Z dniem 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie przepisy wdrażające tzw. dyrektywę DAC7. Mają one służyć organom administracji finansowej poszczególnych państw do wymiany informacji podatkowych o sprzedawcach działających za pośrednictwem platform cyfrowych. Sprawdzamy, których podmiotów dotyczą nową regulacje i jakie nałożono na nich obowiązki.

Czym jest DAC7?

Żeby zrozumieć istotę wchodzących obecnie w życie regulacji krajowych należy przypomnieć, że ustalenia przedstawione w DAC7 (Directive on Administrative Cooperation) mają usprawnić walkę z oszustwami podatkowymi. Zauważono, że znaczna część dochodów niezgłoszonych do opodatkowania pochodzi ze sprzedaży na platformach cyfrowych. Jednocześnie państwa członkowskie nie mają ustandaryzowanych środków, które pozwoliłyby sprawnie kontrolować dochody z takiej szarej strefy. Za problematyczne szczególnie uznano pozyskiwanie danych o sprzedaży prowadzonej na platformach transgranicznych. W takich okolicznościach postanowiono nałożyć obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform. Uznano bowiem, że mają oni największe możliwości by gromadzić i weryfikować dane o swoich użytkownikach i przeprowadzanych przez nich transakcjach.

Państwa członkowskie miały zacząć stosować wytyczne dyrektywy DAC7 od 1 stycznia 2023 r. Polska implementacja w postaci ustawy z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2024 r. Niemniej, aby wypełnić obowiązki wynikające z DAC7 przepisy krajowe wprowadzają raportowanie wsteczne.

O dyrektywie DAC7  pisaliśmy szczegółowo już wcześniej – Bo MDR to za mało: raportowanie DAC7 od stycznia 2023 r. – Grant Thornton

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Kogo dotyczy DAC7?

Oczywistym jest, że nowe regulacje dotkną sprzedawców działających na platformach cyfrowych ponieważ dane o takiej aktywności mają być przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy powinny jednak zainteresować przede wszystkim operatorów platform, którzy odegrają kluczową rolę w raportowaniu.

Operatorami platform w rozumieniu ustawy będą zasadniczo podmioty udostępniające sprzedawcom platformę do przeprowadzenia transakcji handlowych. Platformą może być każde oprogramowanie, strona internetowa a nawet aplikacja (również mobilna). Wystarczy, że dostępne są na niej oferty takich czynności jak:

  • sprzedaż towarów;
  • udostępnianie nieruchomości lub ich części (np. pokoje, garaże, parkingi);
  • udostępnianie środków transportu;
  • świadczenie usług osobiście.

Mogą to więc być internetowe platformy e-handlu, platformy rezerwacji noclegów, platformy najmu środków transportu, czy platformy do zamawiania przejazdów samochodem (takie przykłady podało ministerstwo finansów).

Zasadniczo wyłączone z regulacji będą  platformy działające jako typowy sklep internetowy (które działają w swoim imieniu i na swoją rzecz). Wykluczono także platformy przetwarzające tylko płatności, platformy będące tzw. tablicami ogłoszeń, czy agregatory i porównywarki cen, które jedynie przekierowują użytkowników do innych platform.

Za operatorów platform uznano podmioty, które działają jako osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub trusty. W pojęciu tym należy uwzględnić również umowy, w oparciu o które realizowane są wspólnie określone cele lub zadania (np. spółki cywilne).

Polskimi regulacjami mogą zostać objęci operatorzy platform spoza UE o ile nie dokonają rejestracji w żadnym innym państwie członkowskim.

Jakie obowiązki dla operatorów platform?

Zasadniczo można wyróżnić dwie podstawowe grupy obowiązków nałożonych przez DAC7:

  • obowiązki sprawozdawcze;
  • obowiązek wdrożenia procedur należytej staranności.

Przy czym obowiązki sprawozdawcze będą obejmowały:

  • przekazywanie zbiorczych informacji o sprzedawcach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
  • przekazywanie sprzedawcom informacji o zaraportowanych transakcjach, które ich dotyczyły.

Okresem sprawozdawczym będzie rok kalendarzowy a termin przesłania informacji drogą elektroniczną przypadnie na 31 stycznia. Pierwsze informacje będą więc złożone 31 stycznia 2025 r. Należy pamiętać, że w 2025 r. wprowadzono dwa okresy sprawozdawcze: (1) rok 2023 i (2) rok 2024. Dla każdego roku będzie należało złożyć odrębne informacje. Zaraportować będą musiały również podmioty, które obecnie nie są operatorami platformy ale funkcjonowały w taki sposób przed dniem wejścia w życie ustawy.

Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych, operator platformy będzie musiał dopełnić szczególnych procedur należytej staranności. Procedury powinny odnosić się co najmniej do kwestii gromadzenia i weryfikacji danych o sprzedawcach, w tym określenia rezydencji sprzedawcy. Dokonanie niektórych procedur należytej staranności powinno nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2024 r.

Należy pamiętać, że Krajowa Administracja Skarbowa nie jest zainteresowana otrzymywaniem informacji o wszystkich sprzedawcach. Dla przykładu, wykluczono z raportowania dane o sprzedawcach, którzy w danym roku wykonali mniej niż 30 transakcji o łącznej wartości nieprzekraczającej 2 tysiące euro. Lista „wyłączonych sprzedawców” jest jednak dłuższa i obejmie m.in. podmioty notowane na giełdzie, czy prowadzące profesjonalną działalność hotelarską. Jeśli operator udostępnia platformę jedynie takim sprzedawcom, wówczas będzie składał informacje jako „wyłączony operator platformy”.

Konieczne działania w związku z DAC7

Ustawodawca szczegółowo zdefiniował pojęcie „platformy” „operatora platformy”, czy „sprzedawcy”, jak również scharakteryzował „wyłączonego sprzedawcę” i „wyłączonego operatora platformy”. Z uwagi na szczegółowość tych definicji analizę przepisów powinny rozważyć wszystkie podmioty, które udostępniają przestrzeń cyfrową do nawiązania kontaktu handlowego i zawarcia transakcji. Konieczna będzie indywidualna ocena, czy nowe regulacje obejmą prowadzoną przez Państwa działalność i w jakim zakresie.

Jeśli tak, to nieunikniony będzie przegląd obecnych regulaminów platformy pod kątem możliwości wypełniania obowiązków sprawozdawczych (np. czy zakres posiadanych informacji o sprzedawcach jest wystarczający, kwestia uregulowania sposobu egzekwowania od sprzedawców danych objętych raportowaniem). Nie można zapomnieć również o opracowaniu i wdrożeniu procedur należytej staranności zgodnych ze wskazówkami ustawodawcy.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania wsparcia w powyższym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.