Termin istotności jest zazwyczaj utożsamiany z procesem audytu sprawozdań finansowych, gdzie określa ona aspekty lub też nieprawidłowości, które są istotne dla użytkowników sprawozdania finansowego, opierając się na analizie powszechnych potrzeb w zakresie informacji finansowych ze strony użytkowników. W ostatnim czasie termin istotności wprowadza również dyrektywa NFRD.

Termin istotności jest zazwyczaj utożsamiany z procesem audytu sprawozdań finansowych, gdzie określa ona aspekty lub też nieprawidłowości, które są istotne dla użytkowników sprawozdania finansowego, opierając się na analizie powszechnych potrzeb w zakresie informacji finansowych ze strony użytkowników. W ostatnim czasie termin istotności wprowadza również dyrektywa NFRD.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu w stopniu niezbędnym do zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji przedsiębiorstwa oraz wpływu jego działalności.

Ważny fragment

W dyrektywie tej nałożono na przedsiębiorstwa wymóg przekazywania informacji w dwóch perspektywach, które potocznie można określić jako perspektywa „od zewnątrz do wewnątrz” oraz „od wewnątrz na zewnątrz”. Jest to określane mianem „podwójnej istotności” (ang. double materiality).

RAPORT: Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju – najważniejsze informacje

Założenia podwójnej istotności

Perspektywa „od zewnątrz do wewnątrz” to wymóg przekazywania informacji dotyczący tego, w jaki różne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na daną jednostkę. Jakie ryzyko i wpływ na firmę, na jej działalności, na jej wyniki finansowe niesie ze sobą środowisko i społeczeństwo oraz kwestie zrównoważonego rozwoju. Można ją przez to również określić mianem istotności finansowej, której głównymi odbiorcami są inwestorzy. Natomiast perspektywa „od wewnątrz na zewnątrz” przedstawia wymóg przekazywania informacji na temat tego jak działania podejmowane przez jednostką wpływają na społeczeństwo i środowisko. Jest ona określona perspektywą środowiskową i społeczną.

Odbiorcami tej perspektywy są różne grupy interesariuszy. Ta perspektywa jest zazwyczaj najbardziej interesująca z punktu widzenia obywateli, konsumentów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczności i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Coraz większa liczba inwestorów musi jednak wiedzieć również o wpływie spółek, w które dokonano inwestycji, na klimat, aby lepiej zrozumieć i zmierzyć wpływ ich inwestycji portfelowych na klimat.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Audyt
Dowiedz się więcej

Czytaj więcej: Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Zgodnie z powyższym zarówno ryzyko, na jakie narażona jest jednostka, jak i wywierany przez nią wpływ pełnią funkcję perspektywy istotności. Należy tutaj również zaznaczyć, że jednostka powinna rozważyć każdą perspektywę istotności z osobna i ujawnić zarówno informacje istotne z punktu widzenia obydwu tych perspektyw, jak i informacje istotne z punktu widzenia tylko jednej z nich.

Perspektywa podwójnej istotności może wprowadzić znaczące korzyści z punktu widzenia raportu zintegrowanego. Wprowadzona ona wymóg prezentowania informacji niefinansowych w dwóch perspektywach, które są istotne zarówno z punktu widzenia inwestorów jak i innych grup interesariuszy dla których zagadnienia zrównoważonego rozwoju są szczególnie istotne.

Zobacz wideo: Czym jest ESG i kto pod nie podlega? Przepisy, anegdoty i przykłady 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Audyt

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dawid Płaniak

Senior II

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dawid Płaniak

Senior II

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.