Jeżeli wykorzystujesz w prowadzonej działalności gospodarczej alkohol etylowy np. do produkcji substancji biobójczych czy aromatów lub zużywasz wyroby ropopochodne do produkcji np. farb lub lakierów, pamiętaj o normach zużycia. W przeciwnym razie narażasz się na ryzyko, że utracisz możliwość skorzystania z preferencji akcyzowej (zwolnienia od akcyzy lub zerowej stawki), a co za tym idzie, będziesz musiał zapłacić akcyzę.

Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego

Alkohol etylowy jest surowcem szeroko wykorzystywanym w branżach związanych z wytwarzaniem produktów spożywczych (np. w cukiernictwie), do produkcji aromatów czy leków w przemyśle farmaceutycznym. Z kolei alkohol skażony zużywany jest też do wytwarzania kosmetyków, wyrobów toaletowych, substancji dezynfekujących itp. Powyższe cele, do których alkohol jest wykorzystywany, uzasadniają zastosowanie wobec niego zwolnienia od akcyzy. Przysługuje ono pod warunkiem spełnienia szeregu wymogów. Jednym z nich jest uzyskanie norm zużycia. Normy te określają, jaka ilość alkoholu etylowego jest wykorzystywana, aby uzyskać określoną jednostkę produktu finalnego. Normy te pełnią funkcję kontrolną zużycia zwolnionego od akcyzy wyrobu akcyzowego, bowiem wyznaczają limit, w którym należy się zmieścić, aby to zużycie uznać za mogące skorzystać ze zwolnienia.

Zerowa stawka akcyzy na wyroby energetyczne

Podobnie sytuacja się ma z tzw. wyrobami energetycznymi, czyli np. produktami ropopochodnymi. Również w ich przypadku, w określonych sytuacjach, możliwe jest zastosowanie preferencji akcyzowej. Polega ona na możliwości skorzystania z zerowej stawki, co w praktyce sprowadza się do nie płacenia akcyzy. Podstawowym warunkiem skorzystania z tej stawki jest zużywanie powyższych wyrobów w celach innych niż jako paliwa silnikowe czy opałowe, czyli do produkcji np. farb, lakierów, rozcieńczalników. Również i tutaj ustala się normy zużycia wyrobów energetycznych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Podatek akcyzowy
Dowiedz się więcej

Tryb ustalania norm zużycia

Normy te są określone przez urząd skarbowy w drodze wydawanej przez niego decyzji administracyjnej. Ich wysokość ustalana jest najczęściej na podstawie rzeczywistego zużycia wyrobów akcyzowych, jakie stwierdzono w danym okresie. Bierze się więc pod uwagę to, ile faktycznie wykorzystano wyrobu akcyzowego do wytworzenia określonej ilości produktu finalnego. Należy jednak pamiętać, że jeżeli te normy przybiorą już postać decyzji organu, to jesteśmy zobowiązani ich przestrzegać. W toku prowadzonej działalności gospodarczej należy również dbać o aktualizację tych norm, np. gdy pojawi się nowy produkt lub gdy z przyczyn technologicznych zmienia się dotychczasowa norma. W takiej sytuacji powinniśmy jak najszybciej wystąpić ze stosownym wnioskiem do urzędu skarbowego.

Konsekwencje zaniedbań

Ważny fragment

Przekroczenie norm zużycia co do zasady skutkuje tym, że od ilości o którą je przekroczono, zwolnienie od akcyzy nie przysługuje.

W konsekwencji od nadwyżki należy zapłacić podatek. W takiej sytuacji możemy ewentualnie ratować się w ten sposób, że jak zbierzemy dowody potwierdzające, iż mimo przekroczenia norm zużycia, wyrób akcyzowy zwolniony od akcyzy został jednak zużyty zgodnie z przeznaczeniem, to możemy powołać się na przepis szczególny ustawy akcyzowej, który w takim przypadku pozwala skorzystać ze zwolnienia. Przepis ten został uchwalony w związku z stanowiskiem TSUE wyrażonym w wyroku z dnia 09.12.2014 r. sygn. akt C-313/14, który zapadł na tle sprawy dotyczącej polskiego podatnika. W wyroku tym TSUE stwierdził, że przepisy unijne stoją na przeszkodzie krajowym uregulowaniom, które uzależniają stosowanie zwolnienia od podatku akcyzowego od warunku posiadania przez dany podmiot decyzji organu podatkowego określającej dopuszczalne normy zużycia produktów zwolnionych od akcyzy.

Jak widać na przykładzie wyroku TSUE, kwestia norm zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczanie, budzi kontrowersje. Trzeba tu być szczególnie ostrożnym, bowiem niedopatrzenia w tym zakresie mogą spowodować dotkliwe konsekwencje finansowe w postaci utraty prawa do zwolnienia, a co a tym idzie, nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku zapłaty akcyzy.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów