Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 r. nakłada na platformy cyfrowe obowiązki sprawozdawcze od 1 stycznia 2023 r. Polski ustawodawca ma obowiązek ustanowienia przepisów niezbędnych do jej wykonania do końca tego roku. Kogo będą dotyczyć i jak będą wyglądać nowe obowiązki?

MF pracuje nad projektem przepisów

Ministerstwo Finansów w ostatnich publicznych wypowiedziach wskazało, że obecnie toczą się już prace nad projektem przepisów, które mają nałożyć na operatorów platform internetowych obowiązek przesyłania organom podatkowym informacji o wartości transakcji dokonywanych za pośrednictwem tych platform przez poszczególnych sprzedawców. Ponadto już dziś śledzone są internetowe transakcje pod kątem sprawdzenia czy sprzedaż prowadzona przez internet jest zgodna z prawem i czy są odprowadzane od niej podatki. Zdaniem MF pod lupę trafiają sprzedawcy z branż i obszarów zagrożonych nieprawidłowościami po dokonaniu analizy ryzyka wykonanej na podstawie danych posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową. Sprawdzeniu podlegają także konkretne sklepy funkcjonujące na danym portalu internetowym, gdy za pośrednictwem telefonu interwencyjnego otrzymane zostanie zgłoszenie o nieprawidłowościach.

 

MF dodaje również, że obecnie przekazywane są tylko informacje dotyczące tych sprzedawców, którzy zostali „wytypowani”. Zakres pozyskiwanych informacji jest jednak dość szeroki, obejmuje on bowiem nie tylko dane o łącznej wartości sprzedaży, ale również o poszczególnych transakcjach.

Dyrektywa DAC7

Mając na celu ujednolicenie zasad żądania informacji od operatorów platform przez administracje państwowe, Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 (znana szerzej jako DAC7) rozszerza istniejące przepisy dotyczące wymiany informacji i współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi o nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych z Unii, jak i spoza niej.

Ważny fragment

Obowiązek wprowadzany DAC7 dotyczyć będzie operatorów każdego oprogramowania (w tym stron internetowych i aplikacji mobilnych), które umożliwiają sprzedawcom nawiązywanie kontaktów z użytkownikami w celu wykonywania za wynagrodzeniem tzw. „stosownych czynności”, co obejmuje: najem nieruchomości (w tym miejsc parkingowych); usługi świadczone osobiście, sprzedaż towarów; najem środków transportu.

Procedury należytej staranności DAC7

Operatorzy platform cyfrowych będą zobowiązani do dochowania należytej staranności poprzez gromadzenie i weryfikację danych sprzedawców podlegających raportowaniu, na które składają się:

 • Imię i nazwisko lub nazwa prawna,
 • Adres,
 • Każdy wydany numer NIP,
 • Numer identyfikacyjny VAT,
 • Numer w rejestrze gospodarczym,
 • Informacje dotyczące stałych zakładów w UE, za pośrednictwem których prowadzone są platformy cyfrowe,
 • Data urodzenia.

Jeżeli usługi świadczone przez sprzedawcę za pośrednictwem platformy obejmują najem nieruchomości, operator platformy ma ponadto w ramach obowiązków nałożonych DAC7 obowiązek gromadzić następujące informacje:

 • adresy każdej grupy obiektów najmu oraz
 • numery wpisów do księgi wieczystej lub ich odpowiedniki.

Jeżeli operator platformy ułatwił ponad 2 000 stosownych czynności poprzez najem grupy obiektów najmu dla tego samego sprzedającego (czyli, w praktyce, np. wynajmujący 10 mieszkań udostępnił na nocleg średnio co najmniej 200 razy), powinien gromadzić również dokumenty, dane lub informacje potwierdzające, że jednostki nieruchomości są własnością tego samego właściciela.

Ważny fragment

Dochowanie należytej staranności ma nastąpić do dnia 31 grudnia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym sprzedawcę wskazano jako podlegającego raportowaniu.

W odniesieniu do sprzedawców zarejestrowanych na platformie przed 1 stycznia 2023 r. wymaga się, aby procedury należytej staranności zostały dopełnione do dnia 31 grudnia drugiego roku kalendarzowego, którego dotyczy raportowanie.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Łukasz Kacprzyk jest do Twojej dyspozycji.

Obowiązki sprawozdawcze operatorów platform

Obok obowiązku dochowania należytej staranności, Dyrektywa nakłada na operatorów platform cyfrowych obowiązki sprawozdawcze. Raportowaniu w ramach DAC7 podlegają :

 • dane gromadzone i weryfikowane w ramach procedury należytej staranności,
 • identyfikator rachunku finansowego, w pewnych przypadkach wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą posiadacza rachunku finansowego (bankowego), na który wypłacane jest wynagrodzenie,
 • jeżeli jego imię i nazwisko/nazwa są inne niż imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy (usługodawcy) podlegającego raportowaniu – oprócz identyfikatora rachunku finansowego – imię i nazwisko/nazwa posiadacza rachunku finansowego, na który wpłacane jest wynagrodzenie,
 • państwa członkowskie, których rezydentem jest sprzedawca (usługodawca),
 • łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w ciągu każdego kwartału okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,
 • wszelkie składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale ‘okresu sprawozdawczego.

Dla sprzedawców świadczących usługi dotyczące najmu nieruchomości raportowaniu będą podlegać także:

 • adres każdej grupy obiektów najmu,
 • łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w ciągu każdego kwartału okresu sprawozdawczego oraz liczba stosownych czynności (np. jednostkowych noclegów) – w odniesieniu do każdej grupy obiektów najmu,
 • liczbę dni, przez które każda grupa obiektów najmu była wynajmowana w okresie sprawozdawczym, oraz rodzaj każdej grupy obiektów najmu.

Prekonsultacje społeczne

Do 24 lipca br. istniała możliwość zgłaszania uwag i opinii do Ministerstwa Finansów w ramach prekonsultacji społecznych dotyczących założeń kierowanych do posiadaczy platform cyfrowych. Zespół Grant Thornton przygotował i wysłał swoje uwagi koncentrując się m.in. na doprecyzowaniu następujących zagadnień:

 • operator platformy – zgłoszono postulat o określenie wąskiej definicji pojęcia „zawarcia umowy ze sprzedawcami” oraz pojęcia „udostępnienia platformy”.
 • platforma – zgłoszono postulat o określenie wąskiej definicji „umożliwienia sprzedawcom łączności z innymi użytkownikami” obejmującej tylko platformy cyfrowe umożliwiające sprzedawcom bezpośredni kontakt z użytkownikami.
 • towary – zgłoszono postulat o zdefiniowanie pojęcia rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz nieobjęcie tą definicją drobnych przedmiotów użytku codziennego.
 • usługa świadczona osobiście – zgłoszono postulat o zawężenie definicji „usługi świadczonej osobiście” wraz ze wskazaniem przykładowego katalogu usług wykonywanych przez sprzedawcę dla platformie cyfrowej.
 • procedura należytej staranności – zgłoszono postulat o rozszerzeniu możliwości uzyskania przez operatora platformy potwierdzenia od sprzedawcy czy jest wyłączonym sprzedawcą o otrzymanie potwierdzenia również w formie elektronicznej wysłanej z adresu e-mail sprzedawcy lub numeru telefonu sprzedawcy podanego przy rejestracji lub w formie akceptacji stosownego komunikatu generowanego przez platformę cyfrową i dostępnego po zalogowaniu sprzedawcy na swoje konto.
 • przepisy karne – zgłoszono postulat o zmniejszeniu wysokości kary pieniężnej jako nieadekwatnej do niewywiązania się z obowiązków sprawozdawczych.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Raportowanie DAC7 : stosowanie szersze niż myślimy

Podsumowując, na pierwszy rzut oka DAC7 będzie miało bezpośredni wpływ na raczej wąską grupę podmiotów: operatorów elektronicznych platform pośrednictwa sprzedaży towarów i usług. Jednak wiele firm nawet skupionych na sprzedaży kanałami elektronicznymi wyłącznie swoich produktów i usług, choćby pomocniczo, oferuje także towary i usługi partnerów handlowych. Zależnie od zasad działania platformy może się okazać, że również takie podmioty zostaną objęte nowymi obowiązkami.

W praktyce więc wszystkich podatników prowadzących sprzedaż elektroniczną czeka przynajmniej weryfikacja, czy nie podlegają nowym obowiązkom, a jeżeli tak – w jakim zakresie. Wreszcie, na baczności będą musieli się mieć sprzedawcy; ich dane o np. wielkości sprzedaży czy położenia nieruchomości wykorzystywanych do świadczenie usług nie będą gromadzone bez powodu. Podmioty płacące podatki niewspółmiernie niskie do ilości i wartości transakcji za pośrednictwem platform będą mogły spodziewać się zainteresowania ze strony fiskusa.

Wejście w życie przepisów Dyrektywy DAC7 oznacza dla operatorów platform cyfrowych nowe obowiązki obejmujące dochowanie należytej staranności jak i obowiązki sprawozdawcze. Nie wiadomo jeszcze, jak zostaną zaimplementowane do polskiego porządku prawnego; doświadczenie z przepisami MDR (DAC6) uczy jednak, że możemy spodziewać się raczej rozszerzenia obowiązków względem minimum przewidzianego unijną dyrektywą.

Warto już teraz przygotować się do przystosowania Państwa platformy cyfrowej oraz procedur wewnętrznych do wymagań dochowania należytej staranności oraz nowych obowiązków raportowania.

Wszystkie kwestie dotyczące dochowania należytej staranności zgodnie w nowym, jak i już uregulowanych obszarach najlepiej uporządkować w wewnętrznych procedurach podatkowych.

WSPOŁAUTORZY: Damian Kaczyński, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe, Łukasz Kempa, Doradca podatkowy, Bieżące doradztwo podatkowe

Dowiedz się więcej o procedurach podatkowych! Przeczytaj cykl artykułów „12 Przykazań Procedur Podatkowych”

1. Czym są schematy podatkowe (definicja)?
2. Schematy podatkowe – obowiązki promotora, korzystającego i wspomagającego
3. Jak zaraportować schemat podatkowy (terminy, technikalia)?
4. Schematy podatkowe – cechy i kryterium korzyści
5. Schematy podatkowe – kto musi mieć procedurę MDR?
6. Schematy podatkowe – jak przygotować procedurę MDR?
7.  Podatek u źródła – jakie należności podlegają WHT?
8.  Podatek u źródła – jak dochować należytej staranności i przygotować procedurę WHT?
9. Podatek u źródła – Beneficial owner
10. Podatek u źródła – obowiązki w przypadku należności powyżej 2 mln PLN
11. Czym jest należyta staranność w VAT?
12. Jak przygotować własną procedurę należytej staranności VAT?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.