Obywatele Ukrainy, spełniający określone wymagania ustawowe, uprawnieni są do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

AKTUALIZACJA 

Uwaga! Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza ułatwienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Ukrainy.

Zgodnie ze wspomnianą Ustawą, wszyscy obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny, w tym również osoby nieposiadające innego tytułu pobytowego, a korzystające z prawa do 18-miesięcznego pobytu na terytorium RP, przyznanego przez Ustawę, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Wymogiem jest w tym wypadku jednak uzyskanie przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium RP przestanie być legalny, podlegać będzie on wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kiedy cudzoziemiec może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, cudzoziemcy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak stanowi ustawa, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Czytaj więcej: Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Ważny fragment

Inaczej sytuacja wygląda natomiast w przypadku obywateli innych państw, w tym m. in. Ukrainy. Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce muszą oni bowiem legitymować się posiadaniem określonego tytułu pobytowego.

Takimi tytułami są m. in.:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • w określonych w ustawie okolicznościach, zezwolenie na pobyt czasowy,
 • status uchodźcy,
 • ochrona uzupełniająca,
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany,
 • ochrona czasowa,
 • posiadanie ważnej Karty Polaka.

Obywatele państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, którzy nie posiadają jednego ze wskazanych w ustawie tytułów pobytowych, mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie:

 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostej spółki akcyjnej,
 • spółki akcyjnej.

Są oni uprawnieni również do przystępowania do takich spółek, a także obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Jakie są cechy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu w Polsce. Cechuje ją m. in.:

 • brak jakichkolwiek wymogów kapitałowych – nie jest konieczne wnoszenie żadnych wkładów w momencie rozpoczynania działalności,
 • możliwość skorzystania w określonym w przepisach zakresie z ulg i zwolnień w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • brak podwójnego opodatkowania – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest wyłącznie podatnikiem podatku od osób fizycznych (PIT) i wybiera korzystną dla niego formę opodatkowania,
 • możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości lub ewidencji (w przypadku nieprzekroczenia ustawowego progu przychodów),
 • możliwość swobodnego wypłacania zysku z działalności.

Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania z nią związane całym swoim majątkiem.

Czytaj więcej o prawnych rozwiązaniach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy

 1. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku? INSTRUKCJA
 2. Jak zalegalizować pobyt czasowy członków rodzin obywateli Ukrainy?
 3. Projekt specustawy: praca dla uchodźców z Ukrainy dzięki pieczątce w paszporcie?
 4. Pomoc Ukrainie a podatek PIT, CIT i dochodowy
 5. Pomoc dla obywateli Ukrainy a podatek dochodowy i VAT
 6. Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?
 7. Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?
 8. Specustawa: legalizacja pobytu i pracy uchodźców z Ukrainy
 9. Darowizny na rzecz Ukrainy bez podatku w spółkach ryczałtowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.