fbpx

Treść artykułu

Wraz z Nowym Rokiem podatnicy muszą zmierzyć się ze zmianami w przepisach podatkowych i innych dotyczących obciążeń fiskalnych. Od 1 stycznia 2021 r. nowe obowiązki czekają także płatników składek ZUS i osoby fizyczne zlecające dzieło – muszą oni zawiadamiać ZUS o zawartych umowach o dzieło.

Kto musi zgłaszać umowy o dzieło do ZUS?

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło dotyczy płatników składek ZUS, ale także osób fizycznych, które wprawdzie płatnikami nie są, ale zlecają wykonanie dzieła.

Umów o dzieło nie muszą natomiast zgłaszać te podmioty lub jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego, itp.), które nie pełnią roli płatnika składek, tzn. nie mają obowiązku rejestrowania się w ZUS jako płatnik składek, ze względu na brak zgłaszania do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

Jakie umowy o dzieło należy zgłaszać do ZUS?

Do ZUS-u należy zgłaszać umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r. Jeżeli umowa o dzieło została zawarta przed tym dniem, ale np. nadal obowiązuje (dzieło nie zostało zakończone do końca 2020 r.) to taka umowa nie musi być zgłaszana.

Do zgłaszania umów o dzieło zobowiązany jest każdy płatnik składek oraz osoba fizyczna zlecająca wykonanie dzieła osobie  z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy

Z kolei zgłoszeniu do ZUS nie podlegają następujące rodzaje umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS-u?

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu RUD („Zgłoszenie umowy o dzieło”). Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą.

Podsumowując, przy zawieraniu od 1 stycznia umów o dzieło, należy zastanowić się, czy nie podlega ona zgłoszeniu do ZUS-u. Będzie to dla wielu płatników składek/osób fizycznych dodatkowy formalny obowiązek, ale warto o nim pamiętać. Za jego zaniechanie ZUS może nałożyć karę grzywny do 5 000 złotych.

Więcej o zmianach przeczytasz w artykule: Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS-u wszedł w życie!

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane