Belgijski trybunał konstytucyjny złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadał pięć pytań dotyczących niezgodności przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (DAC6) z prawem unijnym. Jakie stanowisko zajął Rzecznik Generalny TSUE? O tym piszemy w artykule.

Pytania prejudycjalne zadane przez belgijski trybunał konstytucyjny

Belgijski Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do TSUE o zbadanie ważności dyrektywy DAC6 nakładającej na niektórych pośredników i podatników obowiązku zgłaszania właściwym organom państw członkowskich potencjalnie agresyjnych uzgodnień transgranicznych.

Trybunał zadał pięć pytań prejudycjalnych dotyczących różnych aspektów systemu wprowadzonego dyrektywą DAC6:

  • Trybunał zapytał czy DAC6 narusza przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, Karty praw podstawowych UE, a w szczególności zasadę równości i niedyskryminacji, z uwagi na to, że nie ogranicza obowiązku zgłoszenia uzgodnień transgranicznych do podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Przedmiotem pytania drugiego, była kwestia naruszenia przez DAC6 zasady legalności w prawie karnym zagwarantowaną w europejskiej Konwencji praw człowieka, zasadę ogólną pewności prawa oraz prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowane w Karcie i EKPC z uwagi na to, że pojęcia “uzgodnienie”, “pośrednik”, “uczestnik”, “przedsiębiorstwo powiązane”, przymiotnik “transgraniczne”, różne “cechy rozpoznawcze” i “kryterium głównej korzyści”, które dyrektywa stosuje w celu określenia zakresu stosowania i zasięgu obowiązku zgłoszenia uzgodnień transgranicznych podlegających zgłoszeniu, nie są wystarczająco jasne i precyzyjne.
  • Pytanie trzecie zwracało uwagę na fakt, że moment rozpoczęcia biegu 30-dniowego terminu, w którym pośrednik lub właściwy podatnik powinien spełnić obowiązek zgłoszenia uzgodnienia transgranicznego, nie jest określony wystarczająco jasno i precyzyjnie.
  • Kolejne pytanie brzmiało: czy DAC6 narusza prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowane w Karcie i EKPC z uwagi na przewidywanie, że jeżeli państwo członkowskie przyjmuje niezbędne środki w celu umożliwienia pośrednikom zwolnienia się z obowiązku przekazywania informacji dotyczących uzgodnień transgranicznych, gdy taki obowiązek zgłoszenia wiązałby się z naruszeniem tajemnicy zawodowej, to państwo to musi zobowiązać pośredników do bezzwłocznego powiadomienia każdego innego pośrednika / właściwego podatnika o ciążących na nim obowiązkach?
  • Ostatnie pytanie obejmowało zakres naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego zagwarantowane w Karcie i EKPC z uwagi na to, że obowiązek zgłoszenia uzgodnień transgranicznych pociąga za sobą ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego pośredników i właściwych podatników.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE

W odniesieniu do wszystkich pięciu pytań zadanych przez Trybunał, Rzecznik Generalny Nicholas Emiliou przedstawił 29 lutego 2024 r. swoją opinię, w której nie dopatrzył się niezgodności przepisów DAC6 z prawem unijnym. Poniżej przedstawiamy wnioski wynikające z opinii Rzecznika.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

CIT oraz inne podatki

W zakresie pytania nr 1, zdaniem Rzecznika, nie jest nieracjonalne, iż prawodawca Unii postanowił usprawnić współpracę administracyjną w zakresie potencjalnie agresywnych podatkowych uzgodnień transgranicznych w odniesieniu do szerokiego spektrum podatków nowo wprowadzonym obowiązkiem zgłoszenia. Równie uzasadnione jest wyłączenie z zakresu obowiązku zgłoszenia tych podatków, w odniesieniu do których współpraca administracyjna jest regulowana innym zestawem przepisów. Z powyższych rozważań wynika, że analiza pytania pierwszego nie wykazała żadnego powodu, aby uznać, że obejmując zakresem DAC6 podatki inne niż podatek dochodowy od osób prawnych, prawodawca Unii naruszył zasadę równości i niedyskryminacji.

Czytaj więcej: Raportowanie schematów podatkowych w 2024 r.- kogo dotyczy obowiązek i jak się z niego wywiązać?

Definicje DAC6 przejrzyste

Odnosząc się do drugiego i trzeciego pytania, Rzecznik stwierdził, że nie przekonują go twierdzenia, zgodnie z którymi DAC6 narusza zasadę legalności kar ujętą w Karcie. W tym zakresie uznał, że:

  • zasada 30 dni określona w DAC6 jest wystarczająco jasna i precyzyjna,
  • nie uważa, żeby kryterium głównej korzyści było niejasne lub nieprecyzyjne – istotny jest nie subiektywny punkt widzenia danego podatnika, ale oczekiwanie jakie miałaby w tym zakresie rozważna i rozsądnie poinformowana osoba oraz, że kryterium to wymaga oceny elementów, które w dużej mierze mają obiektywny charakter,
  • również termin „wdrożenie” nie został uznany za niejasny według Rzecznika – zauważył przy tym, że działania takie jak udzielanie ogólnych porad, niezwiązanych z określonym i konkretnym uzgodnieniem podatkowym dla jednego lub większej liczby konkretnych klientów, lub zwykły udział w dyskusjach i wymianie poglądów między pośrednikami a podatnikami lub między różnymi pośrednikami, nie wymagają od pośrednika dokonania zgłoszenia na podstawie DAC6.
  • za to termin „uzgodnienie” w ocenie Rzecznika jest terminem ogólnym z natury i ma szeroki zakres – jednak nie oznacza to, że terminy te są niejasne lub niejednoznaczne. W jego ocenie wszystkie pojęcia sformułowane w DAC6 są transparentne i zrozumiałe.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Zwolnienie się z obowiązku zgłoszenia MDR

Rzecznik odnosząc się do 4 pytania stwierdził, że zgodnie z DAC6 państwa członkowskie mogą przyznać pośrednikom prawo do zwolnienia się z obowiązku do przekazania informacji o podlegających zgłoszeniu uzgodnieniach transgranicznych jedynie w sytuacji, w której obowiązek zgłoszenia narusza tajemnicę zawodową, która na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego jest uznawana w odniesieniu do adwokatów i innych profesjonalistów, którzy w wyjątkowych okolicznościach są traktowani w taki sam sposób jak adwokaci.

Brak naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego podatników

Nicholas Emiliou odnosząc się do ostatniego pytania wskazał, że rzeczywiście na gruncie DAC6 dochodzi do ingerencji w życie prywatne podatników jednak ingerencja może być uzasadniona jako konieczna i proporcjonalna do osiągnięcia określonych celów interesu publicznego uznawanych przez UE. Ograniczenie wykonywania praw jest określone przepisami, których stosowanie jest wystarczająco jasne i przewidywalne, nie zmienia to jednak faktu, że mają one dość szeroki zakres.

Trybunał Sprawiedliwości UE nie jest formalnie związany z opinią Rzecznika Generalnego, jednak w praktyce sędziowie często kierują się opiniami rzeczników przy wydawanych orzeczeniach. Możemy się zatem spodziewać podobnych wniosków zawartych
w wyroku TSUE.

WSPÓŁAUTORKA: Gabriela Borowa, Doradztwo podatkowe

Czytaj więcej o MDR: 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.