Miniony rok zapisze się jako jeden z rekordowych pod względem zmienności polskich przepisów. Przedsiębiorcy wejdą zatem w nowy 2023 rok z bagażem wyzwań w obszarze prawnym.

Poniżej prezentujemy zagadnienia prawne, które w nadchodzącym roku mogą okazać się istotne dla biznesu w Polsce.

1. Jaką formę prawną wybrać dla biznesu w 2023 roku?

Dynamicznie i nieustannie zmieniające się otoczenie prawne i biznesowo powoduje, iż przedsiębiorcy sukcesywnie wracają do pytania i dylematu, jaką formę prawną wybrać dla swojego biznesu. Nie budzi wątpliwości, iż forma prawna powinna być zawsze dostosowana do prowadzonego biznesu – jego rodzaju, wielkości, ryzyk związanych z dostawcami, odbiorcami, produktami i związanej z tym kwestii zabezpieczenia majątku właścicieli oraz spółki. Pod uwagę brane są również kwestie dotyczące potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego, pozyskiwania inwestorów sprzedaży biznesu, sukcesji.

Dla wielu przedsiębiorców istotnym jest elastyczność transferów środków ze spółki na rzecz właścicieli i odwrotnie. Na decyzje przedsiębiorców nieustannie wpływa również polityka fiskalna i zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonego biznesu jak i transferu zysków do majątków prywatnych. Choć kryteria podejmowania decyzji od wielu lat są podobne, zmieniające się otoczenie i regulacje prawne powodują, iż decyzje o wyborze formy prawnej biznesu coraz szybciej wymagają rewizji i dostosowania do nowych okoliczności.

Zobacz wideo: Jak przekształcić spółkę?

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

2. Jakie wyzwania czekają podatkowe grupy kapitałowe w 2023 roku?

Z dokonanych przez Grant Thornton analiz wynika, że Grupy Kapitałowe w Polsce płacą realnie podatki znacząco powyżej nominalnej 19% stawki. Co więcej, od kilku lat obserwujemy trend rosnący i nic nie zapowiada jego odwrócenia. Wprowadzono bowiem szereg nowych zasad, które mogą jeszcze wzmocnić pogorszenie relacji obciążeń podatkowych do generowanych zysków. Zmieniające się otoczenie biznesowe i związane z tym przeobrażenia wewnątrz grup kapitałowych, w połączeniu z częstymi i zwykle niekorzystnymi dla grup kapitałowych nowelizacjami ustaw podatkowych doprowadziły do wielu trwałych nieefektywności.

Towarzyszy temu często strach przed podjęciem jakichkolwiek działań, które miałyby te nieefektywności eliminować. Tymczasem bardzo często okazuje się, że realizowane w zgodzie z wszelkimi zasadami relokacje aktywów bądź funkcji, konsolidacja pewnych podmiotów przynosząca również korzyści biznesowe, czy też sięgnięcie do narzędzi, do których wykorzystania ustawodawca wręcz zachęca, jak chociażby tworzenie Podatkowych Grup Kapitałowych, czy też wykorzystanie nowej instytucji polskiej spółki holdingowej pozwala na zbliżenie się do nominalnej 19% stawki opodatkowania generowanych zysków.

Czytaj więcej: Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych w Polsce

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

 

3. Zmiany w prawie pracy – co muszą wiedzieć firmy?

Nowy Rok, to dwie wielkie nowelizacje Kodeksu pracy: pierwsza nowelizacja ustala dokładne zasady wprowadzenia i funkcjonowania pracy zdalnej oraz umożliwienie pracodawcom przeprowadzania prewencyjnej i wyrywkowej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Jeśli chodzi o pracę zdalną, wprowadzenie jej jako rozwiązania stałego, a nie jedynie tymczasowego – stosowanego w warunkach nadzwyczajnych, spowodowanych epidemią COVID-19, jest potrzebnym rozwiązaniem dla obu stron stosunku pracy. Wprowadzenie pracy zdalnej łączy się z kolejną dużą ilością nowych obowiązków dla pracodawców (np. konieczność wprowadzenia regulaminów pracy zdalnej). Po wprowadzeniu pracy zdalnej, na stałe z kodeksu pracy zostanie usunięta telepraca.

Pracodawcy zyskają ponadto możliwość przeprowadzania prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Kontrole te będą możliwe tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Potrzebne będzie dostosowanie wewnętrznych regulaminów (albo stworzenie nowych), aby można było sprostać wymaganiom, ale także skorzystać z uprawnień przewidzianych w nowelizacji Kodeku pracy. Zmiany wejdą w życie w I kwartale 2023 roku.

Druga wielka nowelizacja (nadal na etapie prac Rządu) ma na celu implementację dwóch ważnych Dyrektyw Parlamentu i Rady UE: Dyrektywy UE 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. Transparency Directive) oraz Dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. Work-Life Balance Directive). Termin wdrożenia obu Dyrektyw minął 1 sierpnia 2022. Można zatem oczekiwać, że także wdrożenie obu Dyrektyw stanie się faktem najpóźniej w 2023 r.  Zmiany będą m.in. dotyczyć urlopów ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych, nowego urlopu opiekuńczego, ale także umów na okres próbny, sposobu wypowiadania umów na czas określony, czy obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec pracownika. Powyższe regulacje wymogą rewizję dokumentacji HR w szerokim zakresie.

Czytaj więcej: Rewolucyjne zmiany w prawie pracy – najważniejsze informacje

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Jolanta Zarzecka-Sawicka, tel. +48 885 661 238, jolanta.zarzecka-sawicka@pl.gt.com

4. Największa reforma KSH w praktyce

13 października 2022 r. weszła w życie głośna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do polskiego porządku prawnego tzw. prawo holdingowe. Jednakże, regulacje związane z grupami spółek, nie są jedynymi zmianami. Ustawa bowiem wprowadza dodatkowo szereg rozwiązań w zakresie wzmocnienia pozycji rad nadzorczych oraz nakłada dodatkowe obowiązki na piastunów organów spółek kapitałowych, jak również modyfikuje nieco zakres ich odpowiedzialności. W 2023 r. spółki będą zobowiązane zmierzyć się z nowymi regulacjami i zastosować je w praktyce.

Czytaj więcej: Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – kogo dotyczą zmiany?

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Justyna Nykiel, tel. +48 601 256 678, justyna.nykiel@pl.gt.com

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

5. Sankcje na Rosję – o czym firmy muszą pamiętać?

Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała twardą reakcję prawodawcy unijnego oraz polskiego, która prowadzić ma do ograniczenia zdolności Kremla do finansowania wojny. Szereg unijnych oraz polskich regulacji sankcyjnych skierowany jest do prywatnych przedsiębiorców. Celem uniknięcia wysokich kar za naruszenie sankcji, powinni oni rozważyć w 2023 roku wprowadzenie u siebie procedur, umożliwiających należytą weryfikację kontrahentów i dostarczanych im towarów i technologii, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka złamania zakazów sankcyjnych. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, czego dotyczą sankcje nałożone na Rosję, a także jakie są kary za naruszenie przepisów sankcyjnych, w jaki sposób weryfikować kontrahentów, by uniknąć sankcji za naruszenie polskiej lub unijnej listy sankcyjnej.

Czytaj więcej: Lista sankcyjna – czy możesz na nią trafić?

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Justyna Nykiel, tel. +48 601 256 678, justyna.nykiel@pl.gt.com

6. e-Doręczenia – co trzeba o nich wiedzieć w 2023 roku?

Przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, regulują zasady przepływu korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi (w szczególności sądy i urzędy) a innymi podmiotami, w tym także przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do CEiDG oraz spółkami prawa handlowego. Podmioty te będą zobowiązane do posiadania i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, a także wyznaczenia administratora skrzynki do doręczeń. Pierwotnie, obowiązek miał być wprowadzony jeszcze w 2022 r., natomiast obecnie dokładny termin wejścia w życie zmian nie jest znany. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, ostateczną datę ogłosi Minister Cyfryzacji przed końcem 2024 r. Po ogłoszeniu, przedsiębiorcy będą mieli 3 miesiące na uruchomienie skrzynki.

Czytaj więcej: 2022 bez e-Doręczeń? Zmiana terminu obowiązku nałożonego na spółki

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Justyna Nykiel, tel. +48 601 256 678, justyna.nykiel@pl.gt.com

 

7. Rewolucja w otoczeniu prawnym e-commerce i prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r.

Z początkiem nowego roku wejdą w życie istotne zmiany prawne dotyczące bezpośrednio sektora e-commerce. Do polskiego porządku prawnego zostaną implementowane dyrektywy unijne – tzw. Omnibus, Dyrektywa Cyfrowa i Dyrektywa Towarowa. Wdrażane zmiany obejmą zarówno obowiązki informacyjne, jak również nowe instrumenty ochrony konsumentów, zarówno w zakresie sprzedaży internetowej, jak i (w pewnym zakresie) stacjonarnej. Zmieni się również regulacja dotycząca rękojmi – rękojmia za wady fizyczne rzeczy zostanie zastąpiona niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową. Konieczne stanie się zmodyfikowanie i zaktualizowanie regulaminów sklepów internetowych i wprowadzenie dodatkowych oznaczeń. Nowe przepisy mogą nawet spowodować konieczność zmian w zakresie niektórych strategii marketingowych czy aktualizacji funkcjonalności sklepów internetowych. Warto do tych zmian przygotować się jak najszybciej.

Czytaj więcej: Zmiany w zakresie rękojmi po wdrożeniu dyrektyw towarowej i cyfrowej

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Agnieszka Lorenz, tel. +48 693 973 135,

8. Fundacje rodzinne – pomoc w planowaniu sukcesji

Zgodnie z zapowiedziami w 2023 roku wejdą w życie przepisy dotyczące funkcjonowania fundacji rodzinnych. Nowa instytucja prawna pozwoli na łatwiejsze budowanie ładu rodzinnego oraz planowanie i wdrażanie sukcesji. Ze względu na swój szczególny charakter fundacje będą mogły stanowić narzędzie dla budowy rodzinnego kapitału i ograniczenie ryzyka podziału majątku rodzinnego pośród spadkobierców lub sprzedaży udziałów osobom spoza rodziny. Nowe przepisy mają również przynieść korzystne – z punktu widzenia planowania sukcesyjnego – zmiany w zakresie zachowku.

Czytaj więcej: Fundacja Rodzinna – jakie możliwości da firmom rodzinnym nowa forma prawna?

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Maja Jabłońska, tel. +48 661 530 073, maja.jablonska@pl.gt.com

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.