Przedsiębiorcy coraz częściej angażują się w różnego rodzaju targi i imprezy branżowe, czy konferencje tematyczne w celu nawiązania nowych kontaktów biznesowych, czy też zdobycia nowych umiejętności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Udział ten wiąże się z pojawieniem się kosztów, które przedsiębiorca musi ponieść w związku z tymi działaniami. Nie wszystkie z nich można jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Kluczowe jest zatem właściwe ich zakwalifikowanie jako wydatków związanych z reprezentacją czy reklamą. Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii nie zawsze jest jednoznaczne.

Targi, reklama, reprezentacja – nie wszystko definiuje ustawa

Zastosowanie w tym przypadku ma art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są między innymi koszty reprezentacji. Nie wymieniono tu jednak kosztów reklamy produktów, usług czy samej spółki. Można więc je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości (o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, czy też służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów).

Natomiast jako reprezentację (od łacińskiego słowa „repraesentatio” oznaczającego wizerunek) zdefiniujemy takie koszty, które służą wykreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy lub jednostki gospodarczej na zewnątrz.

Targi w praktyce

Przedsiębiorcy biorą udział w targach i imprezach branżowych, aby zaprezentować oferowane przez siebie produkty czy usługi, nawiązywać nowe relacje biznesowe, które mogą zaowocować kolejnymi kontraktami. Ważnym aspektem są możliwości reklamowe, czyli działania służące zainicjowaniu procesu zakupowego wśród potencjalnych klientów odwiedzających targi. Poniesione w ten sposób koszty można sklasyfikować jako koszty uzyskania przychodów, gdyż dotyczą reklamy a nie reprezentacji.

Udział w imprezach branżowych i targach wiąże się także z koniecznością poniesienia wydatków na wynajem powierzchni reklamowej, zabudowanie tej powierzchni i jej urządzenie, z drukiem ulotek produktowych, czy też przygotowaniem drobnych gadżetów reklamowych opatrzonych logo firmy, zakupem drobnego poczęstunku ogólnie dostępnego dla odwiedzających stoisko, kosztami transportu ww. materiałów i eksponatów na miejsce wydarzenia – wszystkie te wydatki są kosztem uzyskania przychodu, gdyż stanowią reklamę, o ile służą osiągnięciu, zabezpieczeniu czy też zachowaniu źródła przychodów. Wlicza się tu także koszty związane z zapewnieniem obsługi stoiska w postaci hostess czy też bezpośrednio pracowników firmy. Ważne jest także, aby poniesione wydatki były odpowiednio udokumentowane i bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.

Nie wszystkie koszty związane z udziałem w targach lub imprezach branżowych można jednak uznać za koszty uzyskania przychodów. Na przykład udział pracowników w targach noszący znamiona reprezentacji nie będzie już stanowił kosztu uzyskania przychodu. Podobnie koszty poniesione w związku z zakupem usług gastronomicznych, alkoholu lub innych kosztownych prezentów nieopatrzonych logo firmy, z przeznaczeniem dla potencjalnych klientów biorących udział w targach, należy zakwalifikować do kosztów reprezentacji, czyli nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Nieodpłatne przekazywanie produktów to nie reklama?

Niejasna bywa również bardzo często kwalifikacja wydatków związanych z rozdawiennictwem wśród uczestników produktów własnej firmy. Organy podatkowe uznają zazwyczaj takie działania za reprezentację, gdyż służą budowaniu wizerunku firmy. Niemożliwe jest więc uznanie ich za koszty uzyskania przychodu. Jednakże znane są wyroki Naczelnego Sąd Administracyjnego, które mówią, że przekazywanie nieodpłatnie obecnym i potencjalnym kontrahentom produktów i towarów handlowych służy podtrzymaniu rozpoznawalności produktów podatnika i zwiększeniu jego obecności na rynku, nie zaś budowaniu i rozpowszechnianiu jego wizerunku. Kwestia ta jest zatem sporna i pozostawia wiele wątpliwości.

Udział w konferencji szkoleniowej

Zmieniające się warunki rynkowe, zaostrzająca się konkurencja, wymaga od przedsiębiorców nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy, którą mogą zdobyć poprzez udział w dedykowanych konferencjach szkoleniowych. Wydatki związane z dokształcaniem w formie różnego rodzaju kursów nie są ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. W tym przypadku należy jednak dokonać dodatkowo analizy związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. I tak wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi pozyskać umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, a co za tym idzie przyczyniającą się do osiągania przychodów z tej działalności, stanowią koszty uzyskania przychodów. W odróżnieniu od wydatków związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy. Należy jednak pamiętać, że nadal to na podatniku spoczywa obowiązek wskazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami na dokształcanie a osiąganymi przychodami z tej działalności. Wskazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Podsumowując, właściwa klasyfikacja kosztów przez podatników, którzy aktywnie korzystają ze swoich budżetów na udział w targach, imprezach branżowych czy konferencjach szkoleniowych, może budzić wiele wątpliwości. W związku z tym ważne jest w szczególności, aby każdorazowo przy ponoszeniu i klasyfikacji takiego wydatku dokonać analizy związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu przez przedsiębiorstwo lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła jego przychodów.

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Udział w targach a koszty uzyskania przychodów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów