W maju 2021 r. ukazał się nowy projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej w zakresie inwestycji realizowanych w latach 2022-2027. Projekt ten jest pokłosiem wytycznych Komisji europejskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Wytyczne KE z dnia 19 kwietnia 2021 r., opisaliśmy w szczegółach w naszym artykule „Ostatnia szansa na decyzję o wsparciu”.

Modyfikacja wielkości pomocy publicznej

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 przedstawia zasady określania intensywności pomocy publicznej (czyli % wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych „zwracanych” w formie zwolnienia z podatku) dla różnych typów obszarów w zależności od wysokości projektu krajowego brutto (PKB) na jednego mieszkańca w danym regionie.

Dla wielu regionów Rozporządzenie przewiduje korzystniejsze warunki, aniżeli obecnie obowiązujące. Zgodnie z założeniami w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, łódzkim i opolskim wartość pomocy regionalnej wzrośnie o 5%, natomiast w województwie świętokrzyskim będzie to aż 15% wzrost wartości intensywności pomocy publicznej w porównaniu do obecnego, który wynosi 35%.

Ważny fragment

Są jednak lokalizacje, które za sprawą nowego Rozporządzenia stracą na atrakcyjności jeżeli chodzi o opłacalność inwestowania- dla województwa pomorskiego tę wartość obniżono o 5%. Teoretycznie bez zmian pozostaje również wysokość pomocy w województwach wielkopolskim i dolnośląskim (25%), natomiast Rozporządzenie przewiduje szczególne rozwiązania dla Poznania
i Wrocławia oraz podregionu poznańskiego, gdzie wartość tej mocy obniżona zostaje jedynie do 20% do końca grudnia 2024 r. oraz do 15% w terminie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.; w tych regionach warto zawnioskować o decyzję do wsparciu jeszcze w 2021 r., aby korzystać ze zwolnienia z podatku na obecnych, korzystniejszych zasadach.

Tożsame z obecnymi wartości pomocy publicznej (50%) pozostawiono natomiast dla województw znajdujących się na wschodniej ścianie Polski, tj. województwa, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Po 1 stycznia 20202 r. skorzystanie z pomocy publicznej zostanie również istotnie utrudnione w województwie mazowieckim. Z Polskiej Strefy Inwestycji nie będą bowiem mogli skorzystać przedsiębiorcy planujący swoje inwestycje w Warszawie oraz w jej najbliższej okolicy, poza powiatami i gminami regionu warszawskiego, które są nieco bardziej oddalone od stolicy- tam wartość pomocy wyniesie 25-35%, a w podregionie siedleckim nawet 50%.

Podobnie jak w obecnym stanie prawnym przedsiębiorcy średni i mali będą mogli liczyć na podwyższenie wartości pomocy publicznej o odpowiednio 10 i 20%.

Rozporządzenie, podobnie jak obecnie, przewiduje także ograniczone wsparcie dla realizacji dużych projektów, których wartość przekracza 50 mln EUR.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Wejście do PSI nie dla wszystkich

Projekt Rozporządzenia przewiduje również zmiany w katalogu sektorów, w których nie jest dopuszczalna możliwość udzielenia wsparcia na podstawie decyzji o wsparciu. Z możliwości realizacji inwestycji w ramach Polskiej Strefy inwestycji pozbawieni zostaną przedsiębiorcy realizujący swoją działalność w sektorze:

  • żelaza i stali,
  • węgla brunatnego,
  • węglowym,
  • rybołówstwa i akwakultury,
  • rolnictwa rozumianego jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • leśnictwa,
  • transportu,
  • energetyki,
  • sieci szerokopasmowych,
  • portów lotniczych.

Pomoc regionalna nie będzie również dostępna dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Ważny fragment

Tym samym, dla części przedsiębiorców prowadzących działalność w wymienionych branżach i planujących inwestycje, po 1 stycznia 2022 uzyskanie decyzji o wsparciu nie będzie już możliwe.

Przy planowaniu inwestycji, należy wziąć pod uwagę zmiany jakie mają nastąpić od 1 stycznia 2022 r, w szczególności w zakresie przedsięwzięć realizowanych w województwie pomorskim, czy też dolnośląskim i wielkopolskim, dla których atrakcyjność pomocy publicznej zgodnie z założeniami zostanie znacznie obniżona. Należy mieć również na uwadze, że dla Warszawy i jej najbliższych okolic pomoc ta zostanie zupełnie zniesiona.

Tym samym, w przypadku planowanych w najbliższej przyszłości inwestycji dobrym rozwiązaniem jawi się zawnioskowanie o decyzję o wsparciu do końca 2021 r., jeszcze przed opracowaniem przez polski Rząd nowej „polityki inwestowania” (aby otrzymać decyzję na „starych” zasadach).

Warto zatem jeszcze przed zakończeniem roku zorientować się jakie korzyści, bądź negatywne skutki może przynieść wejście w życie po 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów wcielającego w życie wytyczne Komisji Europejskiej i być może zawnioskować o decyzję o wsparciu jeszcze do 31 grudnia 2021 r.

W tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z ekspertami Grant Thornton.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.