Pracodawcy coraz częściej decydują się na wdrożenie i stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodu (tzw. 50% kosztów uzyskania przychodu). Nie dziwi więc fakt, że urzędy skarbowe częściej zaczynają weryfikować prawidłowość stosowania 50% KUP. W niniejszym artykule przedstawiamy po krótce o jakie rzeczy mogą pytać urzędy skarbowe i jak zawczasu przygotować się do takich czynności.

Pracodawcy coraz częściej stosują 50% KUP

Rozwiązanie 50% kosztów uzyskania przychodu znajduje się w obiegu prawnym od bardzo długiego czasu, niemniej dopiero w ostatnich latach zaobserwować można wzmożone zainteresowanie pracodawców tą preferencją. Może to być związane m.in. z trudnością pozyskania wykwalifikowanego personelu oraz wysokimi wymaganiami finansowymi pracowników. Korzystanie z już obecnych rozwiązań takich jak 50% koszty uzyskania przychodu pozwala na efektywne zwiększenie wynagrodzenia netto pracownika przy zachowaniu takich samych kosztów zatrudnienia dla pracodawcy.

O zaletach i stosowaniu przedmiotowej preferencji pisaliśmy m.in.: Autorskie koszty uzyskania przychodów – komu przysługują?

Rośnie liczba kontroli 50% KUP przez organy podatkowe

Większa liczba korzystających z 50% KUP przełożyła się również na większe zainteresowanie organów podatkowych weryfikacją tego rozwiązania.  W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy, że w stosunku do lat ubiegłych, coraz więcej przedsiębiorców otrzymuje pisma dotyczące czynności sprawdzających w zakresie autorskich kosztów uzyskania przychodu. Organy pytają o rzeczy ogólne jak i bardzo specyficzne dla konkretnych firm, dlatego warto zawczasu odpowiednio przygotować pełną dokumentację pod stosowanie 50% KUP.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Najczęstsze pytania Urzędu Skarbowego o autorskie koszty uzyskania przychodu

Pytania organów podatkowych w zakresie 50% KUP mogą m.in. dotyczyć:

  1. Zestawienia pracowników, których przychód został objęty autorskimi kosztami uzyskania przychodu,
  2. Przekazania umowy o pracę, zlecenie lub dzieło z pracownikami, dla których zastosowano autorskie koszty uzyskania przychodu,
  3. Sposobu wyodrębniania honorarium od innych składników wynagrodzenie pracowników wraz z dokumentacją ewidencyjną.

Urząd skarbowy chce więc żądać uzyskania potwierdzenia, czy:

  • Utwory zostały faktycznie stworzone,
  • Pracownikowi przysługiwało honorarium za stworzone utwory, jeżeli tak, w jaki sposób zostało ono wyodrębnione od wynagrodzenia podstawowego,
  • Doszło do przeniesienia praw własności intelektualnej do stworzonego utworu przez pracownika na pracodawcę oraz w jakiej formie utwory są przechowywane (obiektywny dowód),
  • Honorarium zostało obliczone w prawidłowy sposób,
  • W umowie o pracę znajdują się odpowiednie zapisy regulujące stosowanie 50% KUP.

Jak przygotować się do kontroli 50% kosztów uzyskania przychodu?

Zakres weryfikacji ze strony urzędu skarbowego może więc być stosunkowo szeroki i wymaga odpowiedniego przygotowania, aby uniknąć potencjalnego zakwestionowania prawa do korzystania przez pracowników z autorskich kosztów uzyskania przychodu. Cofnięcie prawa do korzystania z autorskich kosztów wiązałoby się bowiem z powstaniem niedopłaty w okresie stosowania 50% KUP, a do zaległego podatku należałoby również obliczyć odsetki za zwłokę. Urząd skarbowy w takiej sytuacji jest również uprawniony do nałożenia dodatkowych kar, jeżeli rozwiązanie 50% KUP było stosowane bez zachowania należytej staranności.

Do weryfikacji 50% KUP ze strony urzędu skarbowego należy przede wszystkim przygotować odpowiednie dokumenty. Jednym z najważniejszych dokumentów jest sama umowa o pracę, która powinna zawierać wszystkie elementy wymagane ustawą oraz wynikające z interpretacji ogólnej, tj. zapis o przeniesieniu praw własności intelektualnej oraz określenie honorarium. Ze względu na różny sposób określania honorarium, należy zastosować metodę najbardziej odpowiadającą specyfice prowadzonej działalności gospodarczej oraz charakteru pracy pracowników.

Poza samą umową o pracę, kwestie autorskich kosztów uzyskania przychodu może regulować odrębny regulamin, z którego wynikałyby m.in. zasady przekazywania oraz przechowywania wytworzonych przez pracowników utworów. Urząd skarbowy może bowiem wezwać podatnika do przekazania przykładowych utworów, aby udowodnić, że pracownicy faktycznie wykonywali pracę twórczą.

Istnieje również szereg innych – istotnych w kontekście stosowania 50% KUP – dokumentów, do których odniesiono się w interpretacji ogólnej: 50% koszty uzyskania przychodów – interpretacja ogólna

Odpowiednie wdrożenie rozwiązania autorskich kosztów uzyskania przychodu już na samym początku ich stosowania pozwoli na bezpieczne zebranie wszystkich dokumentów przed kontrolą/czynnościami sprawdzającymi na bieżąco. Wówczas pracodawca nie będzie musiał odtwarzać wykonanych prac przez pracowników bądź weryfikować historycznych danych w celu sprawdzenia które utwory zostały przekazane w danym miesiącu i jakie honorarium przysługiwało pracownikowi.

Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodu jest obwarowane wieloma wymogami prawnymi. Z tego względu należy przygotować wszystkie dokumenty oraz obiektywne dowody faktycznego przekazywania utworów przez pracowników, aby urząd skarbowy nie mógł zakwestionować naliczonych 50% KUP w toku prowadzenia czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Czytaj więcej o 50% kosztów uzyskania przychodu:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.