fbpx

Zmiany w formacie sprawozdań finansowych

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Treść artykułu

Nadciągają nowe regulacje w zakresie formatu sporządzania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych.

Obecnie w Sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt ustawy, dążąc do zachowania jednolitości w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej, stanowi odpowiedź m.in. na rozwiązania przewidziane w prawie europejskim.

Jedną z proponowanych zmian w ustawie o rachunkowości jest ujednolicenie formatu elektronicznego dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez emitentów. Przypomnijmy, że te podmioty mają obowiązek sporządzać swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML, w skład których wchodzą m.in. sprawozdania finansowe. Natomiast, jeżeli w skład raportu wchodzi sprawozdanie finansowe skonsolidowane sporządzone zgodnie z MSR, musi być ono dodatkowo znakowane znacznikami Inline XBRL (dalej: iXBRL).

Projekt przewiduje dodatkowo zmiany w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Kogo dotyczą zmiany formatu sprawozdań finansowych?

  • Emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
  • Jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

W projekcie zaplanowano również konieczność sporządzania sprawozdań z działalności w/w jednostek w formatach przewidzianych dla sprawozdań finansowych.

Sprawdź e-Sprawozdania Grant Thornton

Nowy format dla sprawozdań rocznych

  • XHTML – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/815 – dla emitentów oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami.
  • Inny format przeszukiwalny – wyłącznie dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami.

Co oznacza format przeszukiwalny?

W projekcie dodano definicję innego formatu przeszukiwalnego. Zgodnie z nią jest to format danych, przy użyciu którego dokument elektroniczny jest zapisany w taki sposób, że możliwe jest posłużenie się ogólnie dostępnym oprogramowaniem, przeznaczonym do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w tym formacie, w celu skutecznego przeszukania oraz skopiowania ciągu znaków alfanumerycznych zawartych w treści tego dokumentu.

Wyjaśnienie znajdziemy w uzasadnieniu do projektu:  „Wiele formatów plików danych,
w których jednostki te mogą obecnie sporządzać sprawozdania finansowe (np. PDF, DOCX), pozwala na zapisanie w nich informacji zarówno w formacie przeszukiwalnym (w formie tekstu), jak i nieprzeszukiwalnym (w formie obrazu)”.

Nowy format dla sprawozdań skonsolidowanych

-Dla emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym:

  • XHTML,
  • dodatkowo będą musiały być znakowane przy użyciu znaczników iXBRL.

– Dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym:

  • XHTML lub w innym przeszukiwalnym formacie,
  • będą mogły być znakowane przy użyciu znaczników iXBRL.

Kiedy zmiany w formacie sprawozdań finansowych wejdą w życie?

Zmienione przepisy w zakresie formatu sporządzania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych będą stosowane do sprawozdań:

  • sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.

lub

  • sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się przed 1 stycznia 2021 r.

Porównanie zmian formatu sprawozdań finansowych przed i po nowelizacji przepisów

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Przed zmianą Po zmianie
Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Postać sprawozdania: sporządzane wg ustawy o rachunkowości – elektroniczna w formacie XML; sporządzane wg MSR – dowolny format elektroniczny Postać sprawozdania: elektroniczna w formacie XHTML
Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Postać sprawozdania: dowolny format elektroniczny Postać sprawozdania: elektroniczna w formacie XHTML, lub inny przeszukiwalny format
Sprawozdania finansowe skonsolidowane Przed zmianą Po zmianie
Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Postać sprawozdania: sporządzane wg MSR – dowolny format elektroniczny Postać sprawozdania: elektroniczna w formacie XHTML przy użyciu znaczników iXBRL
Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR – niebędących emitentami, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Postać sprawozdania: dowolny format elektroniczny Postać sprawozdania: elektroniczna w formacie XHTML lub w innym przeszukiwalnym formacie; może być oznakowane przy użyciu znaczników iXBRL

Ważny fragment

Inną projektowaną zmianą, wartą odnotowania, są uproszczenia w podpisywaniu sprawozdań. Elektroniczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności będzie mógł podpisać jeden członek zarządu wieloosobowego, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez pozostałych członków zarządu.

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: e-Sprawozdania Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane