fbpx

Treść artykułu

Prawo do skorzystania z ulgi IP Box wciąż staje pod znakiem zapytania w przypadku, gdy podatnik nie prowadził odrębnej ewidencji związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej na bieżąco. Spór pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi obecnie coraz częściej rozstrzygany jest przez sądy.

Prawo do skorzystania z ulgi IP Box, funkcjonującej od początku 2019 r., wiąże się z wieloma wymogami. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji, w której wyodrębnione zostanie każde z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w stosunku do których podatnik ma zamiar zastosować preferencję podatkową.

Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z ulgi IP Box

Owa ewidencja ma pozwalać na ustalenie kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione w trakcie rozwoju danego kwalifikowanego IP, jak również dochodów (strat) uzyskanych w związku z używaniem danego kwalifikowanego IP. Ma to bezpośredni związek z koniecznością prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania preferencyjną stawką.

Czytaj więcej >> IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Stanowisko organów interpretacyjnych

Do niedawna funkcjonowało jedynie niezachwiane stanowisko organów interpretacyjnych, zgodnie z którym istnieje wymóg prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów IP Box na bieżąco.

Oznaczało to, iż już w momencie rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do powstania kwalifikowanego IP, podatnik musiałby podejmować decyzję, iż zamierza w przyszłości zastosować 5% stawkę opodatkowania do dochodów z tego prawa własności intelektualnej. W konsekwencji, już od momentu rozpoczęcia tych prac powinien prowadzić ewidencję, w której będzie wyodrębniał każde IP oraz związane z nim koszty i przychody.

Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?

W wielu interpretacjach indywidualnych, Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem podatników, którzy sporządzili ewidencję dopiero na potrzeby rozliczenia ulgi IP Box, a więc po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie ze stanowiskiem organów, nie sposób żeby taka ewidencja odzwierciedlała należyte prowadzenie ksiąg, a tym samym nie można jej uznać za rzetelną.

Chociażby, w interpretacji z dnia 22 października 2019 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.303.2019.3.MST), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał:

Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, przekreśla uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Czytaj więcej >>  Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe

Wyroki na korzyść podatników

Spór pomiędzy organami interpretacyjnymi a podatnikami zamierzającymi skorzystać z ulgi IP Box zaczęły rozstrzygać sądy administracyjne. Te natomiast, obecnie stają po stronie podatnika.

Jednym z pierwszych wyroków korzystnych dla podatnika, jest wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 115/20). Sąd zwrócił uwagę, iż przepisy ustaw o podatkach dochodowych nakładają na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób rzetelny i sprawdzalny.

Ważny fragment

Tak długo więc, jak zapisy ewidencji będą zgodne z prawdą, wymóg prowadzenia odrębnej ewidencji należy uznać za spełniony.

W innym roku, WSA we Wrocławiu (I SA/Wr 170/20) wskazał, iż:

„(…) najistotniejszym elementem jest sprawdzalność i prawidłowość informacji o których mowa w art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f.”

Natomiast w najnowszym wyroku WSA w Gdańsku (I SA/Gd 13/20) zauważył, iż żaden z przepisów regulujących zasady prowadzenia ewidencji nie określa jej formy ani nie narzuca podatnikom ram czasowych, w jakich ewidencję tę powinni przygotować.

Tak więc, nie ma znaczenia, czy podatnik będzie prowadził ewidencję na bieżąco, czy też rozpocznie przygotowanie ewidencji dla potrzeb ulgi IP Box dopiero w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu z preferencji podatkowej. Najistotniejsze jest bowiem, aby ewidencja była prowadzona w sposób zapewniający sprawdzalność i prawidłowość informacji wymaganych dla potrzeb rozliczenia ulgi IP Box.

Podsumowując, stanowiska zajmowane w przywołanych wyrokach przez WSA należy uznać za zdecydowanie korzystne dla podatników, co z pewnością pozytywnie wpłynie na sytuację podmiotów, które w przyszłości będą chciały skorzystać z ulgi IP Box. Rozbieżność linii interpretacyjnej i orzeczniczej może natomiast w przyszłość wpłynąć na konieczność zajęcia oficjalnego stanowiska przez Ministerstwo Finansów. Przywołane wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych są nieprawomocne, dlatego istotne dla ukształtowania praktyki w zakresie ewidencji może okazać się stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSPÓŁAUTOR: Joanna Krajnik, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane