Podatnicy korzystający lub zamierzający korzystać z ulg podatkowych B+R lub IP Box mogą znaleźć korzystne dla siebie rozwiązania wprowadzone Tarczą Antykryzysową. Właściwe zastosowanie tych rozwiązań może dać korzyści podatkowe, które w panującej stagnacji są dla wielu podatników na wagę złota. W dzisiejszym artykule o tym, jak ulgi podatkowe B+R i IP Box mogą okazać się panaceum na problemy podatkowe spowodowane pandemią. 

Więcej czasu na zastosowanie ulg za 2019 rok

Dzięki Rozporządzeniu podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zyskali dwa dodatkowe miesiące na złożenie zeznań podatkowych za 2019 rok. Zgodnie z §1 ust. 1 Rozporządzenia: Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:

 • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Wydłużenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę wynikającego z niego podatku to niewątpliwa korzyść dla podatników. Po pierwsze pod względem technicznym – przedsiębiorcy mają więcej czasu na przygotowanie rocznych zeznań, co w ostatnich dwóch tygodniach marca mogło być znacznie utrudnione; m.in. przez pracę zdalną, braki kadrowe. Po drugie pod względem płynności finansowej – przedsiębiorstwa mogą jeszcze przez dwa miesiące wykorzystać środki pieniężne, które musiałyby zostać wykorzystane na zapłatę podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Jest również trzecia korzyść, mianowicie chodzi o zastosowanie ulg podatkowych za 2019 rok. Spójrzmy na to przez pryzmat dwóch grup podatników:

 1. podatnicy, którzy przygotowali się do skorzystania z ulgi B+R  lub skorzystania z IP Box w składanym zeznaniu za 2019 rok,
 2. podatnicy, którzy przymierzali się do skorzystania ze wspomnianych ulg, ale ostatecznie tego nie zrobili.

Jeżeli chodzi o pierwszą grupę podatników, to zyskane przez nich dodatkowe dwa miesiące na złożenie CIT-8 mogą pozwolić im na upewnienie się, czy w sposób właściwy zastosowali ulgi. Być może nie mieli wystarczająco dużo czasu, aby np. zweryfikować wszystkie wydatki, które stanowiły koszty kwalifikowane (tj. koszty związane z działalnością B+R). Dzięki dodatkowym dwóm miesiącom mogą ponownie przyjrzeć się swoim kalkulacjom, aby mieć pewność, że wykorzystali ulgi w takim stopniu, w jakim mają do tego prawo.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Rozporządzenie)

Co do drugiej grupy podatników, a więc tych, którzy w przypadku składania zeznań w pierwotnym terminie nie skorzystaliby z ulg podatkowych, to dobry moment, aby upewnić się w tej decyzji. Jest wielu podatników, którzy z wdrożeniem ulg podatkowych czekali do ostatniej chwili, tj. do terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Przez zamieszanie spowodowane koronawirusem mogli zupełnie zrezygnować z tego pomysłu. Jeszcze inna część podatników nie jest do końca pewna, czy aby na pewno przysługuje im prawo do korzystania z ulgi B+R lub IP Box. Dzięki dodatkowym 61 dniom mogą jeszcze raz sprawdzić, czy wspomniane ulgi są dla nich.

Zarówno w przypadku tych podatników, którzy zamierzali skorzystać z ulg podatkowych, jak również tych, którzy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, można rzec, że czas gra na ich korzyść (podatkową w tym przypadku). Dodatkowe dwa miesiące mogą okazać się bardzo cenne w zakresie wykorzystania prawa do skorzystania z ulgi B+R lub IP Box za 2019 rok.

Możliwość korzystania z ulg w trakcie 2020 roku

Drugim rozwiązaniem, które może okazać się interesujące dla podatników jest umożliwienie im korzystania z ulgi IP Box i B+R w trakcie roku. Generalnie z obydwu tych ulg podatnicy mogą skorzystać dopiero po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku ulgi B+R – mogą odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania dopiero w zeznaniu rocznym, natomiast w przypadku ulgi IP Box – mogą wykazać w zeznaniu te dochody, które podlegają opodatkowaniu 5% stawką. W konsekwencji, zastosowanie obydwu ulg skutkuje uzyskaniem korzyści podatkowej dopiero po złożeniu zeznania podatkowego.

Przepisy Ustawy COVID, dla określonych grup podatników, wprowadziły możliwość stosowania przedmiotowych ulg podatkowych już w trakcie roku podatkowego. Zgodnie z art. 38l ust. 1 Ustawy CIT koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 25 ust. 1 lub 1b, w trakcie roku podatkowego.

Ważny fragment

Powyższy przepis oznacza, że podatnicy prowadzący działalność B+R, która ma na celu opracowanie produktów określonych w ustawie, mogą korzystać z ulgi B+R już w trakcie roku, tzn. mogą pomniejszać miesięczne zaliczki na CIT o poniesione koszty kwalifikowane.

Z kolei dodany Ustawą COVID art. 38m Ustawy CIT stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 24d, osiągający kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie tego roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z powyższym przepisem, podatnicy osiągający dochody z IP, które jest wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować preferencyjną 5% stawkę (ulga IP Box) już w trakcie roku.

Ustawodawca odwołał się do „przeciwdziałania COVID-19”, które to zostało określone w odrębnym akcie. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19 ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1 (COVID-19). Ciężko jednoznacznie określić, co ustawodawca miał na myśli.

Powyższy przepis może być szeroko rozumiany, ponieważ obecnie wiele czynności/usług/towarów można uznać za służące przeciwdziałaniu COVID-19. Na indywidualną interpretację nie ma co liczyć (termin na wydanie został wydłużony do 6 miesięcy, z możliwością przesunięcia o kolejne 3), ale może w przypadku wątpliwości, czy to co robimy służy przeciwdziałaniu COVID-19, warto zaryzykować i skorzystać z ulg w trakcie roku?

Ważny fragment

W przypadku podważenia przez fiskusa prawa do korzystania z ulgi w trakcie roku, finalny skutek może być taki, że podatnik skorzysta z ulg po zakończeniu roku, a nie w jego trakcie. Zatem finalnie i tak osiągnie korzyść podatkową. W przypadku podatników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową, to rozwiązanie jest warte rozważenia.

Przedstawione rozwiązania powinny skupić do dwóch refleksji – pierwszej dotyczącej roku 2019, aby upewnić się, czy skorzystaliśmy z ulg podatkowych w pełnym do tego prawie oraz drugiej dotyczącej obecnej sytuacji, aby sprawdzić, czy nie jesteśmy uprawnieni do skorzystania z ulg już w trakcie 2020 roku.

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.