W ocenie organów podatkowych każdorazowo przy wypłacie należności z tytułu odsetek lub dywidend należy badać status rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner), aby upewnić się, że możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia.

W naszym dziewiątym artykule z cyklu „12 Przykazań Procedur Podatkowych” przedstawiamy pojęcie rzeczywistego właściciela oraz prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.

Kim jest rzeczywisty właściciel?

Zgodnie z art. 4a pkt 29 Ustawy CIT (odpowiednia art. 5a pkt 33d Ustawy PIT) poprzez rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner) należy rozumieć podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
  • nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
  • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.

Podkreślenia wymaga, że katalog warunków określających, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, ma charakter otwarty. Przy weryfikacji działalności gospodarczej można wspomagać się kryteriami np. z przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej; należy jednak zwrócić uwagę również na inne aspekty, które potencjalnie mogą mieć wpływ na końcową ocenę. Zakres weryfikacji oraz stopień jego zaawansowania w przeważającej części zależeć będzie od branży w jakiej operuje podmiot, na rzecz którego wypłacane będą należności (przykładowo dywidenda). Branżą, w której stopień weryfikacji powinien być najwyższy, jest niewątpliwie sektor finansowy. Wysoka staranność w tym zakresie jest wymagana również z dużych grupach kapitałowych, w których występują często podmioty holdingowe, wśród których organy podatkowe mogą dostrzec takie niebędące rzeczywistym właścicielem (np. liczne spółki „transparentne podatkowo”).

Mając powyższe na uwadze, tylko i wyłącznie kumulatywne spełnienie wszystkich warunków pozwala na zastosowanie zwolnienia/obniżonej stawki przy wypłacie należności z tytułów opodatkowanych WHT.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Jak określić status rzeczywistego właściciela?

Dokumenty potwierdzające status rzeczywistego właściciela oraz prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej nie są wprost wskazane przepisami. Mogą to być np.:

  • certyfikat rezydencji, który potwierdzi podleganie danego podmiotu opodatkowaniu w danym kraju,
  • wyciąg z rejestru handlowego spółek, na podstawie którego możliwe będzie określenie który podmiot jest podmiotem finalnie otrzymującym korzyści z dywidendy,
  • oświadczenia podmiotu na rzecz którego wypłacane są należności (np. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach, o nieprowadzeniu działalności na terytorium RP w formie zakładu itp.), przy czym składanie oświadczeń, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości może być karane,
  • informacje na temat struktury organizacyjnej,
  • struktura własności i kontroli,

Oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na końcową ocenę statusu rzeczywistego właściciela, w szczególności pokazujące aktywa podmiotu i jego kondycję finansową (np. sprawozdanie finansowe). Zakres dokumentacji nie został w przepisach wskazany wprost, po stronie podatnika pozostaje więc decyzja, jakie dokumenty może przedstawić jako najbardziej wiarygodne, z których wprost wynikało będzie, który podmiot jest rzeczywistym właścicielem.

Podsumowując każdorazowo przy wypłacie należności z tytułu dywidend/odsetek należy badać, czy podmiot otrzymujący płatność posiada status rzeczywistego właściciela, aby upewnić się, że możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki/zwolnienia WHT. Jednocześnie zakres informacji i dokumentów wymaganych do tego celu nie został wprost określony przepisami. Ustawodawca uczynił to celowo, nakładając na podatnika obowiązek oceny, czy zgromadzony przez niego zestaw informacji rzeczywiście pozwala korzystać z preferencji w opodatkowaniu należności podatkiem u źródła. Warto więc stworzyć wewnętrzny zestaw zasad weryfikacji, który może przybrać formę Procedury WHT.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami płatnik musi zachować należytą staranność przy weryfikowaniu warunków skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania albo preferencyjnej stawki podatku w odniesieniu do należności wskazanych przepisach Ustawy CIT lub PIT, która również podlega ocenie.

Niestety ustawodawca wraz z wprowadzeniem obowiązku dochowania należytej staranności nie przedstawił precyzyjnego wyjaśnienia, co powinno się przez tą „należytą staranność” rozumieć. Pomocna w tym zakresie może okazać się zatem procedura zawierająca zasady weryfikacji podczas postępowania poboru podatku u źródła.

Artykuły z naszego cyklu (od 7 do 10) mają za zadanie przybliżyć zagadnienia związanego z przygotowaniem stosownej procedury WHT.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.