fbpx

Treść artykułu

Jak uzyskać wsparcie w ramach tarczy finansowej oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) dla dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorstw? Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązań jest wiele a sposób ich zaprojektowania nie zawsze łatwy.

Nasze doświadczenie, wiedza merytoryczna oraz sprawność zdalnego prowadzenia projektu będą stanowić dla Państwa pomoc w uzyskaniu środków niezbędnych dla dalszego niezakłóconego funkcjonowania Państwa biznesu.

 

9 czerwca uruchomiony został wyczekiwany od długiego czasu proces składania właściwych wniosków w ramach Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z komunikatem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) program nie uzyskał jeszcze ostatecznej notyfikacji Komisji Europejskiej. Prowadzone są ostatnie rozmowy.

Tarcza Finansowa PFR. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw

Tak pomagamy dużym przedsiębiorstwom w pozyskaniu wsparcia oferowanego w ramach Tarczy Finansowej PFR:

 • konsultacje, dotyczące wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania w zakresie finansowania;
 • pomoc przy formalnym złożeniu wniosku o dofinansowanie z PFR;
 • przygotowanie do uproszczonego due diligence wymaganego przez PFR w ramach tarczy finansowej;
 • przeprowadzenie uproszczonego vendor due diligence w ramach udokumentowania pogorszenia się sytuacji płynnościowo-finansowej Spółki z wystąpieniem stanu pandemii;
 • pomoc w przygotowaniu projekcji finansowych oraz planu restrukturyzacji;
 • kalkulacja luki płynnościowej będącej podstawą udzielenia finansowania.

Z Tarczy Finansowej PFR mogą skorzystać duże przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników oraz których obrót roczny przekracza 50 mPLN (ca. 225 mln PLN) lub posiadają sumę bilansową przekraczającą 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym (ca. 193,5 mln PLN); lub
 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz których obrót roczny przekracza 50 mPLN (ca. 225 mln PLN) i posiadają sumę bilansową przekraczającą 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym (ca. 193,5 mln PLN); lub
 • klasyfikują się do grupy MŚP, które zatrudniają powyżej 150 pracowników oraz osiągnęły obrót za 2019 rok powyżej 100 mln PLN, a chcą skorzystać z większego wsparcia niż 3,5 mln PLN lub gdy finansowanie będzie dotyczyć programu sektorowego w obszarze cyfryzacji, edukacji, medycyny, biotechnologii, farmacji, produkcji środków ochrony osobistej oraz infrastruktury; i
 • zostały dotknięte spadkiem przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% związanym z COVID-19 w odniesieniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku poprzedniego; lub
 • utratą zdolności produkcji lub świadczenia usług w związku z COVID-19 lub
 • charakteryzuje ograniczenie płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% kwot im należnych; lub
 • odnotowały ograniczony dostęp do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych na nowe kontrakty z powodu zakłóceń rynku finansowego.

Wsparcie kierowane jest dla przedsiębiorstw, które:

 • nie są w stanie postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego i
 • są zarejestrowane na terenie Polski, posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego a ich główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w rajach podatkowych i
 • prowadziły działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 roku i nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 oraz na dzień składania wniosku.

Formy wsparcia w ramach Tarczy Finansowej

Ważny fragment

Tarcza finansowa zakłada, że dla dużych przedsiębiorców wsparcie będzie udzielane na wartość prognozowanej luki finansowej czyli kwoty stanowiącej wartość środków pieniężnych potrzebnych do sfinansowania działalności bieżącej.

Finansowanie będzie udzielane na bazie indywidualnej analizy finansowej i będzie miało formę:

 • finansowania płynnościowego w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok. Maksymalna wartość dofinansowania w postaci finansowania płynnościowego wynosić może 1 mld PLN. Koszt finansowania to: WIBOR3M + marża (1-1.8 p.p.). Dofinansowanie udzielane będzie na: wynagrodzenia, zakupy towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktów lub usług, zobowiązań publiczno-prawnych, innych celów związanych z bieżącą działalnością. Jest to pożyczka płynnościowa bez możliwości umorzenia.
 • finansowania preferencyjnego w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty gotówkowej oraz utrzymania zatrudnienia udzielanych na kwotę maksymalnie 750 mln PLN na podmiot. Możliwość umorzenia do 75% w przypadku utrzymania stałego poziomu zatrudnienia oraz wygenerowania skumulowanej straty gotówkowej za 12 miesięcy od otrzymania finansowania. 25% wartości pożyczki będzie umarzane bezwarunkowo. Prawo do konwersji zobowiązania na kapitał lub inny instrument dłużny. Warunki konieczne do spełnienia w celu jego pozyskania: odnotowanie straty na sprzedaży po 29.02.2020 r. w co najmniej jednym miesiącu; prognozowany poziom zadłużenia przekraczający 3.5 razy EBITDA; plan restrukturyzacji i projekcje finansowe uwiarygadniające wyjście z kryzysu po uzyskaniu dofinansowania po 12 miesiącach od jego uzyskania; pozytywny wynik procesu due diligence przeprowadzonego przez PFR lub jego doradców.
 • finansowania inwestycyjnego w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów, obligacji lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej –do 1 mld PLN na podmiot przez PFR. Konieczność przedłożenia wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji, projekcji finansowych oraz pozytywnego wyniku due diligence. Przejście Testu Prywatnego Inwestora.

Tarcza Finansowa PFR. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W czym możemy pomóc (zakres wsparcia):

 • konsultacje, dotyczące formalnomerytorycznych kwestii związanych ze złożeniem wniosku.
 • pomoc przy formalnym złożeniu wniosku o dofinansowanie z PFR;

Formy wsparcia MŚP w ramach Tarczy Finansowej

Podstawowym instrumentem wsparcia jest subwencja zwrotna, z możliwością umorzenia do 75% jej wartości po 12 miesiącach od jej przyznania pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymania stałego średniego poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy w przypadku mikrofirm, a w przypadku MŚP dodatkowo jeszcze odnotowana skumulowana strata na sprzedaży w wysokości wyższej niż 25% wartości subwencji. Do Programu kwalifikują się przedsiębiorstwa, które:

 • posiadają odpowiedni poziom zatrudnienia (1-9 pracowników w przypadku mikro, 10-249 w przypadku małych i średnich);
 • odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • nie są w stanie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego czy też likwidacyjnego;
 • są zarejestrowane na terenie Polski;
 • posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • posiadają beneficjenta rzeczywistego, który nie posiada rezydencji podatkowej w rajach podatkowych;
 • prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku;
 • nie zalegały lub nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne według stanu na dzień 31 grudnia 2019 lub na dzień składania wniosku.

W przypadku MŚP maksymalna kwota finansowania wynosi 3,5 mln PLN. Wysokość finansowania równa % przychodów w zależności od zanotowanego spadku przychodów ze sprzedaży w wyniku COVID-19:

 • do 25% spadku przychodów – brak możliwości subwencji;
 • 25 – 50% – 4% przychodów za 2019 rok;
 • 50 – 75%- 6% przychodów za 2019 rok;
 • 75 – 100% – 8% przychodów za 2019 rok.

Ważny fragment

Maksymalna kwota subwencji finansowej dla Mikrofirm zależy od liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Celem subwencji dla MŚP jest finansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedterminowej spłaty kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji.

Wnioskujesz o finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR i masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane