Branża deweloperska mierzy się w ostatnim czasie z szeregiem nowych wyzwań – m.in. rosnącymi stopami procentowymi oraz problemami związanymi z cenami materiałów budowlanych. Wsparciem w tym zakresie może okazać się podatkowa ulga na ekspansję.

Ulga na ekspansję – informacje wstępne

Polski Ład dokonał 1 stycznia 2022 r., największej rewolucji w historii polskiego prawa podatkowego. Kilkusetstronicowa ustawa zawiera wiele szeroko komentowanych zmian – przykładowo w zakresie kwoty wolnej od podatku oraz składki zdrowotnej.

Niemniej, Polski Ład obok wielu zmian, które przyciągały uwagę opinii publicznej, wprowadził również szereg atrakcyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce.

Wśród najciekawszych elementów reformy znajduje się tzw. ulga na ekspansję (nazywana również ulgą prowzrostową). Preferencja pomimo wprowadzenia istotnego ułatwienia w środowisku biznesowym, nie została szerzej promowana – również przez autorów Polskiego Ładu.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Ulga na ekspansję w branży deweloperskiej

Przepisy stanowią, że podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (dalej: Koszty Kwalifikowane) do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Co istotne, przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

Na gruncie przepisów zarówno prawa cywilnego, jak i języka powszechnego rzeczami są na przykład: mieszkania, garaże czy lokale usługowe. Prowadzi to do wniosku, że deweloperzy – jako podmioty wytwarzające rzeczy (budynki) – będą uprawnieni do skorzystania z ulgi na ekspansję.

Podatnik (w tym deweloper) jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł Koszty Kwalifikowane:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Wystarczające jest spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, aby być uprawnionym do skorzystania z ulgi na ekspansję.

Ważny fragment

Szczególną uwagę należy poświęcić warunkowi nr 2. Oznacza on, że osiągnięcie jakichkolwiek przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych (np. mieszkań, lokali użytkowych) uprawnia do skorzystania z ulgi.

Nie sposób rozstrzygnąć w jaki sposób będzie interpretowany przedmiotowy przepis przez organy podatkowe. Niemniej oceniamy, że prawo pozwala na skorzystanie z ulgi przez dewelopera, który uzyskał jakikolwiek przychód ze sprzedaży nieruchomości, która nie była w jego ofercie w dniu poniesienia Kosztów Kwalifikowanych.

Taka wykładnia oznaczałaby, że w praktyce każdy deweloper (który poniósł jakiekolwiek koszty marketingowe, a także następnie sprzedał nową nieruchomość) byłyby uprawniony do skorzystania z preferencji.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Jakie koszty zalicza się do Kosztów Kwalifikowanych

Do Kosztów Kwalifikowanych zalicza się koszty:

 1. uczestnictwa w targach poniesione na:
 2. organizację miejsca wystawowego,
 3. zakup biletów lotniczych dla pracowników,
 4. zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
 5. działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 6. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 7. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 8. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Tytułem przykładu, do Kosztów Kwalifikowanych można zaliczyć większość wydatków związanych z marketingiem, które stanowią niezbędny element funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku deweloperskim. Katalog Kosztów Kwalifikowanych, które w naszej ocenie kwalifikują się do ulgi, obejmuje m.in. wynagrodzenia osób zaangażowanych w działania marketingowe czy bezpośrednie wydatki poniesione na reklamę.

O czym należy pamiętać przy korzystaniu z ulgi na ekspansję?

Przepisy dotyczące ulgi na ekspansję obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Mają również rozbudowany charakter, a istotna ich część wzbudza wątpliwości interpretacyjne.

W obecnym stanie rzeczy (niejasność przepisów oraz niepewność jej wykładni przez organy) uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej stanowi przydatne narzędzie zmniejszające ryzyko podatkowe.

Należy również pamiętać, że prawidłowa interpretacja indywidualna powinna zawierać rzetelny opis stanu faktycznego oraz zawierać opis wszystkich Kosztów Kwalifikowanych, które mogą wzbudzać wątpliwości organów podatkowych. Moc ochronna interpretacji niezawierającej przedmiotowych elementów jest istotnie ograniczona.

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na ekspansję:

 1. Polski Ład – ulga na ekspansję
 2. Ulga na ekspansję – koszty kwalifikowane
 3. Ulga na ekspansję – terminy

Podsumowując, deweloperzy są jedną z grup, która ma potencjał do skorzystania z ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej). Niemniej z uwagi na rozbudowany charakter przepisów oraz liczne wątpliwości interpretacyjne, przed skorzystaniem z omawianej ulgi, deweloperzy powinni rozważyć uzyskanie interpretacji indywidualnej.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.