Podatek minimalny jest kalkulowany niezależnie od „klasycznego” CIT. Obliczenie podatku minimalnego jest wieloetapowe i może wymagać wprowadzenia nowych narzędzi.

Obliczenie kwoty podatku minimalnego

Podatek minimalny wyliczamy zasadniczo w następujących etapach:

 • Etap 1 – ustalamy podstawę opodatkowania w oparciu o jedną z metod tj. (1) klasyczną albo (2) uproszczoną tzw. alternatywną;
 • Etap 2 – od skalkulowanej podstawy opodatkowania odejmujemy kwoty pomniejszeń (o ile wystąpią);
 • Etap 3 – uzyskaną różnicę mnożymy przez stawkę podatku minimalnego czyli 10%.

W dalszej części artykułu prezentujemy na czym polegają poszczególne metody obliczenia podatku minimalnego i jakie można zastosować pomniejszenia.

Ustal czy Twoja spółka podlega podatkowi minimalnemu. Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, doradca podatkowy, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Klasyczna metoda obliczenia podstawy opodatkowania dla podatku minimalnego

Przy metodzie klasycznej podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym stanowi suma 3 elementów składowych.

Elementy składowe podstawy opodatkowania:

Składnik 1: kwota odpowiadająca 1,5% wartości przychodów podatkowych z działalności operacyjnej osiągniętych w danym roku (innej niż z syków kapitałowych)

Składnik 2: koszty finansowania dłużnego poniesione na rzecz podmiotów powiązanych w wysokości przekraczającej 30% podatkowej EBITDA

Składnik 3: koszty nabycia niektórych usług i praw niematerialnych w wysokości przekraczającej 3.000.000 zł + 5% EBITDA

Do podstawy opodatkowania trzeba będzie zasadniczo włączyć część kosztów (powyżej limitu, o którym mowa powyżej) z tytułu nabycia:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości takich jak np. prawa autorskie, licencje, know-how;
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Katalog ten stanowi odzwierciedlenie uchylonej regulacji art. 15e ustawy CIT i obejmuje zasadniczo wydatki faktycznie poniesione na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających siedzibę w rajach podatkowych.

Uproszczona metoda obliczenia podstawy opodatkowania dla podatku minimalnego

Ważny fragment

Niewątpliwie klasyczna metoda może wydawać się skomplikowana (choćby z uwagi na wątpliwości interpretacyjne towarzyszące pojęciu kosztów usług niematerialnych). W takim przypadku można wybrać również alternatywny sposób obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Przy metodzie uproszczonej podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie 3% wartości przychodów z działalności operacyjnej (przychody podatkowe inne niż przychód z zysków kapitałowych) osiągniętych przez podatnika w danym roku.

O wyborze takiej metody trzeba będzie poinformować organ podatkowy w zeznaniu CIT składanym za rok podatkowy, w którym skorzystano z takiego uproszczenia.

Pomniejszenia podstawy opodatkowania

Wyliczona w oparciu o jedną z dwóch metod podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona o następujące pozycje:

 • odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania w klasycznym CIT tj. darowizny i ulgi z wyłączeniem tzw. ulgi na złe długi (przy czym jeśli podatnik dokonał odliczeń a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot, zobowiązany będzie do ich doliczenia w zeznaniu składanym za rok, w którym zwrot otrzymał);
 • przychody uwzględniane przy obliczaniu dochodu zwolnionego przy działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) czy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI);
 • przychody, które wyłączyliśmy przy obliczaniu straty podatkowej oraz udziału dochodów w przychodach dla celów podatku minimalnego

Ustal czy Twoja spółka podlega podatkowi minimalnemu. Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, doradca podatkowy, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Zapłata podatku minimalnego

Jeśli powstanie obowiązek zapłaty podatku minimalnego konieczne będzie wykazanie jego kwoty, podstawy opodatkowania i pomniejszeń w zeznaniu rocznym (CIT-8 w przypadku spółek albo CIT-8AB w przypadku PGK). Jak już wspominaliśmy podatek będzie można pomniejszyć o kwotę „klasycznego” CIT należnego za dany rok. Termin zapłaty podatku minimalnego upłynie w terminie złożenia zeznania.

Warto zwrócić uwagę, że podatek minimalny jest kalkulowany rocznie w związku z czym w trakcie roku nie ma obowiązku obliczania i zapłaty zaliczek na ten podatek.

Obliczenie podatku minimalnego wymaga zapoznania się z nowymi regulacjami i wprowadzenia narzędzi, które umożliwią sprawne przeprowadzenie kalkulacji. Mają Państwo do wyboru dwie metody wyliczenia podatku. Istotne będzie więc dokonanie oceny, czy podlegamy pod podatek minimalny, a w przypadku identyfikacji obowiązku, którą z formuł należy zastosować dla ustalenia wysokości podatku Najlepiej takiej oceny dokonać w trakcie roku, na bazie szacunkowych danych, aby zabezpieczyć środki na zapłatę podatku minimalnego. Z uwagi na specyfikę regulacji konieczne może okazać się wsparcie ekspertów w tym procesie.

Podatek minimalny – dowiedz się więcej:

 1. Podatek minimalny – nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 roku
 2. Kto podlega podatkowi minimalnemu CIT
 3. Zwolnienia od podatku minimalnego
 4. Obliczanie podatku minimalnego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.