Podatek minimalny ma dotknąć podatników CIT, którzy deklarują zdaniem ustawodawcy za mały dochód do opodatkowania lub wykazują stratę podatkową.

Zamiarem ustawodawcy nie było jednak opodatkowanie podmiotów wykazujących niską rentowność z uwagi na swoją specyfikę lub tymczasową sytuację. Ważne zatem jest by sprawdzić, czy Państwa spółka znalazła się na liście zwolnień od podatku minimalnego.

Poniżej wskazujemy na grupy podatników CIT, które zostały wyłączone z podatku minimalnego. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przywołane poniżej pojęcia „dochodu” i „przychodu” są kategoriami podatkowymi odnoszącymi się do źródła jakim jest działalność gospodarcza (z wyłączeniem zysków kapitałowych).

Ustal czy Twoja spółka podlega podatkowi minimalnemu. Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, doradca podatkowy, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Zwolnienie od podatku minimalnego dla podatników rozpoczynających działalność

Pierwszą istotną grupą podmiotów zwolnionych od podatku minimalnego są podatnicy CIT, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności. W projekcie do ustawy wyjaśniono, że mogą to być start-upy, nowe spółki zakładane przez polskie firmy, jak również podmioty, które wchodzą na polski rynek.

Takie zwolnienie będzie działało przez pierwsze 3 lata prowadzenia działalności. W praktyce podatek minimalny będzie dotyczył nowych podatników CIT najwcześniej w 4 roku prowadzenia działalności.

Jako podatnik rozpoczynający działalność nie są jednak zasadniczo traktowane podmioty utworzone w wyniku operacji restrukturyzacyjnych (np. działań przekształceniowych, które skutkowały przebudową struktury, podziałem czy wniesieniem wkładu).

Zwolnienie od podatku minimalnego dla podatników raportujących spadek przychodów

Wyłączeni z podatku minimalnego są również podatnicy CIT, którzy osiągnęli w danym roku przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do poprzedniego roku. Oznacza to, że samo uzyskanie niższego dochodu lub poniesienie straty nie zawsze będzie skutkowało koniecznością zapłaty podatku minimalnego. Dla pełnej oceny konieczne będzie jeszcze zestawienie przychodów z poprzednim rokiem. Jeśli w wyniku porównania rok do roku przychodów ustalimy ich spadek o co najmniej 30% to podatek minimalny zasadniczo nie wystąpi.

Zwolnienie od podatku minimalnego dla podatników raportujących niską rentowność incydentalnie

Ważny fragment

Jak już wskazywaliśmy zamiarem ustawodawcy nie było obciążenie podatkiem minimalnym spółek, które wykazują niską rentowność z uwagi na czynniki ekonomiczne

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Jedno ze zwolnień obejmuje więc podmioty u których spadek rentowności ma charakter incydentalny. Podatku minimalnego nie zapłacą zasadniczo podatnicy, którzy w jednym z ostatnich trzech lat podatkowych osiągnęli rentowność powyżej wskaźnika 2%.

Zwolnienie od podatku minimalnego dla podatników o prostej strukturze właścicielskiej

Kolejna grupa podatników wyłączonych z podatku minimalnego obejmuje podmioty funkcjonującym w prostej strukturze organizacyjno-prawnej, bez rozbudowanych powiązań. Są to spółki, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Należy pamiętać, że zwolnieniem będzie objęta jedynie spółka, która dodatkowo nie posiada:

 • bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5%: (1) udziałów /akcji w kapitale innej spółki lub (2) ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
 • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Posiadanie tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania będzie nieistotne dla stosowania tego zwolnienia.

Zwolnienie od podatku minimalnego dla grupy podatników

Odrębne zwolnienie od podatku minimalnego dotyczy podatników wchodzących w skład grupy spółek. Wyłączenie może dotyczyć grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy. O składzie grupy należy poinformować urząd skarbowy.

Aby powyższe wyłączenie miało zastosowanie zasadniczo muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • rok podatkowy spółek musi obejmować ten sam okres oraz
 • obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach musi być większy niż 2%.

Można zadać pytanie, czy w takiej grupie podmiotów mogą znajdować się również spółki wykazujące straty. Znane nam jest stanowisko organów podatkowych, które obecnie potwierdzają, że jeśli grupa spełni przesłanki zwolnienia to z podatku minimalnego wyłączeni będą wszyscy podatnicy z grupy (czyli również spółki, które osiągnęły stratę).

Zwolnienie od podatku minimalnego dla podatników stosujących ceny regulowane

Ustawodawca wyłączył z opodatkowania podatkiem minimalnym również przedsiębiorców, dla których większość przychodów osiągniętych w danym roku wynika z transakcji objętych cenami regulowanymi. Doprecyzowano przy tym, że cena lub sposób jej określenia powinny wynikać z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Zwolnienie od podatku minimalnego dla podatników działających w niektórych branżach

Ważny fragment

Ustawodawca przewidział wyłączenia uwzględniające specyfikę branży, w której działa podatnik.

W pierwszej kolejności zwolnieniem od podatku minimalnego są objęte:

 • spółki prowadzące gospodarkę komunalną (czyli zasadniczo spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego świadczące usługi publiczne);
 • przedsiębiorstwa górnicze otrzymujące pomoc publiczną na podstawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego;
 • przedsiębiorstwa finansowe w rozumieniu ustawy CIT (np. instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, niektóre fundusze);
 • instytucje finansowe, które świadczą usługi polegające na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem (branża faktoringowa).

Ponadto, drugą grupę podmiotów zwolnionych od podatku minimalnego stanowią podatnicy, którzy osiągnęli w danym roku w większości przychody z następujących obszarów działalności:

 • eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych;
 • wydobywania kopalin wskazanych ustawie Prawo geologiczne i górnicze, w przypadku, gdy ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach;
 • leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Ustal czy Twoja spółka podlega podatkowi minimalnemu. Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dariusz Gałązka, doradca podatkowy, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Pozostałe zwolnienia podmiotowe z podatku minimalnego

Ponadto podatku minimalnego nie zapłacą następujące podmioty:

 • mali podatnicy CIT;
 • postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym;
 • podatnicy będący stroną umowy o współdziałanie

Zwolnienia od podatku minimalnego mogą objąć wiele spółek. Zauważamy jednak, że niektóre sformułowania użyte przez ustawodawcę mogą być niejasne w związku z czym podatnicy mogą pozostawać w niepewności co do podlegania nowym regulacjom. Obecnie obserwujemy, że szereg podmiotów decyduje się na złożenie wniosku do Dyrektora  KIS o wydanie interpretacji podatkowej celem potwierdzenia braku podlegania pod regulacje podatku minimalnego. Wątpliwości podatników budzą najczęściej zwolnienia dotyczące grupy podatników i prostej struktury właścicielskiej. Niewątpliwie wystąpienie z takim zapytaniem może być uzasadnione z uwagi na nieprecyzyjne określenie zakresu niektórych wyłączeń (np. wskazanie na „większość przychodów”), jak również brak ukształtowania praktyki stosowania nowych przepisów. W przypadku gdyby po Państwa stronie pojawiły się podobne wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Podatek minimalny – dowiedz się więcej:

 1. Podatek minimalny – nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 roku
 2. Kto podlega podatkowi minimalnemu CIT
 3. Zwolnienia od podatku minimalnego
 4. Obliczanie podatku minimalnego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dominika Kłopotowska

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.