Autorskie koszty podatkowe zyskały na atrakcyjności od początku 2022 roku. Ma to szczególne znaczenie w kontekście niekorzystnych zmian wprowadzanych Polskim Ładem.

Stosowanie autorskich kosztów podatkowych – interpretacja ogólna

Dnia 15 września 2020 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie stosowania autorskich kosztów podatkowych. Jak zaznaczono:

Ważny fragment

Celem interpretacji jest wskazanie warunków, których spełnienie umożliwia zastosowanie, w tym przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę), 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami.

W wydanej interpretacji oprócz przepisów o podatku dochodowym, organ podatkowym w szeroki zakresie odwołuje się do regulacji dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, które pozostają w bezpośrednim związku z omawianą preferencją.

Prawa autorskie do utworu

Majątkowe prawa autorskie przysługują twórcom, których utwory podlegają ochronie prawno-autorskiej na podstawie właściwych przepisów. Wszelkie utwory są przedmiotem prawa autorskiego już od chwili ustalenia w jakiejkolwiek postaci, również wówczas, gdy nie są jeszcze ukończone. Twórca może zbyć prawa majątkowe do utworu odpłatnie, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.

Ważny fragment

Wynagrodzenie otrzymywane w wyniku owego zbycia utworu jest przedmiotem preferencji określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Prawa autorskie do utworów, powstałych w trakcie trwania stosunkiem pracy – wątpliwości podatników

W interpretacji ogólnej organ odwołuje się do wątpliwości podatników dotyczącej rozporządzania prawami autorskimi do utworów, powstałych w wyniku wykonywania prac związanych ze stosunkiem pracy:

Jest to nabycie następcze w drodze tzw. cessio legis. Przed przyjęciem utworu prawa autorskie majątkowe przysługują twórcy. (…) W konsekwencji, z chwilą przyjęcia utworu dochodzi do rozporządzenia majątkowym prawem autorskim.

Innym sygnalizowanym problemem na przekroju ostatnich lat była konieczność określenia honorarium za przeniesienie praw autorskich, do którego należy stosować 50% KUP. Ustawa o podatku dochodowym w żaden sposób nie reguluje bowiem tej kwestii.

Autorskie koszty podatkowe, które wynoszą 50% przychodu należy stosować wyłącznie do tej części wynagrodzenia pracownika, która należna jest za przeniesienie majątkowych praw autorskich. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie ich do całości wynagrodzenia należnego ze stosunku pracy. Znajduje to również bezpośrednie odzwierciedlenie w obowiązku określenia i udokumentowania odrębnego honorarium.

W interpretacji wskazuje się:

Zasady wypłaty tych należności może szczegółowo określać umowa o pracę, regulamin wynagradzania oraz inne regulacje wewnątrzzakładowe, lub umowa cywilnoprawna (kontrakt), na podstawie której dochodzi do powstania utworu.

Ważne jest również to, że do zapłaty może dojść przed faktycznym przekazaniem utworu pracodawcy. Wówczas taka część wynagrodzenia będzie traktowana jako zaliczka na poczet praw autorskich przekazanych w przyszłości.

Podsumowując, w interpretacji ogólnej, Ministerstwo Finansów odniosło się do niektórych z sygnalizowanych wątpliwości podatników w zakresie stosowania autorskich kosztów podatkowych. W celu korzystania z 50% KUP niezbędne jest wdrożenie stosowanej dokumentacji.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Asystent, Bieżące doradztwo podatkowe

Więcej o stosowaniu 50% KUP:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.