fbpx

Treść artykułu

Projekt ustawy wprowadzającej kolejne rozwiązania „uszczelniające” podatki dochodowe przewiduje m. in. obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Oznacza to dla wielu podmiotów przede wszystkim obowiązek w ogóle stworzenia takiej strategii. Poniżej odpowiadamy na najbardziej najczęściej powtarzające się pytania o strategię podatkową w rozumieniu projektowanych przepisów.

Co to jest „strategia podatkowa”?

Pojęcie nie jest zdefiniowane; określa ją zakres informacji o realizacji strategii podatkowej, do podawania do publicznej wiadomości których zostaną zobowiązani niektórzy podatnicy. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że powinien to być dokument, którego trzonem są „zasady podatkowe”, jakimi kieruje się podatnik oraz podejmowane przez niego dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK) informacja o realizowanej strategii podatkowej grupy podatkowej (a więc i strategii) powinna być zbudowana w taki sposób, aby móc odnaleźć tam informacje o realizowanej strategii podatkowej w odniesieniu nie tylko do całej PGK, ale również do każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Kto musi posiadać strategię podatkową?

Podmioty zobowiązane do publikacji sprawozdania z jej realizacji – a więc te same, informacje o zobowiązaniach podatkowych których są publikowane już teraz: PGK oraz inni podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym zakończonym przed 30 września roku ew. publikacji informacji o strategii przekroczyła równowartość 50 mln EUR przeliczonych na PLN według średniego kursu EUR ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku kalendarzowego. Obowiązek nie dotyczy podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Co musi zawierać strategia podatkowa?

Uregulowania dotyczące obszarów objętych sprawozdawczością z realizacji strategii. Obejmują one informacje o:

  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
  • realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
  • złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
  • dokonywaniu rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz niechętnych wymianie informacji podatkowych.

Strategia podatkowa powinna zawierać określenie zasad postępowania istotnych odnoszących się do wskazanych powyżej obszarów (np. wskazanie sytuacji, w których podatnik wnioskuje o interpretację indywidualną; określenie sposobów zapewnienia „rynkowych” warunków transakcji z podmiotami powiązanym etc.).

Informacje o realizacji strategii muszą być publikowane „z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności”. Podatnicy prowadzący działalność w skali dalece przekraczającej „minimalne progi”, w branżach lub strukturach albo z wykorzystaniem aktywów szczególnie narażonych na optymalizację w podatkach dochodowych (branża finansowa, transakcje na wartościach niematerialnych, przynależność do dużych grup podmiotów powiązanych itp.) powinni więc przyjąć wyższe wymagania dotyczące informacji o realizacji strategii podatkowej, a co za tym idzie – również strategia podatkowa powinna być adekwatnie rozbudowana.

Publikowane powinny być dane „z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego”. W praktyce jednak są to pojęcia nieostre i trudno będzie skonstruować informacje o realizacji strategii bez narażenia się na zarzut ich niekompletności (np. informacje o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, z istoty rzeczy poufne, ale zgodnie z projektem objęte obowiązkiem publikacji).

Wreszcie, pozostają czynniki pozaprawne. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się, że celem nowelizacji jest poprawa społecznej kontroli nad dużymi korporacjami, aby mogły wyjaśnić ewentualne rozbieżności między skalą osiąganych przychodów a wysokością płaconych w Polsce podatków, podać przyczyny wykazywania straty (np. inwestycje) itp. Faktycznie od kilku lat tematyka wysokości podatków płaconych w Polsce przez przedstawicieli różnych branż coraz częściej pojawia się w dyskursie publicznym. Polityka podatkowa może więc, choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku, uwzględniać zasady komunikacji społecznej – np. określać sytuację, w których podatnik szerzej wyjaśnia przyczyny swojego wyniku podatkowego, aby nie narazić się na zarzuty unikania opodatkowania.

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

W jakiej formie musi zostać przyjęta strategia podatkowa?

Przepisy nie nakładają obowiązku „przyjęcia” strategii podatkowej w określony sposób. Zważywszy na charakter i wagę uregulowań, jakie powinna zawierać, uzasadnione wydaje się przyjęcie jej w formie uchwały zarządu lub nawet zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy (w spółkach kapitałowych). Informacje o realizowanej strategii podatkowej muszą być publikowane w języku polskim (lub tłumaczeniu na język polski), toteż strategia i akt jej przyjęcia również powinny zostać sporządzone w języku polskim (dla np. zarządów składających się z osób nieznających języka polskiego dobrze przygotować wersję dwujęzyczną).

Gdzie opublikować informacje o realizowanej strategii podatkowej?

Na stronie internetowej podatnika. Jeżeli podatnik nie posiada własnej strony internetowej, udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Podatnik jest także obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację o adresie tej strony internetowej.

W jakim terminie trzeba publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej?

Do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym (a więc dla podatników z rokiem podatkowym równym kalendarzowemu – do końca roku następującego po roku, którego dotyczy informacja).

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Którego roku podatkowego jako pierwszego musi dotyczyć sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej?

Charakter regulacji przemawia za uznaniem, że opublikowaniu będą podlegać dopiero informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. (trudno opublikować informację o „realizacji strategii” za rok poprzedzający, w którym podatnik mógł być nawet nieświadomy że ma realizować jakąś strategię). Brak jednak przepisów przejściowych określających to jednoznacznie.

Obowiązują więc „generalne” przepisy przejściowe, stanowiące, że nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, stosują przepisy w brzmieniu dotychczasowym do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego kończącego się po 31 grudnia 2020 r. W związku z tym uzasadniona jest obawa, że obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej powstanie już w 2021 r. i będzie dotyczyć bieżącego roku podatkowego.

Co grozi za niewypełnianie obowiązków związanych z informacjami o realizowanej strategii podatkowej?

W przypadku niewykonania obowiązku przekazania informacji o adresie strony internetowej, gdzie opublikowane są informacje o strategii, karę pieniężną nakłada właściwy naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 PLN. W pozostałym zakresie do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej to kolejne, nie wiadomo już które, obciążenie sprawozdawcze nakładane przez nienasyconego w tym względzie ustawodawcę. W przypadku uchwalania przepisów w projektowanym kształcie, niezależnie od oceny, trzeba będzie go wypełniać. Właściwym podejściem będzie potraktowanie go jako okazji do uregulowania w skali całej organizacji zarządzania kwestiami podatkowymi w ujęciu generalnym, by odejść od decyzji podejmowanych ad-hoc na rzecz przyjęcia i realizacji procedur podatkowych zasługujących na miano strategii podatkowej.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane