fbpx

Treść artykułu

Transformacja biznesu (restrukturyzacja, reorganizacja, integracja) i usprawnienia organizacyjne mają jeden wspólny mianownik – zmiany prowadzące do osiągnięcia korzyści dla organizacji i jej właścicieli.

Coraz bardziej wymagający rynek stwarza (a czasem wręcz wymusza) konieczność optymalizowania działalności lub wdrażania usprawnień organizacyjnych, które mają przyczynić się do lepszego podejmowania decyzji zarządczych, a przez to do wzrostu efektywności i szybkości działania firmy.

Wyzwania związane z transformacją biznesu:

  • w jaki sposób zarządzać, by nie działać reaktywnie?
  • jak uporządkować strukturę organizacyjną?
  • jak przypisać role i zakres odpowiedzialności poszczególnym osobom?
  • jak usystematyzować kluczowych działania?
  • jak zaplanować procesy biznesowe w poszczególnych obszarach?

Eksperci Grant Thornton, bazując na wieloletniej praktyce biznesowej we wdrażaniu usprawnień organizacyjno-zarządczych, doradzą co i w jaki sposób należy usprawnić w organizacji, aby wspierać i gwarantować skuteczną realizację jej celów strategicznych i operacyjnych oraz zmaksymalizować możliwe do osiągnięcia efekty synergii.

Projekty w zakresie transformacji i usprawnień organizacyjnych rozpoczynamy audytem nakierowanym na ocenę aktualnych rozwiązań.

Przykładowy zakres prac:

  • badania identyfikujące kluczowe niesprawności organizacyjne, kulturę organizacyjną, zaangażowanie pracowników
  • diagnozę dojrzałości organizacyjnej, która pozwala określić sposób przechodzenia organizacji na wyższe poziomy dojrzałości (doskonalenie organizacji)
  • przegląd kluczowych procesów biznesowych i wsparcia
  • ocenę dotychczas wprowadzonych zmian organizacyjnych
  • przegląd dokumentacji organizacyjnej

Skupiamy się na opracowaniu projektu zmian eliminujących zidentyfikowane niesprawności oraz wzmacniających pozytywne aspekty funkcjonowania.

Nasz projekt może mieć charakter modelu ideowego, prezentującego istotę proponowanych zmian lub modelu aplikacyjnego, gotowego do wdrożenia wraz z programem implementacji. Może być też połączony z modelowaniem bądź optymalizowaniem procesów biznesowych i procesów wsparcia.

Zobacz prezentację

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z naszymi ekspertami.

Inne artykuły z kategorii: Konsulting Zobacz wszystkie

Kobiety napędzają polski biznes

Jesteśmy jednym z krajów, który najmocniej promuje kobiety na kierowniczych stanowiskach. Aż 38 proc. wyższej kadry kierowniczej w Polsce stanowi płeć piękna. Kobiety nadal relatywnie rzadko jednak cytowane są w mediach i występują na konferencjach.

Najczęściej czytane