fbpx

Treść artykułu

Obowiązek poboru podatku u źródła w pełnej wysokości od wypłat przekraczających 2 mln PLN w ciągu roku podatkowego do jednego kontrahenta był już wielokrotnie odraczany. Ostatnie zawieszenie stosowania regulacji do 31 grudnia 2020 r. zostało uzasadnione stanem epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2, o czym szerzej pisaliśmy w artykule „Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT”.

Podatek u źródła – planowane zmiany przepisów

O ile Ministerstwo Finansów po raz kolejny nie wyda rozporządzenia odraczającego stosowanie przepisów wprowadzających obowiązek pobierania podatku u źródła bez zastosowania preferencji wynikających z przepisów krajowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, to od 1 stycznia 2021 r. płatnicy będą zobligowani do poboru podatku od należności przekraczających w ciągu roku podatkowego 2 mln PLN do jednego kontrahenta.

Niezależnie natomiast od ewentualnego kolejnego odroczenia stosowania wskazanych przepisów, Ministerstwo Finansów planuje nowelizację części regulacji odnoszących się do pobierania i rozliczania podatku u źródła. Jak podkreśla Ministerstwo, na kierunek zmian duży wpływ mają opinie przedsiębiorców, z którymi MF prowadzi dialog.

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Planowane zmiany mają odnosić się między innymi do zawężenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego wymogów podatku u źródła. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez przedstawicieli MF, mechanizm WHT refund (tj. obowiązkowy pobór podatku u źródła przy należnościach powyżej 2 mln PLN) ma zostać ograniczony jedynie do płatności biernych, takich jak m.in. dywidendy, czy odsetki. Jeżeli chodzi natomiast o zakres podmiotowy wskazanych przepisów, planowane jest jego ograniczenie do zagranicznych kontrahentów będących podmiotami powiązanymi wobec wypłacającego należność. Bez wątpienia takie zawężenie byłoby dużym ułatwieniem dla polskich podmiotów realizujących zagraniczne transakcje, co związane jest z co do zasady łatwiejszym dostępnym do informacji/dokumentów w grupie podmiotów powiązanych, aniżeli w stosunku do podmiotów niezależnych.

W ślad za zawężeniem zakresu stosowania mechanizmu WHT refund, ma iść doprecyzowanie definicji należytej staranności na potrzeby podatku u źródła. Poza obecnymi przesłankami, tj. skala i charakterem działalności podatnika, Ministerstwo Finansów zaproponowało dodanie przesłanki powiązania z podatnikiem, ze względu na inny standard dochowania należytej staranności względem podmiotów powiązanych.

Poza powyższymi zmianami zakresu stosowania odraczanych przepisów o płatnościach powyżej 2 mln PLN, planowana jest dodatkowo modyfikacja w zakresie opinii o stosowaniu zwolnienia, złagodzenie odpowiedzialności karno-skarbowej, czy też finalizacja projektu objaśnień z dnia 19 czerwca 2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła”.

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Rozliczenia podatku u źródła od nowego roku wielką niewiadomą

Powyższe zmiany zostały zaprezentowane podczas prekonsultacji przeprowadzonych we wrześniu, natomiast do chwili obecnej nie zostały one przedstawione w formie oficjalnego projektu nowelizacyjnego i brak jest głosów kiedy będzie miało to miejsce.

Brak konkretnych informacji ze strony Ministerstwa Finansów wprowadza zamieszanie i niepokój wśród przedsiębiorców realizujących transakcje z podmiotami zagranicznymi.

Ważny fragment

W obecnej sytuacji jawią się trzy możliwe drogi postępowania, tj. zapowiadana nowelizacja przepisów o podatku u źródła,  kolejne odroczenie stosowania przepisów, albo co najgorsze, obowiązywanie od 1 stycznia 2021 r. przepisów w obecnie przyjętej formie.

Ostatnia z dróg, w szczególności w obliczu obecnego kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią SARS-CoV-2, byłaby dla polskich podmiotów szczególnie niekorzystna. Rozpoczęcie obowiązywania przedmiotowych przepisów (art. 26 ust. 2e Ustawy CIT i art. 41 ust. 12 Ustawy PIT) od początku 2021 r. byłoby dużym utrudnieniem zarówno dla podatników, jak i płatników i mogłoby doprowadzić do pogorszenia stosunków gospodarczych pomiędzy podmiotami. Co więcej, wnioskowanie o zwrot podatku może w sposób negatywny wpłynąć na płynność finansową stron transakcji.

Co prawda, zgodnie z  przepisami zwrot powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od wpływu wniosku o zwrot podatku, w rzeczywistości jednak okres oczekiwania na zwrot może być zdecydowanie dłuższy. Z naszego doświadczenia wynika, że organy w znaczny sposób przeciągają postępowania w zakresie zwrotu podatku u źródła, wymagając od wnioskujących dużego zakresu dokumentów i informacji potwierdzających dochowanie należytej staranności.

W odniesieniu natomiast do planowanej nowelizacji przepisów, ważne jest doprecyzowanie regulacji w zakresie opinii o stosowaniu zwolnienia, która jest jednym z instrumentów pozwalających na stosowanie do wypłat powyżej 2 mln PLN preferencji w postaci zwolnienia z podatku, bądź zastosowania niższej stawki. Tymczasem, ze względu na brak komunikatu ze strony Ministerstwa Finansów, a tym samym możliwy do zrealizowania scenariusz trzeci (tj. rozpoczęcie od 1 stycznia 2021 r. obowiązywania przepisów w obecnej formie) warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia już teraz, gdyż organy mają do 6 miesięcy rozpatrzenie złożonego wniosku.

Ważny fragment

Pomimo powyżej przywołanych przepisów oraz planowanych zmian regulacji, należy pamiętać, że nie zostały zawieszone i nadal obowiązują przepisy odnoszące się do obowiązku dochowania należytej staranności przy weryfikacji podmiotów zagranicznych, z którymi zawierane są stosunki gospodarcze oraz kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego (eng. beneficial owner).

Brak konkretnych informacji ze strony Ministerstwa Finansów co do dalszego postępowania w zakresie przepisów o podatku u źródła, wprowadza dużą niepewność wśród polskich przedsiębiorców realizujących transakcje z podmiotami zagranicznymi, co jest szczególnie niekorzystne w obliczu kłopotów, które wynikają z pandemii SARS-CoV-2. Pomimo planowanej nowelizacji przepisów, warto zatem zabezpieczyć sobie prawo do zwolnienia z podatku danej należności poprzez uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia.

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton w tym zakresie.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane