Treść artykułu

Celem obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2016 r. tzw. pakietu paliwowego, było ukrócenie procederu wyłudzania podatku od towarów i usług występującego w obrocie paliwami silnikowymi, pochodzącymi z nabycia wewnątrzwspólnotowego. Nowe regulacje dotknęły składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców dokonujących usługowego nabywania paliw na rzecz innych podmiotów.

Nabycie paliwa na rzecz innego podmiotu

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 48 ust. 9 oraz art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, prowadzący skład podatkowy oraz zarejestrowany odbiorca, mogą dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki:

  1. posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;
  2. jest właścicielem nabywanych paliw;
  3. posiada:
    a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa paliwa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo
    b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa te paliwa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział;
  4. przekaże prowadzącemu skład podatkowy zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nadały w powyższej sytuacji prowadzącemu skład podatkowy i zarejestrowanemu odbiorcy, status płatnika podatku VAT, należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa.

Zatem podmiot prowadzący, przykładowo usługowy skład podatkowy, zamierzający nabywać wewnątrzwspólnotowo paliwa na rzecz innego podmiotu, ma obowiązek poczynienia ustaleń w szczególności w zakresie tego, czy ów kontrahent posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, oraz czy jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku VAT.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Podatek akcyzowy Grant Thornton

Wątpliwości

W kontekście tych przepisów warto zastanowić się nad skutkami uchybienia powyższym obowiązkom przez prowadzącego skład podatkowy. Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowy, właściwy organ podatkowy cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli podmiot prowadzący taki skład prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem. Pojawić się tutaj mogą wątpliwości co do tego, w jakim trybie oraz na podstawie jakich dowodów, organ prowadzący postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia, może dokonywać ustaleń, że w konkretnym przypadku wymagane było uzyskanie koncesji lub uiszczenie podatku VAT. Należy bowiem zauważyć, że obowiązki te bezpośrednio odnoszą się do kontrahenta, na którego rzecz paliwo było wewnątrzwspólnotowo nabywane, a nie do prowadzącego skład podatkowy. Odpowiedzialność tego ostatniego jest zatem uzależniona od ustalenia, jaka jest sytuacja prawna innego podmiotu. Może to w ramach postępowań o cofnięcie zezwolenia rodzić poważne komplikacje, również proceduralne. Praktyka organów podatkowych pokaże, w jaki sposób będą one prowadziły tego rodzaju postępowania. Należy mieć tylko nadzieję, że nie będą działały pochopnie, lecz z poszanowaniem zasad procedury administracyjnej.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Czy wynajem samochodu za granicą podlega akcyzie?

Ostatni wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego w Warszawie z 20 lutego br. musiał zaniepokoić tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują w kraju samochody osobowe wynajęte w innym kraju członkowskim. Okazuje się bowiem, że powinni oni zapłacić z tego…

Najczęściej czytane