Podatek minimalny jest określany jako „podatek od spółek” lub „podatek od straty i niskich dochodów”. Można uznać, że te dwa zwroty najlepiej charakteryzują zakres podmiotów, które objęte są opodatkowaniem.

Kogo może dotyczyć podatek minimalny?

W pierwszej kolejności istotne jest ustalenie którzy podatnicy podatku CIT mogą w ogóle podlegać podatkowi minimalnemu CIT. Intencją ustawodawcy było, aby nową formą opodatkowania objąć tylko podmioty, które prowadzą działalność w celu osiągnięcia zysku.  Jednocześnie ustawa CIT posługuje się pojęciem „podatku od spółek”. Generalnie można stwierdzić, że podatek minimalny może dotyczyć tych organizacji, które są podatnikami podatku CIT w Polsce i prowadzą działalność w formie spółki.

W praktyce podatkowi minimalnemu podlegać będą:

 • spółki, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także pod pewnymi warunkami spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne);
 • podatkowe grupy kapitałowe (PGK).

Nie wszyscy podatnicy CIT będą więc objęci podatkiem minimalnym. Takie opodatkowanie w zasadzie nie będzie dotyczyło podmiotów, które nie mają statusu spółki w rozumieniu Ustawy CIT i funkcjonują w oparciu o tzw. odrębne ustawy (np. spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, czy SPZOZ).

Ustal czy Twoja spółka podlega podatkowi minimalnemu. Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, doradca podatkowy, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Ocenę podlegania podatkowi minimalnemu będą musieli przeprowadzić nierezydenci, którzy posiadają w Polsce zagraniczny zakład (permanent establishment / PE). Nowa forma opodatkowania może ich dotyczyć w zakresie, w jakim przychody i straty związane są z działalnością takiego zakładu. W przypadku przedsiębiorców zagranicznych kluczowe okaże się więc ponowne zbadanie charakteru aktywności prowadzonej w Polsce.

Należy pamiętać, że znalezienie się w powyższej grupie podmiotów nie oznacza jeszcze automatycznie konieczności zapłaty podatku minimalnego. Konieczne będzie ustalenie wyniku podatkowego takiego podmiotu.

Czytaj więcej: Podatek minimalny – nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 roku

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Jaki wynik podatkowy dla podatku minimalnego?

Podatek minimalny obciąży zasadniczo te podmioty, które nie przekroczyły określonego przez ustawodawcę progu zyskowności w danym roku. Nową formą opodatkowania będą objęte dwie grupy podmiotów:

 • które poniosły stratę z działalności operacyjnej;
 • które osiągnęły niską rentowność tj. udział dochodów podatkowych w przychodach podatkowych nie przekroczył 2%.

Często strata lub niska zyskowność nie jest efektem działań optymalizacyjnych a jest rezultatem bieżących decyzji biznesowych czy rosnących wydatków, czyli wynika z bieżącej sytuacji rynkowej. Mając to na uwadze ustawodawca zbudował katalog kosztów i przychodów, które powinny zostać każdorazowo wyłączane przy ustalaniu rentowności (wyniku podatkowego). Zasadniczo obliczając stratę podatkową i dochód podatkowy (dla ustalenia udziału dochodów w przychodach) dla celów podatku minimalnego nie trzeba będzie uwzględniać następujących pozycji:

 • kosztów z tytułu nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych (np. odpisy amortyzacyjne);
 • kosztów z tytułu wykorzystywania środków trwałych na podstawie umowy leasingu, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasing finansowy);
 • kosztów z tytułu opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego;
 • przychodów oraz kosztów związanych z transakcjami, które objęte są cenami regulowanymi pod warunkiem, że w odniesieniu do tych transakcji podatnik poniósł stratę albo jego „rentowność” nie przekroczyła 2%;
 • przychodów oraz kosztów z tytułu zbycia należności handlowych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej;
 • wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego (przy czym oceny zwiększenia wydatków należy dokonywać w odstępach rocznych);
 • niektórych zapłaconych podatków i opłat tj. podatek akcyzowy, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek od gier, opłata paliwowa oraz opłata emisyjna;
 • kwoty podatku akcyzowego, który jest ujęty w cenie wyrobów akcyzowych kupowanych i sprzedanych przez podatnika prowadzącego obrót tymi wyrobami;
 • 20% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Ponadto należy pamiętać, że ustawodawca przewidział szereg istotnych wyłączeń z zakresu opodatkowania, które mogą znaleźć zastosowanie w Państwa przypadku (katalog zwolnień prezentujemy w kolejnym odcinku naszego cyklu).

Ustal czy Twoja spółka podlega podatkowi minimalnemu. Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, doradca podatkowy, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Każdy podatnik CIT musi przeanalizować, czy znajduje się w grupie podmiotów objętych podatkiem minimalnym. Zasadniczo jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki a podatnik CIT nie jest objęty listą zwolnień konieczna będzie coroczna weryfikacja wyniku podatkowego. Przy czym wynik ten będzie musiał być kalkulowany na zasadach odrębnych od „klasycznego” CIT. Może być tak, że spółka wykaże stratę dla celów rozliczenia „klasycznego” CIT, natomiast uwzględniając przytoczone powyżej wyłączenia nie poniesie straty w rozumieniu regulacji o podatku minimalnym i ostatecznie nie zapłaci nowego podatku. Jeśli jednak tak się nie stanie, konieczne będzie zapoznanie się z zasadami obliczania podatku minimalnego, o czym w dalszej części naszego cyklu.

Podatek minimalny – dowiedz się więcej:

 1. Podatek minimalny – nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 roku
 2. Kto podlega podatkowi minimalnemu CIT
 3. Zwolnienia od podatku minimalnego
 4. Obliczanie podatku minimalnego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.