fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Dwunasty wpis z cyklu “12 Przykazań ulgi IP Box” koncentruje się na prezentacji stosowania ulgi IP Box w rocznym zeznaniu podatkowym. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostały przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

IP Box w zeznaniu podatkowym

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej jest bezpośrednio skorelowana z obowiązkiem składania rocznych zeznań podatkowych. Wynika to z faktu, iż podatnicy wytwarzający prawa własności intelektualnej, a także spełniający inne ustawowe warunki stosowania ulgi, mogą ją zastosować dopiero w momencie dokonywania rozliczenia podatkowego za rok, w którym chcą tę ulgę zastosować. Zgodnie bowiem z art. 30ca ust. 11 Ustawy PIT oraz art. 24d ust. 11 Ustawy CIT:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Jak wynika z objaśnień Ministerstwa Finansów, w ciągu roku podatnicy, uprawnieni do zastosowania ulgi IP Box, zobowiązani są do stosowania ogólnych zasad opodatkowania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy na bieżąco z zastosowaniem zasad ogólnych. Z kolei w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczając podatek do zapłaty, stosuje się stawkę preferencyjną wynoszącą 5%. Wówczas, różnica pomiędzy wpłaconymi w ciągu roku zaliczkami, a obliczonym podatkiem do zapłacenia, traktowana jest jako nadpłata podatku.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych

Jak wskazano w objaśnieniach Ministerstwa Finansów:

Dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Z powyższego wynika, że właściwe prowadzenie ewidencji, o której mowa powyżej, jest kluczowe dla prawidłowego wykazania prawa do skorzystania z ulgi IP Box. Zasady prowadzenia ewidencji wykorzystywanej w celu zastosowania ulgi IP Box zostały szczegółowo opisane we wpisie 7. niniejszego cyku.

Załącznik PIT/IP oraz CIT/IP

W celu umożliwienia rozliczenia ulgi IP Box, Ministerstwo Finansów udostępniło dedykowane załączniki do rocznych zeznań podatkowych, które noszą tytuł “Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej”.

W załącznikach należy wskazać zarówno informacje dotyczące samych praw własności intelektualnej, takich jak ich rodzaj i liczba, jak również dane finansowe, które należy wprowadzić do załączników na podstawie prowadzony przez podatników ewidencji.

Głównymi wartościami, które należy wyprowadzić ze wspomnianej ewidencji są przychody z kwalifikowanych IP oraz ich koszty uzyskania. W załączniku służącym do rozliczenia ulgi IP Box podatnik nie wykazuje wartości wskaźnika nexus, lecz już obliczony za jego pomocą kwalifikowany dochód z IP.

Podsumowując, podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi IP Box i chcą z niej skorzystać, muszą złożyć wraz z rocznym zeznaniem podatkowym stosowny załącznik PIT/IP albo CIT/IP. To w zasadzie ostatni warunek do skorzystania z ulgi, jednak aby podatnik mógł go spełnić, niezbędne jest prowadzenie właściwej ewidencji IP Box.

Aby wyzbyć się niepewności związanych ze skorzystaniem z ulgi IP Box, w naszej opinii warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane