Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną raportowanych danych, ale mają także zapobiegać budowaniu przekazu, że spółka jest „zielona”, gdy faktycznie jej przychody wcale nie są zrównoważone.

Obowiązek raportowania niefinansowego już od kilku lat wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz dyrektywy NFRD, jednakże dotyczy on stosunkowo wąskiego zakresu informacyjnego.

Zgodnie z tymi przepisami określone w ustawie podmioty są obowiązane zamieścić w sprawozdaniu z działalności oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Informacje te powinny obejmować:

 • zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
 • kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
 • opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
 • opis procedur należytej staranności;
 • opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia opisane powyżej

Czytaj więcej: Czym jest ESG i jak wpłynie na przyszłość Twojej firmy?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Audyt
Dowiedz się więcej

Zmiany związane z wprowadzeniem rozporządzenia UE 2020/852 w sprawie Taksonomii UE

Wprowadzone rozporządzenie znacząco rozszerza zakres przedmiotowy raportowania niefinansowego w zakresie ESG. Jednakże należy tutaj zauważyć, że ustawodawca w pierwszym roku obowiązywania przepisów (tj. w 2022 roku przy raporcie za 2021 rok) wprowadził pewne ułatwienia. Pełen zakres raportowania wchodzi w życie w 2023 roku (raport za 2022 rok).

Czytaj więcej: Unijna taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo – czym jest i kogo dotyczy?

Zakres raportowania zgodnie z nowym rozporządzeniem obejmuje następujące kwestie:

 • przedstawienie stopnia swojej zgodności z taksonomią w zakresie dotyczącym wszystkich sześciu celów (w 2022 roku dotyczy to tylko pierwszych dwóch celów);
 • Przedstawienie stopnia swojej zgodności z taksonomią w zakresie nieszkodzenia wszystkim sześciu celom;
 • Informacja na temat tego jaki odsetek jej działalności jest ujęty w taksonomii oraz jaki jest zgodny z taksonomią:
  • udział procentowy ich obrotu pochodzący z produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo (OpEx)
  • udział procentowy ich nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych odpowiadający aktywom lub procesom związanym z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo (CapEx)

Cele na których opiera się nowy zakres raportowania są następujące:

 • Łagodzenie zmian klimatu,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
 • Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemu.

Dodatkowo nie można również zapomnieć o dyrektywie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która ma wejść w życie od 2024 roku. Dyrektywa ta spowoduje rozszerzenie zakresu podmiotowego oraz wprowadzi jednolity europejski standard raportowania zrównoważonego rozwoju. Doprowadzi to do odejścia od dowolności w raportach, a dzięki temu zapewni porównywalność raportów wewnątrz sektorów.

Czytaj więcej: Raportowanie niefinansowe (ESG) – kto ma obowiązek raportowania?

Należy tutaj również zwrócić uwagę na tzw. double materiality (podwójna istotność), która zostanie wdrożona w ramach dyrektywy CSRD. Double materiality składa się z impact materiality (tj. wpływ przedsiębiorstwa na zagadnienie zrównoważonego rozwoju – inside-out) oraz financial materiality (tj. wpływ zagadnień zrównoważonego rozwoju na przedsiębiorstwo (outside-in). Dyrektywa określa, iż jednostki maja raportować na temat tego, w jaki sposób zostało przeprowadzone badanie istotności wpływu w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej.

Szczegółowy zakres podmiotowy oraz przedmiotowy raportowania niefinansowego w poszczególnych latach prezentujemy w naszym raporcie.

Czytaj: Raportowanie niefinansowe (ESG) – obowiązki, daty, zakres, standardy [INFORMATOR]

Wprowadzone rozporządzenie w sprawie taksonomii UE znacząco wpłynie zarówno na zakres podmiotowy jak i przedmiotowy raportowania niefinansowego. Poszerzy się liczba podmiotów objętych obowiązkiem raportowania, jak i zwiększy się zakres przedmiotowy tego raportowania. Zabieg ten ma na celu zwiększenie przejrzystości raportowania ESG oraz sprzyjać działalnością zrównoważonym środowiskowo.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Audyt

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Dawid Płaniak

Senior II

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dawid Płaniak

Senior II

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.