Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2024 r. potwierdził, że tworzenie oprogramowania komputerowego w ramach projektów, które charakteryzują się wysokim stopniem złożoności, kreatywności i twórczości spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT i uprawnia do zastosowania ulgi B+R.

Działalność w branży IT a możliwość skorzystania z ulgi B+R

W ramach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w interpretacji Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w branży IT. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest tworzenie oprogramowania komputerowego (Produktu). Każdy Produkt tworzony jest od podstaw, etap po etapie, celem stworzenia unikatowego, wyróżniającego się od wszelkich innych Produktów, zarówno konkurencji jak i poprzednich dzieł Wnioskodawcy. Powstaje nowy Produkt, który nie istniał wcześniej, nie ma swoich odpowiedników na rynku. Podejmowane działania ukierunkowane są ku tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, z wykorzystaniem postępu technologicznego. Wnioskodawca tworzy Produkty w ramach projektów, które charakteryzują się wysokim stopniem złożoności, kreatywności i twórczości.

Nowoczesne technologie programistyczne w tym tworzenia algorytmów wprowadzają nowe funkcje, poprawiają wydajność oprogramowania i rozszerzają jego możliwości. Wnioskodawca wykorzystuje indywidualnie dobraną architekturę, która w pełni odpowiada na potrzeby konkretnego projektu, a wcześniej ta architektura nie występowała w praktyce gospodarczej Wnioskodawcy.

W ramach Projektów B+R Wnioskodawca podejmuje prace związane z:

 • tworzeniem i projektowaniem nowych Produktów,
 • ulepszaniem Produktów, w tym tworzenie nowych elementów/funkcjonalności Produktów,
 • opracowaniem technologii do tworzenia Produktów.

Od samego początku trwania Projektu B+R pracownicy są nastawieni na prace twórcze, których wynikami są koncepcje Produktu czy też pierwsze wersje Produktu.

Do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, związanych z realizowanymi Projektami B+R, Wnioskodawca zalicza i zamierza zaliczać następujące wydatki:

 • Wynagrodzenia przeznaczone dla pracowników biorących udział w realizacji Projektów B+R, posiadających specjalistyczną wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie. Powyższe znajduje się bezpośrednio w treści umów o pracę, bądź w wewnętrznej dokumentacji Wnioskodawcy.
 • Materiały wykorzystywane do realizacji Projektów B+R – sprzęt, który nie stanowi środków trwałych.
 • Koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP w tej części, w jakiej są wykorzystywane w prowadzonej działalności związanej z realizacją danego Projektu B+R – z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy realizowane prace, związane w tworzeniem Produktu, wpisują się w definicję prac badawczo-rozwojowych zawartą w Ustawie CIT, które uprawniają do zastosowania ulgi B+R. Wnioskodawca argumentował, że:

 • w świetle definicji, realizowane prace mają charakter „twórczy”,
 • prace związane z tworzeniem Produktu, były dokonywane w nieregularnych odstępach czasu i miały różny zakres, przez co wypełnione zostają tym samym znamiona prac rozwojowych zawarte w art. 4a pkt 28 Ustawy CIT.
 • nie mamy do czynienia z działaniami wykonywanymi automatycznie i „według utartych schematów”. Wszystkie czynności podejmowane w trakcie realizacji prac są zindywidualizowane, a wyniki tych prac każdorazowo są niepowtarzalne,
 • działalność Wnioskodawcy nie ma znamion okresowości, ponieważ czynności związane z tworzeniem Produktu każdorazowo mają na celu stworzenie czegoś nowego, niepowtarzalnego, zaskakującego,
 • prace realizowane przez pracowników w ramach Projektów B+R są prowadzone w sposób systematyczny. Świadczy o tym jasny i etapowy przebieg prac.

Ponadto Wnioskodawca podkreślił w swoim stanowisku, że poniesione wydatki są związane z działalnością badawczo-rozwojową, koszty te stanowią również koszty uzyskania przychodu oraz wszystkie koszty mieszczą się w katalogu zamkniętym określonym w art. 18d Ustawy CIT. Koszty zostały i zostaną wyodrębnione i nie zostały zwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Dyrektor KIS potwierdza prawo do ulgi B+R

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy zgodził się Dyrektor KIS. Zauważył on, że twórczy charakter działalności opisanej we wniosku przejawia się w wytworzeniu programów o cechach, funkcjonalnościach i specyfikacji niewystępujących wcześniej w praktyce gospodarczej. Prowadzone prace podejmowane są i będą w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia, prowadzone prace nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów.

Ważny fragment

Wobec tego Dyrektor KIS potwierdził, że działalność Wnioskodawcy przedstawiona w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, realizowana w ramach Projektów B+R, stanowi/będzie stanowić działalność badawczo-rozwojową, która uprawnia Spółkę do zastosowania ulgi B+R.

Odnosząc się do ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów, Dyrektor KIS zauważył, że:

 • koszty kwalifikowane prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej stanowią wydatki na wynagrodzenia osób z którymi zawarta została umowa zlecenia i umowa o dzieło, a którzy wykonują określone prace w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia i o dzieło w danym miesiącu. To faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o tym, czy wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia (w całości lub w części) stanowią koszt kwalifikowany.
 • obowiązujące przepisy w zakresie ulgi B+R pozwalają na zakwalifikowanie do niej kosztów materiałów i surowców, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów i są one bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością badawczo-rozwojową. Możliwość zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków poniesionych na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wynika bezpośrednio z językowego znaczenia przytoczonego powyżej art. 18d ust. 2 pkt 2a Ustawy CIT.
 • istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli będą one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej.

AUTORKA: Paulina Mielcarz-Pawlak, Bieżące doradztwo podatkowe

Czytaj więcej o uldze B+R:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.