fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Jedenasty wpis z cyklu „12 Przykazań ulgi IP Box” prezentuje wątpliwości związane z ulgą IP Box. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Ulga IP Box – wciąż brak wytycznych

Pomimo obowiązywania Ulgi IP Box w polskim prawie podatkowym od ponad roku, istnieje wciąż wiele wątpliwości, które zniechęcają wielu podatników do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej 5%.

Również wydane Objaśnienia podatkowe w zakresie IP Box nie pomogły kompleksowo zrozumieć instytucji ulgi IP Box.

W przeciągu roku obowiązywania ulgi zmieniało się również wielokrotnie stanowisko organów podatkowych w wydawanych interpretacjach indywidualnych, co postaraliśmy się szerzej opisać poniżej.

Niewiążące interpretacje podatkowe

Przede wszystkim, chcieliśmy zwrócić uwagę na ochronę prawną wydawanych interpretacji indywidualnych. Analizując wydane interpretacje indywidualne w zakresie ulgi IP Box można często zaobserwować, że w wezwaniach do uzupełnienia wniosku, organ zadaje pytanie, które już jest przedmiotem wniosku podantika. W praktyce oznacza to więc, że podatnicy są zmuszani do oceny własnego stanowiska, poprzez udzielenie odpowiedzi na własne pytanie. Nieudzielenie odpowiedzi na zadane w wezwaniu organu pytania może zakończyć się odmową wydania interpretacji indywidualnej w zakresie, w jakim podatnik nie odpowiedział na pytania organu.

Jako przykład może wskazać następującą sytuację: podatnik w złożonym wniosku zadaje pytanie, czy prowadzona przez niego działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej. Po czym Dyrektor KIS w przesłanym wezwaniu zadaje następujące pytanie: od kiedy wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową? Wnioskodawca odpowiada, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową np. od 1 stycznia 2019 roku. Na podstawie takich odpowiedzi wydawana jest interpretacja, w której możemy przeczytać: jak wskazał wnioskodawca, prowadzi on działalność badawczo-rozwojową od 1 stycznia 2019 roku, zatem jego stanowisko w zakresie prowadzonej działalności jako działalności badawczo-rozwojowej należy uznać za prawidłowe. Wnioskodawca myśli, że organ ocenił jego stanowisko i otrzymana interpretacja daje mu ochronę, tymczasem może okazać się kompletnie odwrotnie, ponieważ wnioskodawca sam wskazał w odpowiedzi na wezwanie, że prowadzi działalność B+R, dlatego też Dyrektor KIS uznał jego stanowisko za prawidłowe.

W przypadku udzielenia przez podatnika odpowiedzi w sposób bezpośredni, uzyskana interpretacja zawsze będzie pozytywna, natomiast wątpliwa pozostaje wiążąca moc takiej interpretacji oraz możliwość opierania się na niej w przypadku kontroli podatkowej/czynności sprawdzających (szerzej na ten temat pisaliśmy w lipcu ubiegłego roku TUTAJ)

Prowadzenie ewidencji od początku wytwarzania IP

Początkowo przy uldze IP Box nie była podnoszona kwestia prowadzenia odrębnej ewidencji już od momentu, od którego podatnik chciałby skorzystać z ulgi IP Box. Nie było to też w żaden sposób uzasadnione, bowiem w takiej sytuacji wykluczałoby to możliwość korzystania przez podatników z ulgi IP Box wstecz, np. ze względu na fakt, że nie byli świadomi, iż mogą z takiej ulgi skorzystać. Natomiast w pewnym momencie organy zmieniły podejście do przedmiotowej kwestii i zaczęły wymagać od podatników prowadzenia ewidencji już od momentu, od którego te osoby chcą skorzystać z ulgi, co w zasadzie nie wynika z przepisów.

Przykładowo Dyrektor KIS w jednej z interpretacji indywidualnych stwierdził:

W ocenie organu nie sposób jednak zaaprobować faktu, aby sporządzana dopiero na potrzeby rozliczenia odrębna ewidencja wypełniała przesłankę art. 30cb ust. 1 i 2 ww. ustawy. Rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP BOX nie może bowiem polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, przekreśla uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Koszt B2B a wskaźnik Nexus

Inną wątpliwością jest korzystanie przez podatników z usług podwykonawców. Organy do tej pory nie potwierdzają, czy zakup usług programistów w zakresie wytwarzania, ulepszania lub modyfikowania oprogramowania należy we wzorze Nexus przypisać do litery „b” czy „d”.

Natomiast należy podkreślić, że od tego, w jaki sposób takie koszty zostaną zakwalifikowane, zależy możliwość skorzystania z ulgi IP Box przez podatników współpracujących z takimi osobami.

Brak ponoszenia kosztów

Kolejną kwestią, do której organy podatkowe nie chcą się odnieść wprost, jest sytuacja bardzo powszechna wśród osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które świadczą usługi IT. W przypadku takich osób bowiem, głównym kosztem prowadzonej działalność w zakresie wytwarzania IP jest koszt ich pracy własnej, tj. nie ponoszą innych kosztów związanych z wytwarzaniem IP, co w rezultacie oznacza, że wszystkie litery we wzorze Nexus „a”, „b”, „c” i „d” wynoszą 0.

Organy nie odpowiadają, co należy zrobić w przypadku, kiedy wskaźnik Nexus wynosi 0/0, a przy zadawaniu takiego pytania we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej unikają odpowiedzi argumentując to w następujący sposób:

Ponadto wskazać należy, że Organ nie jest uprawniony do dokonywania wyliczeń. Podkreślenia wymaga, że ustalenie stanu rzeczywistego jest domeną ewentualnego postępowania podatkowego, natomiast procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego - w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego. Interpretację indywidualną wydaje się bowiem wyłącznie w oparciu o stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę, natomiast w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ prowadzi postępowanie dowodowe w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, który rzeczywiście zaistniał.

Powyżej przedstawiliśmy jedynie niektóre z istniejących problemów. Kwestii wątpliwych jest natomiast o wiele więcej, co w znaczny sposób utrudnia podatnikom korzystanie z przedmiotowej ulgi.

Podsumowując, każdy podatnik, który ma zamiar skorzystać z ulgi IP Box powinien przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i zabezpieczyć się wiążącą interpretacją indywidualną w celu bezpiecznego skorzystania z ulgi.

Aby wyzbyć się niepewności związanych ze skorzystaniem z ulgi IP Box, w naszej opinii warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

AUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane