Znaczna część obszaru województwa podlaskiego objęta jest ochroną prawną, a rozwój regionu uwarunkowany został siecią Natura 2000. Podwyższony reżim inwestycyjny oraz trudniejsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 powodują konieczność specjalnego potraktowania podmiotów, które zdecydują się tam podjąć działalność.

Na obszarach tych powinna być wspierana każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności. W ten sposób region ma szansę wykorzystać właściwie swoją „zieloność” i potencjał, m.in. w dziedzinie turystyki kwalifikowanej, rozproszoną energetykę opartą na źródłach odnawialnych oraz business & biodiversity.

W celu wsparcia przedsiębiorczości na obszarze województwa podlaskiego, Zarząd Województwa ogłosił konkurs w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. O dofinansowanie w konkursie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie będzie dotyczyć inwestycji mających na celu zapewnienie alternatywnych źródeł dochodów dla ludności, przy jednoczesnym poszanowaniu wymogów ochrony środowiska oraz utrzymaniu jego dobrego stanu. Projekty otrzymujące dotacje w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa podlaskiego.

Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 70%, natomiast dla średnich przedsiębiorstw 60%. Nabór wniosków potrwa od 19.09.2016 do 24.10.2016.

AUTOR: Monika Jasienicka, Doradztwo europejskie

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wsparcie przedsiębiorczości w województwie podlaskim

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.