Polski Ład wprowadził zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Niniejszy artykuł przedstawia ogólne informacje na temat instytucji 50% kosztów uzyskania przychodów oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione w celu ich stosowania.

Zasady stosowania 50% KUP – podstawa prawna

Zasady stosowania 50% KUP reguluje art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy PIT.

Ważny fragment

50% koszty uzyskania przychodów należy stosować w przypadku wynagrodzeń z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

Jest to jedna z podstawowych przesłanek stosowania 50% KUP. Należy pamiętać, że autorskie koszty uzyskania przychodów dotyczą zarówno umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

Dla kogo 50% KUP?

50% KUP powinny być stosowane w przypadku wynagrodzeń podatników-twórców (wykonujących działalność twórczą) uzyskujących przychody z przeniesienia autorskich praw do stworzonych utworów.

Ustawa zawiera zamknięty katalog zawierający przychody z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami;
 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej;
 • tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że 50% KUP można stosować wyłącznie do wyżej wymienionych przychodów.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Jakie są warunki stosowania 50% KUP?

Jednym z głównych warunków stosowania 50% KUP jest posiadanie przez pracownika statusu właściciela praw autorskich do wytworzonego utworu. Oznacza to, że pracownik pierwotnie musi być właścicielem wytworzonych praw, które następnie są przenoszone na pracodawcę.

Ponadto wynagrodzenie (honorarium), do którego stosowane będą 50% KUP, musi zostać szczegółowo wydzielone z ogółu wynagrodzenia należnego ze stosunku łączącego pracodawcę z pracownikiem. Istnieje kilka sposobów na wydzielenie takiego wynagrodzenia. Takie działania powinny następnie zostać potwierdzone w zawieranej z pracownikiem umowie o pracę.

Powyższy warunek został potwierdzony przez NSA w wyroku z dnia 7 czerwca 2022 roku o sygn. II FSK 2578/19:

,,(…) dla zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów, określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część określającą honorarium, związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła w określony sposób i na określonym polu. W przypadku wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów w ramach stosunku pracy, koniecznym jest wyodrębnienie części wynagrodzenia należnej między innymi za rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi do tego utworu, bo to z tytułu przyjęcia tego utworu i związanych z nim praw majątkowych pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie. Określenie tej wielkości powinno być zawarte bądź w umowie o pracę, bądź w innych postanowieniach obowiązujących danego pracodawcę i jego pracowników, jak np. w regulaminie wynagradzania, aneksie do umowy o pracę.’’

Dodatkowo, w celu skorzystania z przedmiotowej ulgi, należy prowadzić dokumentację, która zawierać będzie ewidencję wytworzonych przez pracownika utworów.

Jaki jest limit w 2022 r. dla 50% KUP?

W 2022 r. podatnicy mogą odliczyć  50% przychodów, nie więcej jednak niż 120 000 złotych rocznie. Przychód jest pomniejszany o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne , przypadające na przychód z tytułu przeniesienia autorskich praw.

Podsumowując, stosowanie 50% KUP to jedno ze skutecznych narzędzi umożliwiających zwiększenie wynagrodzenia netto pracownikom. Aby jednak możliwe było ich stosowanie, konieczne jest dopełnienie określonych ustawowo warunków.

WSPOŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Asystent, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.