W ramach raportowania schematów podatkowych, najistotniejsze z punktu widzenia podatnika są informacje/zgłoszenia MDR-1 i MDR-3, a także - w szczególności dla uczestników holdingów i podobnych struktur – MDR-2. Proces składania wszystkich wygląda podobnie i opiera się o interfejs udostępniony na podstronie administrowanej przez Ministra Finansów.

W trzecim artykule z cyklu „12 Przykazań Procedur Podatkowych” poruszamy temat tego, jak w praktyce wypełnić obowiązki raportowania, z punktu widzenia podmiotów, co do zasady, innych niż profesjonalni promotorzy lub wspomagający.

MDR-1, czyli kiedy pojawia się schemat

MDR-1 to „podstawowa” informacja o schemacie podatkowym, o powstaniu obowiązku złożenia której, podobnie jak MDR-2 i MDR-3, piszemy szerzej w poprzednim artykule z serii „Schematy podatkowe – obowiązki promotora, korzystającego i wspomagającego.”

MDR-1 jest bardzo rozbudowany i w praktyce może zdarzyć się sytuacja, w której raportujący nie ma wiedzy, by uzupełnić zawartość wszystkich pól. Przepisy nie nakładają wówczas obowiązku aktywnego poszukiwania informacji, które należy zawrzeć w informacji. Jeżeli więc wypełnienie określonego pola Załącznika MDR-1 jest niemożliwe z uwagi na brak informacji, należy w to pole wpisać adnotację „Zgłaszający nie posiada informacji”.

Ważny fragment

Informacja MDR-1 może zostać złożona przez dowolną osobę na podstawie pełnomocnictwa. Nie umocowuje do tego ogólne pełnomocnictwo do składania deklaracji drogą elektroniczną. Umocowanie można udokumentować ogólnym pełnomocnictwem do reprezentowania w sprawach podatkowych lub pełnomocnictwem szczególnym składanym na formularzu PPS-1.

Jak przebiega proces składania MDR-1?

  1. Wygenerowanie pliku z informacją MDR-1 przy pomocy kreatora dostępnego tutaj.
  2. Podpisanie wygenerowanego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oznaką potwierdzającą prawidłowe podpisanie pliku jest wygenerowanie przez system profilu zaufanego pliku o większym rozmiarze (podpis kwalifikowany powiększa ilość danych, jakie zawiera plik). W przypadku ustanowienia pełnomocnika wystarczy, że plik elektronicznie podpisze pełnomocnik. Jeżeli podatnik składa informację samodzielnie, plik musi zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji właściwym dla podmiotu.
  3. Przesłanie podpisanego pliku przy pomocy interfejsu dostępnego tutaj.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

MDR-2, czyli kiedy nie wiadomo, czy składać MDR-1

MDR-2 jest obowiązany złożyć podmiot, który pełni rolę wspomagającego i powziął wątpliwość, czy podejmuje się prac związanych za schematem podatkowym podlegającym raportowaniu. Przepisy o MDR są w wielu aspektach niejasne, nieprecyzyjne i o taką „wątpliwość” bardzo łatwo. Z tego względu konieczność przesłania zgłoszenia MDR-2 może pojawić się nie tylko w firmach doradczych, ale też w innych sytuacjach, np. spółek holdingowych czy innych podmiotów powiązanych wzajemnie pomagających sobie w rozliczeniach podatkowych.

Jak przebiega proces składania MDR-2 ?

Proces składania MDR-2 przebiega w krokach tożsamych z MDR 1 (wygenerowanie pliku w oparciu o interfejs dostępny na stronie, podpisanie i przesłanie), z tą oczywistą różnicą, że w oknie „Utwórz nowy dokument” należy wybrać MDR-2. Zawiadomienie MDR-2, podobnie jak MDR-1, może przekazać pełnomocnik.

MDR-3, czyli kiedy pojawia się korzyść

Analogicznie, od strony technicznej (utworzenie informacji za pomocą interfejsu – podpisanie elektroniczne – wysyłka). Najistotniejszą różnicą w stosunku do poprzednich jest sposób podpisywania. Plik zawierający informację MDR-3 powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jak przebiega proces składania MDR-3 w przypadku najbardziej problematycznym, tj. spółek kapitałowych?

  1. Wygenerowanie pliku MDR-3 przy pomocy kreatora.
  2. Podpisanie wygenerowanego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pierwszą osobę uprawnioną do reprezentacji.
  3. Przesłanie podpisanego pliku do następnej osoby uprawnionej do reprezentacji i podpisanie go przez następną osobę uprawnioną do reprezentacji (powtórzenie operacji dla wszystkich osób).
  4. Przesłanie podpisanego w ten sposób pliku przy pomocy interfejsu.

W praktyce mogą występować (zwłaszcza w przypadku wezwań do uzupełnienia informacji) opóźnienia w nadawaniu Numeru Schematu Podatkowego (NSP), co ma swoje konsekwencje na etapie składania informacji MDR-3 przez korzystającego (podatnika) nie posiadającego NSP. W razie zaznaczenia podczas wypełniania informacji MDR-3 pola wskazującego, że podatnik nie dysponuje NSP, generator informacji MDR-3 wygeneruje zestaw pytań właściwych dla informacji MDR-1.

Wówczas należy wypełnić pojawiające się w takim trybie rubryki. Z tego względu na etapie składania informacji MDR-1 warto utrwalić treść informacji (zaznaczone „okienka”, zawartość pól uzupełnianych tekstem lub liczbowo). W razie rozbieżności w informacjach MDR-1 i MDR-3 podatnik musi liczyć się z wezwaniem do ich wyjaśnienia; zapewniając zgodność informacji MDR-1 i MDR-3 można tego uniknąć.

Ważny fragment

Jeżeli podatnik posiada dane dotyczące schematu podatkowego, które odbiegają od danych zawartych w otrzymanym potwierdzeniu nadania NSP lub informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym, w informacji MDR-3 należy wskazać stan rzeczywisty ze wskazaniem, jakie informacje zawarte w poprzednich informacjach są niezgodne rzeczywistymi.

Czynność raportowania w praktyce jest prostsza niż stwierdzenie, czy trzeba raportować i na kim ciążą obowiązki. Może jednak sprawiać trudności, zwłaszcza z uwagi na konieczność podpisywania i wysyłki w formie elektronicznej. Nieposiadanie możliwości technicznych może uniemożliwić wypełnienie obowiązków wymaganych przepisami MDR w terminie. Warto się przed tym zabezpieczyć zanim powstanie obowiązek raportowania.

Nasz cykl ma za zadanie przybliżenie Państwu tej tematyki.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.