Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu w Polsce. Obywatele Ukrainy, posiadający określony tytuł pobytowy, mogą rozpocząć swoją działalność w tej formie od razu po uzyskaniu wpisu do CEIDG.

AKTUALIZACJA 

Uwaga! Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza ułatwienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Ukrainy.

Zgodnie ze wspomnianą Ustawą, wszyscy obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny, w tym również osoby nieposiadające innego tytułu pobytowego, a korzystające z prawa do 18-miesięcznego pobytu na terytorium RP, przyznanego przez Ustawę, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Wymogiem jest w tym wypadku jednak uzyskanie przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium RP przestanie być legalny, podlegać będzie on wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Założenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza CEIDG-1. Wniosek o wpis do CEIDG może zostać złożony na trzy różne sposoby:

 • przez Internet – za pośrednictwem strony internetowej www.biznes.gov.pl – w tym przypadku zgłoszenie powinno zostać podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 • w dowolnym urzędzie miasta lub gminy – tożsamość składającego wniosek zostanie potwierdzone na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • pocztą, poprzez wysyłkę listem poleconym – w takim wypadku podpis pod wnioskiem powinien zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Jeżeli formularz zgłoszeniowy został wypełniony poprawnie, wpis do CEIDG powinien nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. W innym wypadku urząd miasta lub gminy, do którego złożony został wniosek, wezwie do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Czytaj więcej: Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Ważny fragment

Niezależnie od wybranej formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG, jest ono bezpłatne.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Co należy zrobić po rejestracji w CEIDG?

Na podstawie złożonego formularza CEIDG-1, przygotowane zostanie również zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jako płatnik składek), Głównego Urzędu Statystycznego, a także do właściwego urzędu skarbowego.

Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, którzy podlegać będą obowiązkowi rejestracji jako podatnicy VAT, możliwe jest dołączenie do zgłoszenia do CEIDG również formularza VAT-R, stanowiącego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej stanowić będzie tytuł do objęcia przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny ubezpieczeniem społecznym, konieczna będzie dodatkowa rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, poprzez wypełnienie formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA (w zależności od wybranych ulg i zakresu ubezpieczenia), a także formularza ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego). Zgłoszenie do ZUS wiąże się z rejestracją w Narodowym Funduszu Zdrowia, co oznacza, że przedsiębiorca oraz członkowie jego rodziny otrzymają prawo do korzystania z usług publicznej służby zdrowia.

Co więcej, należy również pamiętać o tym, że w przypadku prowadzenia działalności regulowanej, konieczne może okazać się uzyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do odpowiedniego rejestru.

Ważny fragment

Przed rozpoczęciem działalności warto zatem dokonać analizy, czy jej zakres nie podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczególnym ograniczeniom.

Postępowanie dotyczące rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG cechuje się dużym stopniem odformalizowania. Nie powinno zatem stanowić dla obywateli Ukrainy znaczącej przeszkody w rozpoczęciu prowadzenia biznesu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej o prawnych rozwiązaniach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy

 1. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku? INSTRUKCJA
 2. Jak zalegalizować pobyt czasowy członków rodzin obywateli Ukrainy?
 3. Projekt specustawy: praca dla uchodźców z Ukrainy dzięki pieczątce w paszporcie?
 4. Pomoc Ukrainie a podatek PIT, CIT i dochodowy
 5. Pomoc dla obywateli Ukrainy a podatek dochodowy i VAT
 6. Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?
 7. Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?
 8. Specustawa: legalizacja pobytu i pracy uchodźców z Ukrainy
 9. Darowizny na rzecz Ukrainy bez podatku w spółkach ryczałtowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.