Wprowadzić i stosować Procedurę MDR muszą osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące Promotorami, także wskutek udostępniania schematów np. podmiotom powiązanym, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN.

W piątym artykule z cyklu „12 Przykazań Procedur Podatkowych” omawiamy zagadnienie wdrożenia i stosowania wewnętrznej procedury MDR oraz sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.

Procedura MDR – obowiązkowa dla promotorów

Obowiązki, o których traktuje ta publikacja, znajdują swoje źródło w art. 86l Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

    • będące promotorami,
    • zatrudniające promotorów lub
    • faktycznie wypłacające im wynagrodzenie,

których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN, mają obowiązek wprowadzić i stosować wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (dalej jako Procedura MDR).

Przepis ten w praktyce zawężono w objaśnieniach Ministerstwa Finansów z 31 stycznia 2019 r. (Objaśnienia). Stwierdzono w nich, że nie są zobowiązani do posiadania Procedury MDR Korzystający zatrudniający doradców (w tym doradców podatkowych / radców prawnych) na umowach o pracę, a także nabywające od podmiotów trzecich usługi doradztwa podatkowego. Wyjaśniono, że „obowiązek posiadania procedury wewnętrznej znajdzie natomiast zastosowanie w przypadku podmiotu, który zatrudnia osobę fizyczną (np. dyrektora finansowego) i wypłaca jej wynagrodzenie, a osoba ta działa w charakterze promotora w stosunku do innych podmiotów np. z grupy kapitałowej […] fakt zapłaty przez korzystającego za usługę doradztwa podatkowego nie generuje obowiązku posiadania procedury wewnętrznej, jeżeli efekty tego doradztwa są wykorzystywane wyłącznie w jego działalności (a nie np. udostępniane również innym podmiotom np. z grupy kapitałowej)”.

Lektura obowiązującego przepisu oraz Objaśnień prowadzi do wniosku, że:

Ważny fragment

Obowiązany do wdrożenia Procedury MDR jest każdy podmiot (będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), który stał się Promotorem (w tym w efekcie udostępnienia uzgodnień opracowanych przez pracowników lub „zewnętrznych” doradców innym podmiotom), oraz jego przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN.

Procedura MDR: Kim jest promotor i jakie jest ryzyko z tym związane

Definicję Promotora, którą już przywołaliśmy w artykule Schematy podatkowe – obowiązki Promotora, Korzystającego i Wspomagającego, charakteryzuje to, że każdy podmiot może nim „zostać” nie mając takiego zamiaru. Analizując przepisy MDR pod kątem ich celu można uzasadnić stanowisko, że promotorami są tylko podmioty świadczące usługi doradcze.

Definicja Promotora została jednak napisana w ten sposób, że nawet jednokrotne udostępnienie uzgodnienia stanowiącego schemat powoduje, że podmiot to czyniący staje się Promotorem. W efekcie bardzo łatwo „uzyskać” ten status niezamierzenie. przekazując propozycję nawet nie analizowaną pod kątem skutków podatkowych. Przykładowo, Promotorem może zostać spółka proponująca udziałowcowi wypłatę dywidendy w formie, która po przeanalizowaniu skutków podatkowych okaże się „podatkowo” korzystna na tyle, że wyczerpie znamiona schematu. Stanie się Promotorem już w momencie przekazania takiej propozycji lub koncepcji (nastąpi udostępnienie uzgodnienia). Zgodnie z przepisami MDR już w tym momencie powinna nie tylko mieć, ale „wprowadzić i stosować” Procedurę MDR. Nie jest bowiem przewidziany żaden okres, w którym podmiot, który „nagle” stał się Promotorem, ma czas na dostosowanie się do sytuacji. Również Objaśnienia nie przewidują takiego terminu.

Z dosłownego brzmienia przepisów wynika więc, że już w momencie „stania się” Promotorem taki podmiot musi procedurę mieć, wprowadzić i stosować. Jeżeli tego nie uczyni, podlega karze pieniężnej. Zgodnie z art. 86m Ordynacji podatkowej nakłada ją Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 2 mln PLN. W przypadku jednak stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu niewywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami MDR (raportowania), może zostać nałożona kara w wysokości do 10 mln PLN.

Czytaj także: Jakie jeszcze zmiany w MDR szykują się w 2023?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Ustawodawca nie zawęził obowiązku posiadania Procedury MDR do podmiotów świadczących usługi doradcze, ale objął nim wszystkich Promotorów (w tym tylko przekazujących rekomendacje uzyskane od podmiotów trzecich) osiągających przychody lub koszty określonej wysokości. Aby nie narazić się na sankcje za niedopełnienie tego obowiązku, w praktyce Procedurę MDR należy przygotować jeszcze przed momentem, w którym dany podmiot staje się Promotorem. Odpowiedź na tytułowe pytanie tego artykułu cyklu brzmi więc: Procedurę musi mieć Promotor, ale powinien ją mieć każdy.

Trzeba zaakceptować istnienie schematów podatkowych i nauczyć się, jak je raportować w przypadku wystąpienia takiego obowiązku.

Nasz nowy cykl ma za zadanie przybliżenie Państwu tej tematyki.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.