W 2018 roku wchodzi w życie nowy MSSF 15, który będzie regulował ujęcie przychodów – jednej z najważniejszych wartości sprawozdania finansowego. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oczekuje, że spółki giełdowe będą informować o postępach we wdrożeniu nowych regulacji już w sprawozdaniach finansowych za 2016 i 2017 rok.

1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie długo oczekiwany Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 Przychody z umów z klientami. Nowy standard zastępuje szereg starszych standardów i interpretacji regulujących, w którym momencie i w jakiej kwocie należy ujmować w sprawozdaniu finansowym przychody oraz towarzyszące im koszty, a w konsekwencji i zysk.

W przypadku większości spółek informacja o kwocie przychodów oraz zysku jest podstawowym miernikiem ich kondycji finansowej, zatem wejście w życie nowego standardu może zmienić ich postrzeganie przez właścicieli, kredytobiorców i potencjalnych inwestorów.

Standardy międzynarodowe wymagają, aby spółki informowały odbiorców sprawozdania finansowego o konsekwencjach, jakie będzie miało zastosowanie w przyszłości nowych standardów, które zostały już opublikowane, jednak nie weszły jeszcze w życie. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów reguluje tę sprawę następująco:

 1. Jeśli jednostka nie zastosowała nowego MSSF który został już opublikowany, ale nie wszedł jeszcze w życie, jednostka ujawnia:
  a) ten fakt; oraz
  b) znane lub wiarygodnie oszacowane informacje potrzebne do oceny możliwego wpływu zastosowania nowego MSSF na sprawozdania finansowe jednostki za okres, w którym zostaną one zastosowane po raz pierwszy.
 1. By zakres ujawnień pozostał zgodny z paragrafem 30, jednostka rozważa przedstawienie następujących informacji:
  a) nazwę nowego MSSF;
  b) charakter przyszłej zmiany lub zmian zasad (polityki) rachunkowości;
  c) termin, w którym MSSF powinien zostać zastosowany;
  d) termin, w którym jednostka zamierza wdrożyć postanowienia standardu bądź interpretacji po raz pierwszy;
  e) alternatywnie:
  – opis wpływu na sprawozdania finansowe jednostki zmian będących skutkiem zastosowania danego standardu bądź interpretacji po raz pierwszy; lub
  – poinformowanie o fakcie, że ten wpływ nie jest znany lub nie jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie.

 

Jeśli MSSF 15 zmieni podejście do tak ważnej kwestii jak przychody, ujawnienia na temat skutków jego zastosowania są kluczowe. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował wskazówki w tym zakresie, zgodnie z którymi oczekuje, że w rocznych sprawozdaniach finansowych za rok 2016 spółki giełdowe stosujące MSSF przedstawią następujące informacje związane z planowanym wdrożeniem MSSF 15:

 • opis w jaki sposób zostaną zastosowane główne postanowienia MSSF 15 w odniesieniu do poszczególnych linii przychodów ze wskazaniem różnic do dotychczasowego podejścia,
 • harmonogram przejścia na MSSF 15, w tym którą metodę przejścia jednostka planuje zastosować,
 • kwantyfikacja szacowanego wpływu standardu na sprawozdanie finansowe,
 • lub jeśli nie dało się oszacować kwoty tego wpływu, opis, który pozwoli ocenić skalę tego wpływu.

Z kolei zgodnie z oczekiwaniami ESMA sprawozdanie śródroczne sporządzane na połowę 2017 roku, mimo iż MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa bezpośrednio nie zawiera takiego wymogu, powinno zawierać informację liczbową o wpływie wdrożenia MSSF 15, jeżeli spółce nie udało się zamieścić takich informacji w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 lub posiada dokładniejsze dane niż te, które zaprezentowała w sprawozdaniu za rok 2016.

Wytyczne ESMA mają na celu promocję spójnego stosowania MSSF. Urząd oczekuje, że emitenci oraz ich audytorzy wezmą je pod uwagę podczas sporządzania i badania sprawozdań finansowych. Stanowią one coś na kształt „dobrych praktyk”, a więc jeśli zgodnie z MSR 8.31(e)(ii) wpływ na sprawozdanie nie jest znany lub nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie, wystarczy poinformować o tym fakcie. Zatem jeżeli jednostka nie skończyła oceniać wpływu nowego standardu, nie ma obowiązku informować o wynikach tej oceny. Niemniej jednak oczekujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie zwracać szczególną uwagę na proces wdrożenia MSSF 15 u emitentów. Zapewne inwestorzy również będą chcieli otrzymać taką informację.

ESMA wskazuje także, że wdrożenie tak ważnego standardu powinno być w spółkach giełdowych monitorowane przez ich komitety audytu.

Na nowy standard dotyczący ujmowania przychodów powinny zwrócić uwagę wszystkie spółki, jednakże szczególnie może on zmienić sprawozdania firm, które zawierają umowy wieloelementowe oraz świadczą usługi, przede wszystkim usługi długoterminowe, budowlane itd. Ocena jego wpływu powinna zostać wykonana nie tylko ze względu na wymogi MSR 8 i wytyczne ESMA, ale również dlatego, że informacje finansowe niektórych jednostek począwszy od 2018 roku mogą ulec istotnym zmianom, co będzie interesować ich inwestorów.

Polecamy lekturę stanowiska Urzędu oraz jak najszybszą analizę skutków zastosowania nowego standardu.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sprawozdania spółek giełdowych a MSSF 15

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.