fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Ostatnie orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym precedensowy wyrok NSA dopuszczający wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną w sprawie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych, daje podatnikom szansę na przynajmniej namiastkę pewności prawa w obszarze MDR. Jakie to możliwości oraz jak z nich skorzystać?

Przepisy o schematach podatkowych: ujednolicenie stanowiska WSA

Przepisy o schematach podatkowych zostały napisane nieprecyzyjnie. Naturalnym efektem takiego zabiegu jest niepewność po stronie doradców i podatników co do tego, jakie zdarzenia podlegają raportowaniu, a jakie nie. Aby przynajmniej w części ją usunąć, można próbować złożyć wniosek o interpretację indywidualną określającą, co jest schematem podlegającym raportowaniu. Wnioski takie spotykają się jednak powszechnie z odmową wydania interpretacji, co prowadzi do sporów sądowych między domagającymi się interpretacji podatnikami a Dyrektorem KIS odmawiającym jej wydania.

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy można zauważyć, że linia orzecznicza Wojewódzkich Sądów Administracyjnych ulega ujednoliceniu. Przykładami takich pozytywnych dla podatników orzeczeń jest m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 lutego 2021 r. (sygn. I SA/Po 807/20):

„Przepisy rozdziału 11a Działu III O.p. regulujące obowiązki w zakresie informacji o schematach podatkowych, stanowią przepisy prawa podatkowego podlegające urzędowej wykładni w drodze interpretacji indywidualnej.” jak również wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 marca 2021 r. (sygn. I SA/Gd 1165/20): „Przepisy rozdziału 11a Działu III Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.”

Ważny fragment

Oznacza to, że podatnicy, którzy mają wątpliwości m.in. w zakresie ustalenia, czy prawidłowo zidentyfikowali schemat podatkowy na podstawie poszczególnych cech rozpoznawczych oraz czy prawidłowo określili swoją rolę przy danej transakcji (z czego wynikają wprost obowiązki sprawozdawcze), mogą złożyć wniosek i uzyskać w tym zakresie interpretację indywidualną. Dzięki takiej interpretacji nie narażają się na sankcje za ew. niezaraportowanie schematu.

Warto jednak zauważyć, że na ogół wystąpienie z wnioskiem o interpretację nie pozwala na otrzymanie rozstrzygnięcia w terminie pozwalającym zdecydować, czy składać informację o schemacie podatkowym MDR-1. Wynika to z faktu, iż terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych wynoszą co do zasady 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin natomiast na wydanie przez organ podatkowy interpretacji indywidualnej może wynieść co do zasady do 3 miesięcy. W praktyce więc interpretacja jest najbardziej przydatna dla celów ew. wyeliminowania późniejszej (już po złożenia MDR-1) konieczności składania informacji o korzystaniu ze schematu podatkowego MDR-3. Może się więc okazać, że lepszym i szybszym rozwiązaniem w takim przypadku jest przeprowadzenie audytu MDR, który wykluczy lub potwierdzi powstanie schematu.

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Na czym polega audyt MDR?

 

Audyt MDR powinien polegać na kompleksowym przeglądzie dokumentów, procesów i zdarzeń w firmie w celu wykrycia schematów podatkowych i wypełnienia obowiązków związanych z ich raportowaniem.

Kompleksowy audyt MDR powinien zawierać w sobie m.in. następujące czynności:

  1. Zidentyfikowanie w strukturze organizacji osób / jednostek szczególnie narażonych na kontakt ze schematami podatkowymi. Są to w szczególności jednostki, które biorą udział w rozliczeniach podatkowych lub mają wpływ na zmianę warunków umownych, ale nie tylko. Mogą być to np. również jednostki zajmujące się wyłącznie transakcjami zakupu lub sprzedaży.
  2. Analiza umów i dokumentów wewnętrznych celem zidentyfikowania schematów podatkowych. Takimi dokumentami są w szczególności umowy i inne dokumenty, w których znajdują się regulacje potencjalnie zawierające korzystne rozwiązania podatkowe, np. regulaminy wynagradzania.

Przygotowanie informacji o schematach podatkowych w przypadku zidentyfikowania ich. Dotyczy to w szczególności informacji MDR-1 (informacja o powstałym schemacie podatkowym) oraz informacji MDR-3 (informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym).

Szerzej o tym kto powinien przeprowadzić u siebie audyt MDR warto przeczytać w naszym artykule: Jak rozminować firmę, czyli Audyt MDR

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Kto wykonuje audyty MDR?

Przepisy nie określają wprost kto powinien dokonać takiego audytu; może to zrobić również przedsiębiorca samodzielnie, jeśli posiada odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Audyt MDR może jednak także zostać przeprowadzony przez podmiot specjalizujący się w dokonywaniu takich czynności, który ma praktykę w identyfikowaniu schematów podatkowych i nie będzie pytał tylko o poszczególne cechy rozpoznawcze, ale o konkretne zdarzenia. Często tylko tak można zidentyfikować cechy określone mniej precyzyjnie, np. wystąpienie cechy ogólnej „zmiany zasad opodatkowania na korzystniejsze”, zapytanie o tę cechę większości osób wiele nie powie, w przeciwieństwie do zapytania o np. konkretne zapisy umowne, które wywierają taki skutek. Powoduje to znaczne zmniejszenie ryzyka błędu niezidentyfikowania schematu podatkowego, a tym samym umożliwia prawidłowe wywiązanie się z obowiązków w zakresie raportowania.

Przepisy dotyczące schematów podatkowych, chociaż obowiązują od ponad dwóch i pół roku i doczekały się objaśnień Ministra Finansów, nadal wywołują liczne kontrowersje w praktyce. Niejednoznaczność takich pojęć jak kryterium głównej korzyści, rozszerzenie obowiązku raportowania na schematy krajowe oraz dodanie cech rozpoznawczych nieprzewidzianych w dyrektywie, niejednokrotnie utrudnia prawidłową identyfikację schematu podatkowego. Warto więc starać się minimalizować to ryzyko i systematycznie przeprowadzać w przedsiębiorstwach audyty podatkowe, a w przypadku transakcji szczególnie wątpliwych – rozważyć wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną, co, jak pokazują wyroki sądów administracyjnych, jest dopuszczalne.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Procedury podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane