Miniony rok przyniósł liczne zmiany w przepisach, które będą rzutować na decyzje przedsiębiorców także w roku 2024. Firmy czeka również dostosowanie do całkiem nowych regulacji. Poniżej prezentujemy zestawienie zagadnień prawnych, które naszym zdaniem w nadchodzącym roku mogą okazać się istotne dla biznesu w Polsce.

1. E-Doręczenia – nowy obowiązek dla spółek

System e-Doręczeń będzie docelowo jedynym sposobem komunikacji pomiędzy organami i sądami a przedsiębiorcami. W pełni elektroniczna platforma miałaby zastąpić ePUAP oraz klasyczne listy polecone, co przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z obsługą korespondencji oraz wpłynie na szybkość wymiany informacji między podmiotami. E-Doręczenia będą obowiązkowe m.in. dla spółek, przedsiębiorców oraz osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Więcej na ten temat można przeczytać a naszych publikacjach, bowiem o obowiązku utworzenia skrzynki do doręczeń elektronicznych, w związku z wejściem przepisów o e-Doręczeniach donosiliśmy już kilkukrotnie przy okazji omawiania zmian w prawie na 2022 i 2023 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami obowiązek będzie wdrożony do końca 2023 r., a dla spółek zarejestrowanych przed 30 grudnia 2023 r. do 30 marca 2024 r.

Jednakże, w opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji pod koniec listopada komunikacie pojawiły się doniesienia o planach przesunięcia tego terminu o kolejny rok. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany terminów, a przedsiębiorcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i monitorować zmiany w zakresie wejścia w życie obowiązku

Więcej: Przesunięcie terminu na wdrożenie e-Doręczeń

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Justyna Nykiel, tel. +48 601 256 678justyna.nykiel@pl.gt.com

2. Zmiany w prawie spadkowym

Pod koniec 2023 roku znowelizowane zostały przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie spadkobrania. Najważniejsza z nich dotyczy uproszczenia procedury odrzucenia spadku po małoletnim, która to procedura dotychczas nawet w oczywistych przypadkach prowadziła do konieczności występowania o zgodę sądu na odrzucenie spadku. Inne zmiany wprowadzają nowe przesłanki pozwalające na uznanie kogoś za niegodnego dziedziczenia oraz zmieniają krąg spadkobierców ustawowych.

Więcej: Zmiany w prawie spadkowym – nowy krąg spadkobierców i łatwiejsze odrzucenie spadku po małoletnim

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Maja Jabłońska, tel. +48 661 530 073, maja.jablonska@pl.gt.com

3. Ochrona sygnalistów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. nakładająca obowiązek wdrożenia procedur zabezpieczających sygnalistów (tj. osoby zgłaszające naruszenia prawa w organizacji) w dalszym ciągu nie została wdrożona w Polsce (chociaż termin wyznaczony na implementację dawno już upłynął). W Sejmie powstało kilka projektów ustaw, co pokazuje z jak złożonym zagadnieniem mamy do czynienia. Tymczasem kwestia ochrony sygnalistów jest niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonowania każdej organizacji. Założeniem przepisów jest bowiem przyjęcie procedur, które zapewnią sygnalistom ochronę ich sytuacji prawnej (w szczególności brak możliwości wyciągania jakichkolwiek konsekwencji dotyczących ich stosunku pracy) w związku dokonanymi zgłoszeniami. Będzie to wymagało od przedsiębiorców podjęcia konkretnych działań związanych ze stworzeniem polityk i regulaminów określających tryb postępowania w zakresie dokonywanych zgłoszeń. Niewątpliwie istotne będzie także właściwe przygotowanie organizacji na stosowanie przepisów – w wymiarze organizacyjnym (poprzez wyznaczenie osób odpowiadających za ten obszar) oraz edukacyjnym (w zakresie przedstawienia pracownikom pozytywnych skutków wdrożenia w organizacji mechanizmów compliance).

Więcej informacji z prawa pracy: Legalizacja pracy cudzoziemców

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Jolanta Zarzecka-Sawicka, tel. +48 885 661 238jolanta.zarzecka-sawicka@pl.gt.com

 

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria Prawna
Dowiedz się więcej

4. Przejrzystość i równość wynagrodzeń

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 o równości i przejrzystości wynagrodzeń jest kolejnym działaniem ukierunkowanym na zwiększenie transparentności działań w obszarze zatrudnienia. Przejęte przez organy Unii Europejskiej przepisy zakładają nałożenie na pracodawców obowiązku informowania o wysokości średniego poziomu wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę nie tylko pośród swoich pracowników, ale do udzielania informacji o wynagrodzeniach już na etapie rekrutacji. Istnienie takiego obowiązku budzi wiele emocji wśród pracodawców.

Ponadto, co wydaje się bardziej istotne, nowe przepisy będą oddziaływały w obszarze dyskryminacji płacowej ze względu na płeć- pracodawcy będą bowiem zobowiązani do upubliczniania informacji o istniejącej luce płacowej w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Nałożone obowiązki wymuszą na pracodawcach dokonanie przeglądu stosowanych polityk wynagradzania, systemów premiowania i ścieżek awansu. Dla pracodawców, którzy dotychczas nie sformalizowali w żaden sposób powyższych zagadnień, zaadresowanie wymagań stawianych przez nowe przepisy będzie wiązało się z koniecznością opracowania i wprowadzenia odpowiednich narzędzi.

Więcej informacji z prawa pracy: Wynagrodzenie minimalne w 2024 r. ponownie wzrośnie dwukrotnie

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Jolanta Zarzecka-Sawicka, tel. +48 885 661 238jolanta.zarzecka-sawicka@pl.gt.com

5. Ważne zmiany w reorganizacjach spółek – przekształcenia, połączenia, podziały

Dnia 15 września 2023 r. weszła w życie istotna nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Mimo dużej zmienności regulacji prawnych w Polsce, przepisy dotyczące procesów reorganizacyjnych nie były w tak znaczący sposób modyfikowane od ponad 20 lat, to jest od czasu uchwalenia Kodeksu Spółek Handlowych.  Na mocy omawianej nowelizacji ustawodawca wprowadził wiele rozwiązań, dzięki którym konsolidacja spółek małych i dużych grup kapitałowych będzie łatwiejsza, a procesy, które dotychczas były niemożliwe do zrealizowania, będą mogły zostać wdrożone.

Katalog regulacji krajowych poszerzył się o niemożliwy do przeprowadzenia wcześniej rodzaj podziału tj. podział przez wyodrębnienie, który stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego aportu, uwzględniając przy tym zasady sukcesji uniwersalnej. Wdrożono również nową formułę połączenia uproszczonego, dzięki której rozszerzono katalog procesów, które mogą zostać przeprowadzone w ramach jednej grupy kapitałowej bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. W ramach wprowadzonych zmian uregulowano również transgraniczne procesy reorganizacyjne, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy będą mogli w sposób bardziej elastyczny rozwijać swoje działania na terenie Unii Europejskiej. Nowe narzędzia w połączeniu z istniejącymi dotąd rozwiązaniami powodują wzrost zainteresowania przedsiębiorców i nasuwają pytania o to, jaka jest aktualnie optymalna i najwłaściwsza forma prowadzenia biznesu.

Więcej: Nowy rodzaj połączenia uproszczonego – kiedy można i warto z niego skorzystać?

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233grzegorz.szysz@pl.gt.com

6. Wyzwania compliance na rok 2024

W dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym przedsiębiorcy muszą być gotowi na konieczność adaptacji do nowych wymagań prawnych. Zmiana modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, kolejne pakiety sankcji na Rosję i Białoruś, czy też zmiany wymagań w zakresie weryfikacji kontrahentów przez instytucje obowiązane to tylko część wyzwań, które przynieść może rok 2024. Co więcej, zbliżający się rok 2024 może wiązać się dla przedsiębiorców również z koniecznością stawienia czoła wzmożonym kontrolom weryfikującym przestrzeganie przepisów z zakresu m. in. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czy też sankcji. Aby uniknąć ryzyka wykorzystania prowadzonego przez nich biznesu do działań przestępczych, powinni oni rozważyć wprowadzenie w swoich firmach narzędzi i procedur umożliwiających identyfikację i monitorowanie transakcji mogących prowadzić do potencjalnych nieprawidłowości.

Przedsiębiorcy, którzy skutecznie sprostają tym wyzwaniom, nie tylko nie narażą się na negatywne konsekwencje prawne i reputacyjne związane z naruszeniem przepisów prawnych, ale mogą również zyskać przewagę konkurencyjną względem innych podmiotów działających na rynku.

Więcej: Kogo dotyczą obowiązki AML?

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Justyna Nykiel, tel. +48 601 256 678justyna.nykiel@pl.gt.com

7. Fundacja rodzinna w 2024 r.

Fundacje rodzinne, po wielu latach oczekiwania stały się elementem naszego porządku prawnego.  Fundacja Rodzinna to narzędzie planowania sukcesyjnego, które pozwala na skuteczne przekazywanie majątku oraz zachowanie kontroli nad nim przez rodzinę, zachowując jednocześnie majątek rodzinny w jednym podmiocie (a zatem nie pozwalając na jego rozdrobnienie). Dodatkowo, ustawodawca przewidział korzystny model opodatkowania fundacji rodzinnych, który zachęca do budowy kapitału rodzinnego w fundacji.

Więcej: Jak zarejestrować fundację rodzinną?

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Maja Jabłońska, tel. +48 661 530 073maja.jablonska@pl.gt.com

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Kancelaria Prawna
Dowiedz się więcej

8. Sytuacja spółek posiadających nieruchomości rolne

Początek IV kwartału 2023 roku wiązał się z wejściem w życie ważnej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”). Nowelizacja doprecyzowała reguły obrotu nieruchomościami rolnymi. Pierwsza zmiana jest fundamentalna: w 2024 r. UKUR będzie dotyczył mniejszej liczby nieruchomości rolnych. Prawodawca zdecydował się na wprowadzenie dolnej granicy powierzchni nieruchomości rolnych tak, aby regułami UKUR objąć wyłącznie przypadki niebagatelne. Uporządkowane zostały również reguły obrotu w odniesieniu do przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych w spółki kapitałowe na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to większą pewność dla przedsiębiorców przekształcających się. Nowelizacja zmieniła także sytuację fundacji rodzinnych jako podmiotów nabywających i zbywających nieruchomości rolne. Warto przypomnieć, że zmiany te zostały dokonane bardzo krótko po wprowadzeniu uprzywilejowania fundacji rodzinnych. Wreszcie, zmiany wpływają m.in. na zbywanie praw udziałowców i akcjonariuszy spółek-właścicieli nieruchomości rolnych. W tym zakresie, nowelizacja dodatkowo komplikuje sytuację grup kapitałowych, ponieważ znacząco rozszerza prawa KOWR na udziały i akcje należące do spółek dominujących.

Więcej: Nowe reguły obrotu nieruchomościami rolnymi od 5 października 2023 r.

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Maja Jabłońska, tel. +48 661 530 073maja.jablonska@pl.gt.com

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.