4. Dodatkowe uprawnienia kontrolne uzyskał Minister Finansów – zgodnie z nowym brzmieniem przepisów Minister Finansów jest uprawniony do wszczęcia postępowania w celu wyjaśnienia, czy informacje zgromadzone w CRBR są prawidłowe i aktualne.

2. Doręczenia elektroniczne – nowy obowiązek dla spółek w 2022

5 października 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, które regulują zasady przepływu korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi (w szczególności sądy i urzędy) a innymi podmiotami, w tym także przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do CEiDG oraz spółkami prawa handlowego. Podmioty te, począwszy od 5 lipca 2022 r. będą zobowiązane do posiadania i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, a także wyznaczenia administratora skrzynki do doręczeń. Podmioty wpisywane do rejestru od 5 lipca 2022 r. otrzymają adres automatycznie, natomiast podmioty zarejestrowane wcześniej będą zobowiązane do pozyskania adresu do doręczeń elektronicznych we własnym zakresie do dnia 1 października 2022 r.

Czytaj więcej: Adres do doręczeń elektronicznych – nowy obowiązek dla spółek jeszcze w 2021 r.

3.Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych w 2022 r.

W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku ustaw opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości, istotnie zmieniającą zasady podpisywania sprawozdań finansowych.  Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, wystarczające będzie podpisanie elektronicznie sprawozdania finansowego przez jedną z osób wchodzących w skład tego organu, a nie jak dotychczas – przez wszystkich członków zarządu. Pozostali członkowie organu zarządzającego będą w takim wypadku zobowiązani do złożenia oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie lub do pisemnej odmowy złożenia takich oświadczeń. Oświadczenia dołączane będą do sprawozdania finansowego. Nowe zasady stosować będzie się również do sprawozdań jednostki z działalności.

Opisane wyżej zmiany wejdą w życie już od dnia 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej: Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdań finansowych?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

4. Krajowy Rejestr Zadłużonych

Dnia 1 grudnia 2021 r. ruszył Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ujawnia się w nim dane dotyczące dłużników niewypłacalnych, dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub dłużników, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Celem powstania Krajowego Rejestru Zadłużonych ma być przyspieszenie i zwiększenie efektywności postępowań insolwencyjnych, a także zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Więcej informacji na temat tego, czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych, jakie dane podlegają ujawnieniu w nim, a także, w jaki sposób możesz z niego skorzystać, znajdziesz w naszym artykule: Sprawdź, kogo dotyczy Krajowy Rejestr Zadłużonych!

5. Prawo holdingowe w 2022 r.?

Od połowy 2020 r. mówi się o największej reformie Kodeksu spółek handlowych polegającej na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego prawa holdingowego. Zmiany miały polegać w szczególności na wprowadzeniu pojęcia grupy spółek oraz określenia zasad funkcjonowania spółek w ramach tej grupy, wzmocnieniu pozycji rady nadzorczej oraz doprecyzowaniu szeregu przepisów budzących wiele wątpliwości praktycznych. Więcej na temat planowany zmian pisaliśmy w ubiegłym roku w artykule Prawo holdingowe – dodatkowe obowiązki dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? i od tego czasu niewiele się zmieniło. Dopiero bowiem w sierpniu 2021 r. projekt wpłynął do Sejmu i jest obecnie przedmiotem prac w ramach specjalnej komisji.

6. Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

Procedowana obecnie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, której wejście w życie jest planowane na rok 2022, oprócz wprowadzenia do polskiej rzeczywistości prawnej regulacji dotyczących tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek), przewiduje również m.in. zmiany w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek poprzez wprowadzenie do KSH zasady biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule), która może zmienić zasady odpowiedzialności członków zarządów spółek. Zasada biznesowej oceny sytuacji polega na tym, że odpowiedzialność członków zarządu za podejmowane działania zostaje ograniczona jedynie do sytuacji, w których podejmowali oni decyzję z przekroczeniem granicy uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

Czytaj więcej: Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

7. Fundacja rodzinna coraz bliżej i coraz bardziej atrakcyjna

Nowy instrument prawny w postaci fundacji rodzinnej jest z pewnością odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców rodzinnych i może stać się istotnym elementem planowania sukcesyjnego. Dzięki wprowadzeniu modyfikacji w zakresie opodatkowania, które upodobniły atrakcyjność fundacji do struktur holdingowych, możemy spodziewać się, że będzie to atrakcyjne rozwiązanie sukcesyjne, wybierane przez Firmy Rodzinne.

Czytaj więcej: Fundacja Rodzinna – nowa forma prawna coraz bliżej

Dowiedz się więcej o tym co zmieni się w prawie spółek w 2022 r. od naszych ekspertów.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.